DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Je艣li chcesz oszcz臋dzi膰 czas i zdrowie, mo偶emy w Twoim imieniu wyst膮pi膰 z wnioskiem "o warunki zabudowy".

Przedstawiamy poni偶ej procedur臋 uzyskania w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunk贸w zabudowy.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawiera膰:


 • Okre艣lenie granic terenu obj臋tego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej przyj臋tych do pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2 egzemplarze), obejmuj膮cych teren, kt贸rego wniosek dotyczy i obszaru, na kt贸ry ta inwestycja ma oddzia艂ywa膰, w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z ko艂nierzem nie mniejszym ni偶 trzykrotna szeroko艣膰 frontu dzia艂ki obj臋tej wnioskiem o ustaleniu warunk贸w zabudowy, nie mniejszej jednak ni偶 50 metr贸w.
 • Charakterystyk臋 inwestycji, obejmuj膮c膮: okre艣lenie zapotrzebowania na wod臋, energi臋 oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania 艣ciek贸w, a tak偶e innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby r贸wnie偶 sposobu unieszkodliwiania odpad贸w,

w zale偶no艣ci od potrzeb nale偶y do艂膮czy膰:

 • umow臋 (promes臋 lub warunki techniczne) gwarantuj膮c膮 zaopatrzenie inwestycji w wod臋 i odbi贸r 艣ciek贸w - Zak艂ad Wodoci膮g贸w i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 • umow臋 (promes臋 lub warunki techniczne) gwarantuj膮c膮 zaopatrzenie inwestycji w energi臋 elektryczn膮 – 艁贸dzki Zak艂ad Energetyczny S.A.,
 • umow臋 (promes臋 lub warunki techniczne) gwarantuj膮c膮 zaopatrzenie inwestycji w gaz – Mazowiecka Sp贸艂ka Gazownictwa Sp. z o.o.,
 • umow臋 (promes臋 lub warunki techniczne) gwarantuj膮c膮 zaopatrzenie inwestycji w ciep艂o – Dalia 艁贸d藕 S.A.

UWAGA: W zwi膮zku ze zmian膮 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym, kt贸ra wesz艂a w 偶ycie w dniu 17 lipca 2010 r., m.in. w zakresie definicji „uzbrojenia terenu”, przez kt贸re nale偶y rozumie膰 „(…) drogi, obiekty budowlane, urz膮dzenia i przewody(…)”, informujemy, 偶e w przypadku inwestycji, kt贸re znacz膮co wp艂ywaj膮 na istniej膮cy uk艂ad komunikacyjny Miasta, nale偶y dodatkowo do艂膮czy膰 do wniosku o ustalenie warunk贸w zabudowy opini臋 w艂a艣ciwego zarz膮dcy drogi: Zarz膮du Dr贸g i Transportu;


 • okre艣lenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabaryt贸w projektowanych obiekt贸w budowlanych oraz powierzchni terenu podlegaj膮cej przekszta艂ceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej, w tym m.in.:
 • okre艣lenie zasad obs艂ugi komunikacyjnej projektowanej inwestycji /istniej膮ce, projektowane zjazdy, parkingi/ oraz okre艣lenie dost臋pu do drogi publicznej,
 • w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego, wniosek powinien zawiera膰 okre艣lenie powierzchni sprzeda偶y;
 • okre艣lenie charakterystycznych parametr贸w technicznych inwestycji oraz dane charakteryzuj膮ce jej wp艂yw na 艣rodowisko:
 • decyzj臋 o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku przedsi臋wzi臋膰 wymienionych w rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).
 • W przypadku lokalizacji sk艂adowiska odpad贸w:
 • docelow膮 rz臋dn膮 sk艂adowiska odpad贸w,
 • roczn膮 i ca艂kowit膮 ilo艣膰 sk艂adowanych odpad贸w oraz rodzaje sk艂adowanych odpad贸w,
 • spos贸b gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania 艣ciek贸w,
 • spos贸b gromadzenia, oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu sk艂adowiskowego.

Ponadto do wniosku nale偶y za艂膮czy膰:

 1. dow贸d wniesienia nale偶nej op艂aty skarbowej;
 2. w przypadku gdy wnioskodawca ustanawia dzia艂aj膮cego w jego imieniu pe艂nomocnika – orygina艂 pe艂nomocnictwa lub urz臋dowo (notarialnie) po艣wiadczony odpis;
 3. w przypadku gdy wniosek sk艂ada osoba prawna – aktualny odpis z Krajowego Rejestru S膮dowego.
 4. W przypadku braku kompletu dokument贸w za艂膮czonych do wniosku, organ wzywa wnioskodawc臋 do ich uzupe艂nienia w terminie 7 dni. Nieusuni臋cie brak贸w w podanym terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).
 5. W zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem maj膮cym na celu wydanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestor mo偶e by膰 zobowi膮zany do dostarczenia innych niezb臋dnych informacji i danych.


Op艂aty za:

decyzj臋 o warunkach zabudowy – 107 z艂,
przeniesienie decyzji – 56 z艂,
pe艂nomocnictwo – 17 z艂,

na konto Wydzia艂u Finansowego nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Decyzje dotycz膮ce wy艂膮cznie budownictwa mieszkaniowego s膮 zwolnione z op艂at (zwolnienie nie dotyczy op艂aty za pe艂nomocnictwo).

Termin za艂atwienia sprawy:

Decyzje wydane s膮 niezw艂ocznie po uzyskaniu uzgodnie艅 (w zale偶no艣ci od przedmiotu i zakresu wniosku), okre艣lonych w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym m.in. z wojew贸dzkim konserwatorem zabytk贸w – w odniesieniu do obszar贸w i obiekt贸w obj臋tych ochron膮 konserwatorsk膮.

Tryb odwo艂awczy:

Od decyzji o warunkach zabudowy przys艂uguje odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego, za po艣rednictwem dzia艂aj膮cego z upowa偶nienia Prezydenta Miasta 艁odzi, Dyrektora Wydzia艂u Urbanistyki i Architektury UM艁, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zgodnie z pouczeniem zawartym w wydanej decyzji.

Wydzia艂 prowadz膮cy spraw臋:

Wydzia艂 Urbanistyki i Architektury
Oddzia艂y Urbanistyki I-V ul. Piotrkowska 110 (wej艣cie z pasa偶u Schillera)
Miejsce sk艂adania wniosk贸w - parter, kancelaria pok贸j 046,
tel. (042) 638-47-49,
godziny urz臋dowania: pon., 艣r., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00.

Inne informacje:

dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla kt贸rych obowi膮zuj膮 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone po dniu 31.12.1994 r., nie jest wymagane ustalanie warunk贸w zabudowy. Mapa z oznaczonymi obszarami tych plan贸w dost臋pna jest w kancelarii Piotrkowska 104 pok. 046 oraz na stronie mpu.lodz.pl
kopi臋 mapy zasadniczej do nabycia w 艁OG w 艁odzi przy ul. Traugutta 21/23,
w odniesieniu do tego samego terenu decyzj臋 o warunkach zabudowy mo偶na wyda膰 wi臋cej ni偶 jednemu wnioskodawcy,
decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa w艂asno艣ci i uprawnie艅 os贸b trzecich,
decyzja o warunkach zabudowy mo偶e by膰 przeniesiona, za zgod膮 strony, na rzecz kt贸rej zosta艂a wydana, na rzecz innej osoby, je艣li przejmuje ona wszystkie warunki wynikaj膮ce z decyzji.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z p贸藕n. zm.),
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z p贸藕n. zm.) oraz art. 52 i art. 64 rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymaga艅 dotycz膮cych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588),
ustawa z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. - o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z p贸藕n. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o op艂acie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z p贸藕n. zm.).

Szczeg贸艂owych informacji udziela:

Wydzia艂 Urbanistyki i Architektury
Oddzia艂 Urbanistyki I
ul. Piotrkowska 104
90-926 艁贸d藕
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane s膮 w kancelarii Wydzia艂u:
parter, pok贸j 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urz臋dowania: pon., 艣r., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydzia艂 Urbanistyki i Architektury
Oddzia艂 Urbanistyki II
ul. Piotrkowska 104
90-926 艁贸d藕
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane s膮 w kancelarii Wydzia艂u:
parter, pok贸j 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urz臋dowania: pon., 艣r., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydzia艂 Urbanistyki i Architektury
Oddzia艂 Urbanistyki III
ul. Piotrkowska 104
90-926 艁贸d藕
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane s膮 w kancelarii Wydzia艂u:
parter, pok贸j 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urz臋dowania: pon., 艣r., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydzia艂 Urbanistyki i Architektury
Oddzia艂 Urbanistyki IV
ul. Piotrkowska 104
90-926 艁贸d藕
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane s膮 w kancelarii Wydzia艂u:
parter, pok贸j 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urz臋dowania: pon., 艣r., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydzia艂 Urbanistyki i Architektury
Oddzia艂 Urbanistyki V
ul. Piotrkowska 104
90-926 艁贸d藕
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane s膮 w kancelarii Wydzia艂u:
parter, pok贸j 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urz臋dowania: pon., 艣r., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

馃摉❔
Je艣li masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwo艅 lub napisz:
馃摫+ 48690210110
馃摫+48537468695
馃摡 geodeta@smartgeo.pl