Przejdź do głównej zawartości

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

  • Jak rozszyfrować skróty na mapie? 
  • Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy? 


skrót nazwa
a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały
A pomiar wykrywaczem przewodów
al. alejka
b budynek biurowy
B dane branżowe
b przewód benzynowy
b.z. inna budowla ziemna
br. bród
br. bruk
bt. beton
c przewód ciepłowniczy
ch. chodnik
cn przewód ciepłowniczy o niskim parametrze - wodny
cpd przewód ciepłowniczy dwuprzewodowy - parowy
cpj przewód ciepłowniczy jednoprzewodowy - parowy
cw przewód ciepłowniczy o wysokim parametrze - wodny
d budynek łączności, dworca i terminalu
D digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy
dr. droga bez nazwy
e budynek szkoły i instytucji badawczej
e przewód elektroenergetyczny
eN przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia
eo przewód elektroenergetyczny oświetleniowy
eS przewód elektroenergetyczny średniego napięcia
eW przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia
eWW przewód elektroenergetyczny najwyższego napięcia
f budynek kultury fizycznej
F fotogrametria
g budynek gospodarstwa rolnego
G pomiary GPS bez powiązania z osnową
g przewód gazowy
G stacja gazowa
gn przewód gazowy niskiego ciśnienia
gp przewód gazowy podwyższonego średniego ciśnienia
gr. grunt naturalny
gs przewód gazowy średniego ciśnienia
gw przewód gazowy wysokiego ciśnienia
gz. stabilizowana żwirem lub żużlem
h budynek hotelu
H hydrofornia
I inne sposoby pozyskiwania lub pomiaru
i pozostały budynek niemieszkalny, gdzie indziej niewymieniony
i przewód inny
i. inny rodzaj nawierzchni
i.b. inna budowla
i.h. inna budowla hydrotechniczna
i.i. inna budowla inżynierska
i.o. inny obiekt orientacyjny
i.u. inne urządzenie techniczne
IB inna budowla podziemna
j. jezdnia
jaz r. jaz ruchomy
jaz s. jaz stały
jez. jezioro
k budynek muzeum i biblioteki
k przewód kanalizacyjny
kd przewód kanalizacyjny deszczowy
kk. kostka kamienna
kl osadnik kanalizacji lokalnej
kl przewód kanalizacyjny lokalny
kl. klinkier
ko przewód kanalizacyjny ogólnospławny
kp przewód kanalizacyjny przemysłowy
kp. kostka prefabrykowana
ks przewód kanalizacyjny sanitarny
KT kanał technologiczny
M pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
mb. masa bitumiczna
md budynek mieszkalny o dwóch mieszkaniach
mj budynek mieszkalny jednorodzinny
mt budynek mieszkalny o trzech i więcej mieszkaniach
mz budynek mieszkalny zbiorowego zamieszkania
N niepoprawne położenie - brak miar kontrolnych, błędne
n przewód naftowy
n.u. niezidentyfikowane urządzenie techniczne
o ogólnodostępny obiekt kulturalny
O pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową
O.dz. ogród działkowy
o.p. inny obiekt przyrodniczy
os.pias. osadnik piaskowy
p budynek przemysłowy
P przepompownia
P wiata przystankowa
pas. pasaż
pb. płyty betonowe
per. peron
PG parking lub garaż
pl. plac
pł. przeprawa łodziami
PP przejście podziemne
pr. przeprawa promowa
r budynek przeznaczony do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
R reklama
r.zab. ruina zabytkowa
rmp. rampa
Rn przewód nadziemny
Rz przewód naziemny
S schron lub bunkier
s zbiornik, silos i budynek magazynowy
st szafa sterownicza
t budynek garażu
T kontener telekomunikacyjny
t przewód telekomunikacyjny
TD tunel drogowy
TK tunel kolejowy
tl. tłuczeń
TM tunel metra
Tr transformator
ts słupek telekomunikacyjny
TT tunel tramwajowy
turb.wiatr. turbina wiatrowa
u budynek handlowo-usługowy
u.t. inne urządzenie transportowe
w przewód wodociągowy
w. woda morska, woda płynąca, woda stojąca
w.b. inna wysoka budowla techniczna
w.ciśn. wieża ciśnień
w.ppoż. wieża przeciwpożarowa
w.sk. wieża szybu kopalnianego
w.wid. wieża widokowa
wdsp. wodospad
wl przewód wodociągowy lokalny
wo przewód wodociągowy ogólny
wyw. wywietrznik
X nieokreślone położenie - brak danych
x obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków i objęty indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobro kultury
x przewód niezidentyfikowany
z budynek szpitala i zakładu opieki medycznej
zastaw. zastawka piętrząca
zb. zbiornik
zb.c. zbiornik na ciecz
zb.i. inny zbiornik techniczny
zb.p. zbiornik na materiały pędne
zb.s. zbiornik na materiały sypkie
źr. źródło
żw. żwir

Podstawa prawna stosowania skrótów i symboli na mapach: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

Popularne posty z tego bloga

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd