ILE KOSZTUJE MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Na koszt mapy do celów projektowych składają się opłaty w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Opłaty naliczane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

Wysokość urzędowej opłaty zależna jest od:
 • rodzaju wykonywanej pracy geodezyjnej 
 • liczby dokumentów uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego 
 • od powierzchni opracowania czyli wielkości terenu który obejmuje mapa

Minimalna opłata dla wykonawców prac geodezyjnych to 30 zł.
Kwota jest proporcjonalnie wyższa im większy jest zakres pracy oraz większej liczba pozyskanych materiałów.

Większość prac geodezyjnych wymaga pomiarów działek, koszt pracy jednego zespołu pomiarowego to minimum 400 zł

Kolejnym elementem opłat geodezyjnych są opłaty administracyjne. Wymagane przy klauzulowanie dokumentacji sporządzonej przez geodetów:

Najniższa opłata za jeden dokument to 50 zł

Zamów bezpłatną wycenę dla swojej działki:

FORMULARZ WYCENY

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

GEOPORTAL POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

belchatow.geoportal2.pl

Geoportal prowadzony jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Pod adresem: belchatow.geoportal2.pl można zlokalizować przestrzenne obiekty ewidencji gruntów i budynków:
 • działki
 • klasoużytki
 • budynki
 • adresy
Dostęp do danych jest w trybie publicznym i chronionym.


geodezyjna mapa Bełchatowa
powiat bełchatowski i powiaty sąsiednie
📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞+48 690 210 110
📱+48 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

GEOPORTAL WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO

Geoportal Województwa Łódzkiego

INSTRUKCJA OBSŁUGI GEOPORTALU ŁÓDZIEGO

Lista geoportali:


 • Portal województwa,
 • Portal obiektów użyteczności publicznej,
 • Portal inwestora,
 • Portal – Ortofotomapa,
 • Portal łowiectwa,
 • Portal map glebowo – rolniczych i geologicznych,
 • Portal udostępniania map


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞+48 690 210 110
📱+48 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

GEOPORTAL POWIATU ŁASKIEGO

Mapa geodezyjna Powiatu Łaskiego
Mapa geodezyjna Powiatu Łaskiego
Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Łaskiego stanowią dostęp do usług o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Łaskiego. 
KLIKNIJ LINK PONIŻEJ

>>> GEOPORTAL ŁASKI <<<


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞+48 690 210 110
📱+48 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

Podziały nieruchomości w Łodzi

📞 690 210 110 Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. W razie braku tego planu nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Co robimy, żeby bezpiecznie podzielić Twoją nieruchomość:

 1. zgłaszamy zamiar wykonania podziału w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
 2. badamy Księgi Wieczyste 
 3. analizujemy archiwalną dokumentację geodezyjną i kartograficzną 
 4. ustalamy granice nieruchomości przed podziałem 
 5. sporządzamy wstępny projekt podziału do zaopiniowania przez UG / UM 
 6. wykonujemy pomiar sytuacyjny budynków, ogrodzeń itp. 
 7. sporządzamy operat techniczny zawierający mapę z projektem podziału do przyjęcia Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
 8. przygotowujemy wniosek o zatwierdzenie decyzji przez UG / UM / Sąd 
 9. sporządzamy protokół graniczny 
 10. stabilizujemy znaki graniczne 
Przeczytaj jak wygląda procedura podziału nieruchomości w Łodzi - KLIKNIJ TUTAJ
Mapa z podziałem działek
📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

Audyt nieruchomości

Czy Twoja nieruchomość jest wartościowa? Co może zawierać audyt nieruchomości?

❑ Położenie / lokalizacja

❑ Granice nieruchomości (są znaki graniczne / nie ma / nieruchomość wymaga rozgraniczenia )

❑ Przeznaczenie MPZPT /warunki zabudowy (co i jak można budować)

❑ Perspektywa zmiany MPZPT (czy istnieje możliwość zmiany przeznaczenia terenu)

❑ Uzbrojenie działki / media (woda, kanalizacja, gaz itp. - perspektywa podłączenia)

❑ Podatki (wysokość podatków / perspektywa zmiany po przekształceniu działki)

❑ Gleba / stosunki wodne (melioracja / rodzaj użytków gruntowych)

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

Mapy geodezyjne w powiecie łódzkim wschodnim

Co to jest mapa do celów projektowych?


Aby powstała dla Ciebie mapa do celów projektowych wykorzystujemy wszystkie dostępne zbiory danych z PZGiK, wykonujemy niezbędne pomiary obiektów wskazanych przez projektanta lub inwestora.

Kto potrzebuje mapy do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych potrzebna jest każdemu, kto planuje budowę obiektu wymagającego uzyskania pozwolenie na budowę. Mapy takie obejmują swoim zasięgiem teren (działkę) na której ma powstać w przyszłości obiekt oraz najbliższy teren wokół działki w pasie nie mniejszym niż 30m. Jeśli wymagane są informacje o różnego rodzaju mediach (woda, gaz, elektryczność) a w pobliżu działki nie istnieją takie, należy dokonać pomiaru większego terenu. Wymaga tego później proces projektowania, w trakcie którego trzeba uwzględnić doprowadzenie mediów do przyszłej nieruchomości.

Ile trwa wykonanie mapy do celów projektowych?

Zazwyczaj jest to kwestia kilku tygodni od momentu złożenia zlecenia. Czasami trzeba doliczyć czas na niezbędne ustalenia z zarządcami sieci mediów jeśli istnieją trudności ze zlokalizowaniem urządzeń, które muszą być pokazane na mapie.

Po dokonaniu fizycznego pomiaru w terenie gotowe opracowanie musi zostać wprowadzone do bazy danych, prowadzonej przez jednostkę lokalnego samorządu.

Jak długo ważna jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych zachowuje swoją ważność przez okres dwóch lat. W nadzwyczajnych okolicznościach, kiedy warunki w terenie znacznie odbiegają od pokazanych na mapie, w interesie inwestora leży uaktualnienie mapy aby uniknąć problemów w dalszych etapach inwestycji.

Jak wygląda mapa do celów projektowych?

Zobacz listę skróconych nazw używanych na mapach do celów projektowych
Mapka do celów projektowych
Przykład mapy do celów projektowych
 > SPRAWDŹ INNE USŁUGI GEODEZYJNE <

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

Jak podzielić działkę w powiecie łódzkim wschodnim

Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. W razie braku tego planu nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Co robimy, żeby podzielić Twoją działkę:

 1. zgłaszamy zamiar wykonania podziału w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
 2. badamy Księgi Wieczyste 
 3. analizujemy archiwalną dokumentację geodezyjną i kartograficzną 
 4. ustalamy granice nieruchomości przed podziałem 
 5. sporządzamy wstępny projekt podziału do zaopiniowania przez UG / UM 
 6. wykonujemy pomiar sytuacyjny budynków, ogrodzeń itp. 
 7. sporządzamy operat techniczny zawierający mapę z projektem podziału do przyjęcia Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
 8. przygotowujemy wniosek o zatwierdzenie decyzji przez UG / UM / Sąd 
 9. sporządzamy protokół graniczny 
 10. stabilizujemy znaki graniczne 
Przeczytaj jak wygląda procedura podziału nieruchomości w Łodzi - KLIKNIJ TUTAJ
Mapa z podziałem działek
📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Budynek w trakcie budowy
Jeśli planujesz odbiór budynku, na którego realizację wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Większość projektów domów jednorodzinnych nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W przypadku domów jednorodzinnych, potrzebne jest ono zwykle wówczas, gdy legalizowana była samowola budowlana. Najczęściej koniec budowy wystarczy zgłosić do nadzoru budowlanego, dołączając wymagane dokumenty, którymi są:

– dziennik budowy (oryginał)
– oświadczenie kierownika budowy:
 • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z tym, co zawierały zatwierdzone projekty domów i decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (i – jeśli korzystano – drogi, sąsiedniej nieruchomości itp.)
– oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (jeśli wymagane)

– protokoły sprawdzeń i badań,

– potwierdzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy,

– świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (kopia)

Dodatkowym dokumentem, jaki musimy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy jest geodezyjna inwentaryzacja  powykonawcza.

Co to jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Domy jednorodzinne (i inne obiekty budowlane, które wymagały pozwolenia na budowę) a także urządzenia podziemne, czyli np. przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne itd., przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Inwentaryzację należy zlecić firmie geodezyjnej, która pomierzy budynek, uzbrojenie podziemne  i elementy sytuacyjne zagospodarowania działki i naniesie je na mapę zasadniczą.
Pomiar geodezyjny

Inwentaryzację rozpoczyna się od pomiaru stanu wyjściowego obiektu wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. W późniejszych terminach, pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń powinny być wykonywane jeśli konieczność pomiarów przewidywał projekt budowlany, lub na wniosek inwestora.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza składa się z operatu geodezyjnego i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Operat geodezyjny zawiera całą dokumentację geodezyjną, sporządzaną na poszczególnych etapach budowy, łącznie z pracami przygotowawczymi na placu budowy, tj. tyczeniem i kontrolą położenia poszczególnych elementów budynku.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna ma zawierać te dane, które umożliwią wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Jeśli chodzi o inwentaryzację przyłączy, to powinna się w niej znaleźć również informacja o zgodności z uzgodnionym przed rozpoczęciem budowy projektem ZUDP lub planem zagospodarowania działki.

Geodeta przekazuje kierownikowi budowy kopię mapy, którą wykonał podczas geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Jest on również zobowiązany do przekazania oryginału dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Na podstawie przekazanych danych, zostaną zaktualizowane informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

POMIARY GEODEZYJNE DZIAŁEK

Geodeta wykonuje czynności związane z pomiarem powierzchni terenu. Wynikiem prac geodety są mapy i opracowania kartograficzne.

Najczęściej wykonywane pomiary geodezyjne

Do najważniejszych i najczęściej wykonywanych pomiarów geodezyjnych zalicza się:

Pomiary poziome, nazywane inaczej sytuacyjnymi:

Pomiary sytuacyjne to pomiary określające wzajemne rozmieszczenie względem siebie różnych obiektów szczegółowych znajdujących się na danym terenie. Do przeprowadzenia pomiarów poziomych wykorzystuje się najczęściej taki sprzęt geodezyjny, jak: dalmierz, tachimetr, zestaw pomiarowy GPS, taśma miernicza.

Pomiary wysokościowe, zwane również pomiarami pionowymi:

Pomiary wysokościowe to takie podczas których są wyznaczane wysokości punktów (rzędnych) w odniesieniu do założonego punktu odniesienia. Tego typu pomiary nazywane są niwelacją terenu. Niwelacja terenu umożliwia przedstawienie na mapie formy ukształtowania terenu. Niwelacja terenu przeprowadzana jest przy pomocy niwelatora bądź tachimetru oraz łaty niwelacyjnej. Prace niwelacyjne wykonuje się najczęściej przy użyciu niwelatora bądź tachimetru.

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:

Jest to połączenie pomiaru sytuacyjnego i wysokościowego. Polega ono na wyznaczaniu punktów szczegółowych na płaszczyźnie z jednoczesnym podaniem ich wysokości. Podczas wyznaczania punktów sytuacyjno – wysokościowych geodeta wykorzystuje tzw. metodę biegunową. Na podstawie wyznaczonych punktów sytuacyjno – wysokościowych wykonywany jest szkic terenu.

Pomiary GPS RTK

Pomiary RTK należą do pomiarów w czasie rzeczywistym. Metoda bazuje na algorytmie inicjalizacji OTF (ang. On The Fly) czyli prawie natychmiastowego rozwiązania nieznanej liczby fal na drodze satelita-odbiornik. Metoda wymaga widoczności minimum 5 satelitów powyżej 15°. Wykorzystywane są obserwacje fazowe odbiornikiem dwuczęstotliwościowym. W tych pomiarach następuje natychmiastowe wyznaczenie pozycji.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

ŁÓDŹ - NOWE ULICE NA MAPIE MIASTA

mapa nowych ulic Łodzi
Nr Zarządzenia
Wojewody Łódzkiego
Stara nazwa ulicy Nowa nazwa ulicy
PNIK-I.4102.4 Plac Zwycięstwa Plac Lecha Kaczyńskiego
PNIK-I.4102.5 Maksyma Gorkiego Andrzeja Sacharowa
PNIK-I.4102.6 Witolda Wandurskiego Leopolda Tyrmanda
PNIK-I.4102.7 Marii Wedmanowej Ferdynanda Ossendowskiego
PNIK-I.4102.8 Gwardii Ludowej Kazimierza Dejmka
PNIK-I.4102.9 Eugeniusza Ajnenkiela Iry Aldridge’a
PNIK-I.4102.10 Bronisława Zapały Solidarności Walczącej
PNIK-I.4102.11 Zuli Pacanowskiej Eliasza Chaima Majzela
PNIK-I.4102.12 Stanisława Działka Jana Nowaka-Jeziorańskiego
PNIK-I.4102.13 Heleny Wolff Rodzeństwa Schollów
PNIK-I.4102.14 Batalionu Platerówek Bułata Okudżawy
PNIK-I.4102.15 „Stanisława Standego Małej Piętnastki
PNIK-I.4102.17 Stanisława Tybury Generała Tadeusza Kutrzeby
PNIK-I.4102.18 Tekli Borowiakowej Johna Wayne’a
PNIK-I.4102.19 Wiceadmirała Zdzisława Studzińskiego Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
PNIK-I.4102.20 Lucjana Rudnickiego Karla Dedeciusa
PNIK-I.4102.21 Hanki Sawickiej Czesława Miłosza
PNIK-I.4102.22 Przodowników Pracy Romskich Ofiar Getta Łódzkiego
PNIK-I.4102.23 Dąbrowszczaków Jacka Bierezina
PNIK-I.4102.24 Rodzeństwa Fibaków Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r.
PNIK-I.4102.25 Michaliny Tatarkówny - Majkowskiej Anny Walentynowicz
PNIK-I.4102.26 Franciszka Prożka Wojciecha Kilara
PNIK-I.4102.27 Szymona Harnama Hermana Konstadta
PNIK-I.4102.28 Salomona Jaszuńskiego Mieczysława Siewierskiego
PNIK-I.4102.29 Lucjana Szenwalda Mieczysława Hertza
PNIK-I.4102.30 Leona Kruczkowskiego Konspiracyjnego Wojska Polskiego
PNIK-I.4102.31 Wincentego Pstrowskiego Zbigniewa Herberta

Interaktywna mapa miasta z lokalizacjami nowych ulic.


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:

SMARTGEO POLECA - NOTARIUSZ


Kancelaria Notarialna Notariusz Ewy Sługockiej

📱+48426304838
📱+48609588508
📩 ewa.slugocka.notariusz@onet.eu
🌏 Łódź, Piotrkowska 121/3

Firma wykonuje:
- akty notarialne
- akty poświadczenia dziedziczenia
- inne dokumenty notarialne

Kalkulator opłat notarialnych przy nabyciu nieruchomości

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

WZNOWIENIE GRANIC


Ile ma moja działka?

Gdzie jest granica?

Czy geodeta dobrze mierzy?

Granica to linia łącząca punkty graniczne oznaczone znakami granicznymi. Mogą to być przedmioty z trwałego materiału np. słupki betonowe lub pręty bądź rurki metalowe. Punkty graniczne można oznaczać też mniej trwałymi metodami np. palikami drewnianymi.

Punkty graniczne można wyznaczać na kilka sposobów:

● można je wznawiać (jeśli były już zastabilizowane w gruncie i został sporządzony z tych
czynności protokół graniczny)
● można je wyznaczać (jeśli istnieje dokumentacja geodezyjna na podstawie której można
odtworzyć przebieg granic)
● jeżeli nie ma podstaw do wznowienia lub wyznaczenia punktów granicznych, granice
działek można ustalić na podstawie oświadczeń sąsiadów lub przyjąć według stanu
posiadania
● w ostateczności, gdy sąsiedzi nie są zgodni co do przebiegu granicy, można wykonać
rozgraniczenie, czyli postępowanie administracyjne, które powinno zakończyć się
wydaniem decyzji administracyjnej określającej przebieg granicy.
● Jeśli i na tym etapie strona postępowania nie będzie zadowolona - dalszy ciąg
rozgraniczenia będzie toczył się przed sądem.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

NOWE INWESTYCJE MIESZKANIOWE W ŁODZI 2018

Na portalu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej można zobaczyć plany zadospodarowania przestrzennego. Tereny przeznaczone pod zabudowę m.in. mieszkaniową są oznaczone literami MN, MU, itp. 

Mapa zagospodarowania przestrzennego Łodzi
Jeżeli teren nie jest objęty planem zagospodarowania można wystąpić o indywidualne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zobacz: Jak uzyskać warunki zabudowy?

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

JAK WYKONAĆ PODZIAŁ GEODEZYJNY NA WIELE DZIAŁEK


Co robimy, żeby bezpiecznie podzielić Twoją nieruchomość:


 • zgłaszamy zamiar wykonania podziału w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • badamy Księgi Wieczyste
 • analizujemy archiwalną dokumentację geodezyjną i kartograficzną
 • ustalamy granice nieruchomości przed podziałem
 • sporządzamy wstępny projekt podziału do zaopiniowania przez UG / UM
 • wykonujemy pomiar sytuacyjny budynków, ogrodzeń itp.
 • sporządzamy operat techniczny zawierający mapę z projektem podziału do przyjęcia Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • przygotowujemy wniosek o zatwierdzenie decyzji przez UG / UM / Sąd
 • sporządzamy protokół graniczny
 • stabilizujemy znaki graniczne
📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej?

Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku:

przewód i studzienka wodociągowa

przewody energetyczne
szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

MAPA ZABYTKÓW ŁODZI

Ewidencja Zabytków miasta Łodzi

Mapa zawiera do ponad trzech tysięcy obiektów będących w ewidencji lub rejestrze zabytków.

Dzięki nowej mapie każdy mieszkaniec starej kamienicy będzie mógł sprawdzić, czy budynek w którym zamieszkuje jest zabytkowy.

Co znajdziemy na geoportalu z zabytkami?

 • z którego roku pochodzą dane budynki, 
 • do kogo pierwotnie należały 
 • jaki architekt je projektował
Portal ma upowszechnić wiedzę o łódzkich zabytkach.

Mapa zabytków w Łodzi
Zobacz też:

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

TOMASZÓW MAZOWIECKI - MAPA GEODEZYJNA

Wydział Geodezyjno - Budowlany (GB)
Kontakt: 44 724-21-27:118,
Ewidencja gruntów - 113, 114, 159, 139; 
Wypisy/wyrysy: 115; 
PODGiK 127,129,120,119,124,125; 
e-mail: geodezja@powiat-tomaszowski.pl

Naczelnik: Adelajda Karp, Z-ca Naczelnika: Małgorzata Gurzęda, Paweł Malej

>> TOMASZÓW MAZOWIECKI - GEODEZYJNA MAPA POWIATU <<

Zespół ds. ewidencji gruntów i budynków 

realizuje zadania z zakresu:
 1. utrzymywania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi;
 2. sporządzania i wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
 3. wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego, do spraw sądowych o uwłaszczenie lub zasiedzenie nieruchomości, o posiadaniu prawa własności do budynku lub lokalu mieszkalnego;
 4. przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 5. wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zatwierdzenia lub odmowy zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 6. sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych objętych ewidencją gruntów i budynków;
 7. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków;
 8. zawiadamiania organów podatkowych, właściwych urzędów o dokonanych zmianach w operatach ewidencji gruntów i budynków oraz Ksiąg Wieczystych;
 9. udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków organom egzekucyjnym,
 10. prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udostępniania danych rzeczoznawcom majątkowym;
 11. przeprowadzania i wykonywania scalenia i wymiany gruntów.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

realizuje zadania z zakresu:
 1. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego;
 2. tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
 3. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 4. tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
 5. zakładania i prowadzenia w systemie teleinformatycznym dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich bazy danych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych;
 6. weryfikacji przekazanych zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
 7. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 8. prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w tym bazy danych GESUT zwanej powiatową bazą GESUT;
 9. prowadzenia narad koordynacyjnych.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

PROJEKT POŁĄCZENIA ULIC: ALEJA OFIAR TERRORYZMU - TRASA GÓRNA

Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje fragment połączenia dróg: "Aleja Ofiar Terroryzmu 11 Września" i "Trasa Górna"
Plan zagospodarowania przestrzennego cz. m. Łodzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych.
Planowane połączenie drogowe (1 KDGP) będzie spełniać następujące warunki:

a) klasę GP – droga główna ruchu przyspieszonego,
b) przekrój 1/2 – jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
c) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 30,0 m do 31,5 m

Więcej o planowanych drogach można znaleźć na stronie www.mpu.lodz.pl

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

KRĘPA - TEREN INWESTYCYJNYMapa z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Krępa w gm. Domaniewice

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+ 48 690210110
📱+ 48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

TYCZENIU BUDYNKU - KIEROWNIK BUDOWY

Czy kierownik budowy jest potrzebny przy tyczeniu budynku?

Kierownik budowy jest potrzebny na każdym etapie budowy, m.in. powinien być obecny przy tyczeniu obiektów budowlanych (np. domu).

Jakie zalety ma obecność kierownika budowy podczas tyczenia?


Kierownik może skontrolować pracę geodety, może porównać wymiary budynku z wymiarami na projekcie budowlanym, a usytuowanie i odległości od granic działki z planem zagospodarowania terenu.

Jakie konsekwencje może mieć nieobecność kierownika budowy przy tyczeniu budynku?

W przypadku błędu tyczenia (np. złe odległości od granic działki / błędne wymiary ścian) i jednoczesnym braku kontroli kierownika budowy, budynek może być wybudowany niezgodnie z projektem, co będzie miało konsekwencje finansowe. Koszt rozbiórki / przebudowy.

Kwestię  obecności kierownika budowy przy tyczeniu reguluje poniższy przepis prawny:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
[...]

§ 59 Szkic tyczenia

1. Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia zawierającym:
1) dane dotyczące osnowy realizacyjnej;
2) rysunek obiektów projektowanych;
3) dane konieczne do wytyczenia;
4) dane zrealizowane w trakcie tyczenia;
5) rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów;
6) adnotację o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów obiektów, z wyróżnieniem utrwalonych znaków osi głównych obiektów, reperów roboczych i głównych elementów konstrukcyjnych;
7) podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy.
2. Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia w kolorze czerwonym.
3. Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu tyczenia kolorem czarnym w nawiasie.
4. Oryginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennika budowy, zaś jego kopia uwierzytelniona przez kierownika budowy pozostaje w dyspozycji wykonawcy.
[...]

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

ADMINISTRACJA GEODEZYJNA OTWOCK

kliknij w link poniżej

geoportal otwocki

Wydział Geodezji i Kartografii [KONTAKT]  otwock.podgik.pl

ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock Wejście A pok. 1, 2, 13, 18 i 19 ul. Górna 13, 05-400 Otwock
Kierownictwo Wydziału
ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock (wejście A)

Geodeta Powiatowy Jacek Kossowski
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 390
e-mail: geodezja@powiat-otwocki.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału Krystyna Gołębiowska-Cyra

tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 391
e-mail: kcyra@powiat-otwocki.pl


Podinspektor Joanna Bąk
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 397
e-mail: geodezja2@powiat-otwocki.pl

Inspektor Iwona Falska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56w. 398
e-mail: geodezja2@powiat-otwocki.pl

Główny Specjalista Katarzyna Kajka
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 394
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Katarzyna Kowalska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56  w. 398
e-mail: geodezja2@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Beata Kuciak
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 397
e-mail: geodezja2@powiat-otwocki.pl

Inspektor Katarzyna Miturska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 396
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Specjalista Karina Młynarczyk
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56  w. 395
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Główny Specjalista Ewa Smolińska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56  w. 392
e-mail: esmolinska@powiat-otwocki.pl

Inspektor Ilona Sokołowska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 395
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Inspektor Monika Rygas
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 394
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Inspektor Marlena Łuczak
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56w. 395
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Starszy Specjalista Danuta Kwiatkowska
tel. (22) 778-1-328
e-mail: d.kwiatkowska@powiat-otwocki.pl

Starszy Informatyk Michał Morawski
tel. (22) 778-1-328
e-mail: m.morawski@powiat-otwocki.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

           ul. Górna 13, 05-400 Otwock, pok. 126

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne Mieczysław Mazek
tel. (22) 778-1-380
e-mail: m.mazek@powiat-otwocki.pl

Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Andrzej Jejer
tel. (22) 788-1-382

Geodeta Anna Hutnik
tel. (22) 778-1-381

Geodeta Iwona Jędrzejczak
(22) 778-1-381

Geodeta Małgorzata Tywanek
tel. (22) 778-1-381

Geodeta Renata Papis
tel. (22) 778-1-381

Geodeta Rafał Pyza
tel. (22) 778-1-381 -

Specjalista Janina Zawada
tel. (22) 778-1-381

Główny Specjalista Krzysztof Wąsowski
tel. (22) 778-1-341
e-mail: zud@powiat-otwocki.pl

INWENTARYZACJA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


 • Nie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3/dobę.
 • Oczyszczalnie o wydajności do 7,5 m3/dobę są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę; wystarczy zgłoszenie.
 • Budowę można rozpocząć nie wcześniej niż po 30 dniach (czas urzędu na ewentualną decyzję o sprzeciwie) i nie później niż w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu.
 • Przydomową oczyszczalnię ścieków można zmierzyć (najlepiej przed zasypaniem). Pomiar geodezyjny wykonywany jest z odpowiednią dokładnością, co pozwala sporządzenie mapy powykonawczej.


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl

INWENTARYZACJA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


 • Nie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3/dobę.
 • Oczyszczalnie o wydajności do 7,5 m3/dobę są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę; wystarczy zgłoszenie.
 • Budowę można rozpocząć nie wcześniej niż po 30 dniach (czas urzędu na ewentualną decyzję o sprzeciwie) i nie później niż w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu.
 • Przydomową oczyszczalnię ścieków można zmierzyć (najlepiej przed zasypaniem). Pomiar geodezyjny wykonywany jest z odpowiednią dokładnością, co pozwala sporządzenie mapy powykonawczej.


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl