WYŁĄCZENIE DZIAŁKI Z PRODUKCJI ROLNEJ W ŁODZI


 • Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, może nastąpić na podstawie ostatecznej decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

Załączniki do wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej:
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczna decyzja
o warunkach zabudowy bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kopia ostatecznej
decyzji o warunkach zabudowy, ostateczna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;
- 2 egz. projektu zagospodarowania terenu (odpowiadającego definicji zawartej w art. 34 ust.
3 pkt 1 Prawa budowlanego) z dodatkowym rozliczeniem w klasach gruntów powierzchni do
wyłączenia sporządzonym przez klasyfikatora;
- w przypadku wyłączeń gleb klas gruntów IV, IVa, IVb, V, VI załączyć również należy
opinię gleboznawczą gruntu, określającą pochodzenie gleb – pochodzenie organiczne gleby;
- w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, oryginał tego pełnomocnictwa udzielonego osobie
działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej
w wysokości 17 złotych (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie).

 • W przypadku gleb pochodzenia mineralnego klas gruntów IV, IVa, IVb, V, VI

Załączniki do wniosku o wydanie zaświadczenia:
- 1 egz. projektu zagospodarowania terenu (odpowiadającego definicji zawartej w art. 34 ust.
3 pkt 1 Prawa budowlanego) z dodatkowym rozliczeniem w klasach gruntów powierzchni do
wyłączenia sporządzonym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
- opinię gleboznawczą gruntu, określającą mineralne pochodzenie gleb – klas gruntów IV,
IVa, IVb, V, VI
- w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – oryginał opłaconego pełnomocnictwa.
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na
budowę – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1205 ze zm.)
❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY ZGIERZ

Jak uzyskać plan zagospodarowania przestrzennego gm. Zgierz? Gdzie sprawdzić plan zagospodarowania?

W Urzędzie Gminy w Zgierzu, ul. Łęczycka 4, należy złożyć:
 1. Wypełniony wniosek o wydanie „wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
Gdzie sprawdzić plan zagospodarowania? Jak sprawdzić mpzp dla działki? Jak sprawdzić przeznaczenie działki online?

MAPY na bip.gminazgierz.pl
Mapa Gminy Zgierz
zgierz.geoportalgminy.pl

MPZP gm. Zgierz dla części obrębu Dąbrówka Wielka
 Więcej

MPZP gm. Zgierz dla części obrębu wiejskiego Biała
 Więcej

MPZP w Gm. Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Lućmierz - Wschód
 Więcej

MPZP gm. Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Łagiewniki Nowe – Wschód
 Więcej

MPZP gm. Zgierz dla części dotyczącej terenu wsi Łagiewniki Nowe – Zachód
 Więcej

MPZP gm. Zgierz dla części dotyczącej terenu wsi Jedlicze A południe i Jedlicze B
 Więcej

MPZP gm. Zgierz dla części obrębu wiejskiego Kwilno – Północ
 Więcej

MPZP gm. Zgierz dla części obrębu wiejskiego Glinnik-PKP
 Więcej

MPZP dla części obrębu wiejskiego Dąbrówka Wielka, dla działek nr ew. 781/5, 781/7, 781/13, 781/14, 781/15, 781/16
 Więcej

MPZP gm. Zgierz dla części obrębu Lućmierz - Południe
 Więcej

Zmiany mpzp gm. Zgierz dla części obrębu Słowik - Zachód
 Więcej

MPZP gm. Zgierz dla części obszaru Glinnik-Maciejów-Józefów
 Więcej

Zmiany mpzp gm. Zgierz obejmujące działki nr: ..., położone w miejscowości Rosanów
 Więcej

Zmiana mpzp gm. Zgierz obejmująca działki nr 107/7 i 107/30, położone we wsi Kania Góra
 Więcej

Zmiany Miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrz. gm. Zgierz obejmujące działki: nr 9 oraz nr 136, położone w miejscowości Józefów
 Więcej

Zmiany miejscowego ogólnego planu zagosp. przestrz. dla działek o nr ew.: ..., położonych w miejscowości Łagiewniki Nowe - Gmina Zgierz
 Więcej

Zmiana mpzp gm. Zgierz obejmująca działki o nr: 93/2, 129/2, 130 położone w miejscowości LEONARDÓW - OBRĘB JÓZEFÓW
 Więcej

Zmiany Miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrz. gm. Zgierz dla działki o numerze ewidencyjnym 129/1 położonej w miejscowości Glinnik - Gmina Zgierz
 Więcej

Zmiany Miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrz. gm. Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Ustronie
 Więcej

Zmiana "Miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrz. gm. Zgierz" dla obszaru położonego w miejscowości Lućmierz w rejonie ulic: Ozorkowskiej, Łanowej i Ogrodniczej - działka o nr ewidencyjnym 260/2
 Więcej

MPZP dla terenu wsi Dąbrówka Wielka w Gm. Zgierz
 Więcej

MPZP gm. Zgierz dla części obrębu Emilia - Zachód
 Więcej

MPZP gm. Zgierz dla części obrębu Słowik - Wschód
 Więcej

MPZP gm. Zgierz dla części obrębu Emilia - Wschód
 Więcej

MPZP w Gm. Zgierz dotyczący terenu wsi Lućmierz - Wschód
 Więcej

MPZP w Gm. Zgierz dotyczący terenu wsi Lućmierz - Zachód
 Więcej

MPZP gm. Zgierz dla części obrębu Słowik - Zachód
 Więcej

MPZP w Gm. Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Wielka - Zachód
 Więcej

MPZP w Gm. Zgierz w części dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Wielka - Północ
 Więcej

Zmiana mpzp Dąbrówka Wielka w części dotyczącej działek nr ewidencyjny 802, 473/16, 472/42, 472/48, 472/52, 472/55, 473/34
 Więcej

MPZP gm. Zgierz dla części obrębu wsi Dąbrówka Wielka - Cegielniana
 Więcej
  ❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
  📞 +48 690 210 110
  📱 +48 537 468 695
  📧 biuro@smartgeo.pl

  GEOPORTAL POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

  Wydział Geodezji i Kartografii uruchomił nowy geoportal dla terenu powiat łódzkiego wschodniego.


  Portal w trybie publicznym ma następujące elementy:
  • Granice gmin
  • Ortofotomapa ( zdjęcia lotnicze GUGiK)
  • Działki (granice, numery i powierzchnie działek geodezyjnych)
  • Klasoużytki (kontury klasyfikacyjne, użytki gruntowe)
  • Budynki, 
  • Rzeźba terenu
  • Uzbrojenie podziemne:
  Benzyna
  Ciepło
  Energetyka
  Gaz
  Kanalizacja
  Telekomunikacja
  Woda
  Sieci naftowe
  Kanały, budowle podziemne
  Słupy i maszty

  Na geoportalu można sprawdzić powierzchnię działki geodezyjnej, rodzaj i powierzchnię użytku gruntowego.
  Działki ewidencyjne w gminie Andrespol
  Geodezyjna mapa powiatu łódzkiego wschodniego jest dostępna pod adresem:

  lodzkiwschodni.geoportal2.pl

  ❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
  📞 +48 690 210 110
  📱 +48 537 468 695
  📧 biuro@smartgeo.pl

  WYSZUKIWARKA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI


  WŁĄCZ NAPISY ↑

  Jak znaleźć właściciela działki za darmo?
  Czy można ustalić właściciela działki bez numeru księgi wieczystej?

  Jak sprawdzić kto jest właścicielem działki przez internet?
  Jak sprawdzić do kogo należy działka geoportal?


  Dostępność usługi zależy od władz powiatów.

  W wyniku współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a Ministerstwem Sprawiedliwości odpowiedzialnym za serwis Elektroniczne Księgi Wieczyste po kliknięciu w identyfikator działki ewidencyjnej podany w EKW następuje bezpośrednie przekierowanie do serwisu geoportal.gov.pl, który jest wykadrowany na widoku tej działki. 

  Podobnie klikając na nr Księgi Wieczystej w geoportalu zostaniemy przekierowani do strony z Księgami Wieczystymi.

  Funkcjonalność dotyczy jedynie tych działek, dla których powiaty publikują numery KW za pośrednictwem Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów. W grupie dostępnych lokalizacji jest m.in. miasto Łódź.

  Powiaty udostępniające KW
  stan na luty 2019 r.
  ❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
  📞 +48 690 210 110
  📱 +48 537 468 695
  📧 biuro@smartgeo.pl