Geodezja Łódź

Samorządowe Kolegium Odwoławcze - WZ, podział nieruchomości


Jak odwołać się od warunków zabudowy?

Występując o warunki zabudowy możemy spotkać się z odmową ze strony wójta, burmistrza lub prezydenta miasta / gminy. Odmowa wydawana jest w formie decyzji administracyjnej dlatego możemy odwołać się od takiej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. Z podobnym odwołaniem można wystąpić również gdy warunki zabudowy zostały ustalone, ale są dla nas niekorzystne.


Co zrobić jeśli nie można podzielić działki?

Żeby podzielić działkę trzeba spełnić kilka warunków (dostęp do drogi, zgodność z planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy, itp.). W praktyce często przepisy podlegają "lokalnym" interpretacjom. Potwierdzeniem na "uznaniowość" urzędników jest fakt, że czasami w sąsiednich gminach są wydawane różne decyzje w podobnych sprawach, dotyczących podobnych nieruchomości. Ocena urzędnika czy w danym przypadku można podzielić działkę, może być niesłuszna, co potwierdzają liczne orzeczenia samorządowych kolegiów odwoławczych. 

W przypadku wydania negatywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału możemy wnieść zażalenie na takie postanowienie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Jeśli jesteśmy niezadowoleni z decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta możemy odwołać się od takiej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego

Możemy też żądać wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.

Samorządowe Kolegia Odwoławcze są organami jednostek samorządu terytorialnego. SKO rozpatrują odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji.

Mapa właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych w województwie łódzkim

Mapa została wykonana na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
tel.: 42 633 01 09, 42 632 24 85
fax: 42 630-72-14
sekretariat@sko.lodz.pl


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Juliusza Słowackiego 19
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon/fax Sekretariat: 44 649-79-20
biuro: 44 649-64-98, 44 649-78-66
e-mail: sko@skopiotrkow.finn.pl


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3
98 - 200 Sieradz
tel: (0-43) 822-64-50 , tel/fax: (0-43) 822-57-97
E-mail: sko@sieradz.finn.plSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

96-100 Skierniewice,
ul. Trzcińska 18,
tel.: /0-46/ 833 22 43, 833 34 27,
fax: 833 22 43,
e-mail: poczta@skoskierniewice.gov.pl

Stan prawny na dzień 1.01.2022 r.

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

GEOPORTAL GMINA KOLUSZKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Mapa Gminy Koluszki

Na gminnym Geoportalu mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_koluszki można sprawdzić przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Po kliknięciu na wybraną działką uzyskujemy dostęp do rysunku planu i uchwały, w której zapisane są szczegółu dotyczące przeznaczenia działki.
❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl
💻 www.dzialkilodzkie.pl

GMINA DOBROŃ PLAN ZAGOSPODAROWANIA WARUNKI ZABUDOWY

Jeśli planujesz zakup działki bądź budowę w gminie Dobroń, sprawdź przeznaczenie terenu na gminnym geoportalu.


Obszar gminy można podzielić na:
 1. Teren objęty planem zagospodarowania

  Listę planów zagospodarowania Gminy Dobroń
  można znaleźć na stronie dobron.bip.net.pl

  Wypis i wyrys z planu zagospodarowania
  wydaje Urząd Gminy
  +48 43 677 26 83 wew.114
  Bud. B pok. nr 3
  planowanie@dobron.ug.gov.pl
  Do pobrania: wniosek

 2. Teren nie objęty planem.
  na takich nieruchomościach przed podjęciem inwestycji należy uzyskać
  decyzję o warunkach zabudowy.

  Decyzje o warunkach zabudowy
tel: +48 43 677 26 83 wew.114
Bud. B pok. nr 3
planowanie@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:
 • Wniosek
 • 2 egz. mapy do celów opiniodawczych / ewentualnie do celów projektowych/ w skali 1:500 lub 1:1000, mapa ma obejmować teren objęty wnioskiem wraz z obszarem podlegającym analizie /w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki, nie mniejszej niż 50m/ z naniesioną lokalizacją projektowanych obiektów i orientacyjnymi odległościami od granic działki
 • Pełny wypis z ewidencji gruntów dla działki inwestora
 • Skrócony wypis w ewidencji gruntów dla działek sąsiednich + droga
 • Odpis pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora /w przypadku gdy podanie składa pełnomocnik/
 • 3 egz. raportu – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport oddziaływania na środowisko jest wymagany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.. /Dz.U nr 179 poz. 1490 z dnia 29.10.202 r/
 • Po 1 egz. wstępnych zapewnień dostaw i warunków przyłączenia do sieci / energetycznych, wodociągowych, gazowych itp.

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

PLAN ZAGOSPODAROWANIA GMINY BRZEZINY
O Plan Miejscowy w Gminie  Brzeziny można pytać w pokoju 1.19 lub pod numerem   tel. 46 874-32-29. Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i nieruchomości obsługuje p. Katarzyna Strumian

Gdzie mogę sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego Brzeziny (łódzkie)?

Gmina Brzeziny prowadzi również geoportal sip.gison.pl/brzezinybrzezinski. Internetowa mapa zawiera informacje o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania. 


Brzeziny Miejscowy plan zagospodarowania


Geoportal Powiatu brzezińskiego


Na powiatowym portalu można sprawdzić m.in. numery działek geodezyjnych, klasyfikację gruntów, uzbrojenie podziemne.


❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl


ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY SŁAWNO

Jeśli planujesz budowę w gminie Sławno w powiecie opoczyńskim sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar gminy nie jest w 100 % pokryty planami zagospodarowania przestrzennego, dlatego budowę trzeba poprzedzić uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy. Poglądowym dokumentem, który może sugerować gdzie możemy budować np. domy jest Studium Uwarunkowań. Jest to dokument, który określa obszary przeznaczone pod różne sposoby użytkowania. Odrębnymi kolorami na mapie oznaczone są tereny mieszkaniowe, przemysłowe i rekreacyjne. Gmina Sławno jest sąsiaduje z zalewem Sulejowskim stąd działki rekreacyjne są tutaj często kupowane.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SŁAWNO

Większy rozmiar map i szczegóły dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno można znaleźć pod adresem ugslawno.pl

Pod adresem bip.ugslawno.pl można znaleźć druki do złożenia wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeśli przed zakupem działki sprzedający wystąpił o warunki zabudowy można złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. 

Jeśli działka jest objęta planem zagospodarowania do pozwolenia na budowę będzie potrzebny tylko wypis (i/lub) wyrysu z miejscowego planu.

Jeśli nie wiemy jakie jest przeznaczenie nieruchomości możemy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie.

Szczegółowe informacje o zagospodarowaniu przestrzennym można też zyskać telefonicznie pod numerem + 48 44 755 18 57

Informacje o działkach i klasach gruntów można sprawdzić na powiatowym geoportalu opoczno.geoportal2.pl

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl