Geodezja Łódź

GMINA DOBROŃ PLAN ZAGOSPODAROWANIA WARUNKI ZABUDOWY

Jeśli planujesz zakup działki bądź budowę w gminie Dobroń, sprawdź przeznaczenie terenu na gminnym geoportalu.


Obszar gminy można podzielić na:
 1. Teren objęty planem zagospodarowania

  Listę planów zagospodarowania Gminy Dobroń
  można znaleźć na stronie dobron.bip.net.pl

  Wypis i wyrys z planu zagospodarowania
  wydaje Urząd Gminy
  +48 43 677 26 83 wew.114
  Bud. B pok. nr 3
  planowanie@dobron.ug.gov.pl
  Do pobrania: wniosek

 2. Teren nie objęty planem.
  na takich nieruchomościach przed podjęciem inwestycji należy uzyskać
  decyzję o warunkach zabudowy.

  Decyzje o warunkach zabudowy
tel: +48 43 677 26 83 wew.114
Bud. B pok. nr 3
planowanie@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:
 • Wniosek
 • 2 egz. mapy do celów opiniodawczych / ewentualnie do celów projektowych/ w skali 1:500 lub 1:1000, mapa ma obejmować teren objęty wnioskiem wraz z obszarem podlegającym analizie /w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki, nie mniejszej niż 50m/ z naniesioną lokalizacją projektowanych obiektów i orientacyjnymi odległościami od granic działki
 • Pełny wypis z ewidencji gruntów dla działki inwestora
 • Skrócony wypis w ewidencji gruntów dla działek sąsiednich + droga
 • Odpis pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora /w przypadku gdy podanie składa pełnomocnik/
 • 3 egz. raportu – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport oddziaływania na środowisko jest wymagany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.. /Dz.U nr 179 poz. 1490 z dnia 29.10.202 r/
 • Po 1 egz. wstępnych zapewnień dostaw i warunków przyłączenia do sieci / energetycznych, wodociągowych, gazowych itp.

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

PLAN ZAGOSPODAROWANIA GMINY BRZEZINY
O Plan Miejscowy w Gminie  Brzeziny można pytać w pokoju 1.19 lub pod numerem   tel. 46 874-32-29. Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i nieruchomości obsługuje p. Katarzyna Strumian

Gdzie mogę sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego Brzeziny (łódzkie)?

Gmina Brzeziny prowadzi również geoportal sip.gison.pl/brzezinybrzezinski. Internetowa mapa zawiera informacje o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania. 


Brzeziny Miejscowy plan zagospodarowania


Geoportal Powiatu brzezińskiego


Na powiatowym portalu można sprawdzić m.in. numery działek geodezyjnych, klasyfikację gruntów, uzbrojenie podziemne.


❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl


ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY SŁAWNO

Jeśli planujesz budowę w gminie Sławno w powiecie opoczyńskim sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar gminy nie jest w 100 % pokryty planami zagospodarowania przestrzennego, dlatego budowę trzeba poprzedzić uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy. Poglądowym dokumentem, który może sugerować gdzie możemy budować np. domy jest Studium Uwarunkowań. Jest to dokument, który określa obszary przeznaczone pod różne sposoby użytkowania. Odrębnymi kolorami na mapie oznaczone są tereny mieszkaniowe, przemysłowe i rekreacyjne. Gmina Sławno jest sąsiaduje z zalewem Sulejowskim stąd działki rekreacyjne są tutaj często kupowane.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SŁAWNO

Większy rozmiar map i szczegóły dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno można znaleźć pod adresem ugslawno.pl

Pod adresem bip.ugslawno.pl można znaleźć druki do złożenia wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeśli przed zakupem działki sprzedający wystąpił o warunki zabudowy można złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. 

Jeśli działka jest objęta planem zagospodarowania do pozwolenia na budowę będzie potrzebny tylko wypis (i/lub) wyrysu z miejscowego planu.

Jeśli nie wiemy jakie jest przeznaczenie nieruchomości możemy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie.

Szczegółowe informacje o zagospodarowaniu przestrzennym można też zyskać telefonicznie pod numerem + 48 44 755 18 57

Informacje o działkach i klasach gruntów można sprawdzić na powiatowym geoportalu opoczno.geoportal2.pl

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA ONLINE MIASTO GMINA ŁASK

Przed rozpoczęciem budowy, do uzyskania pozwolenia na budowę potrzebna jest informacja o przeznaczeniu terenu.
Pierwszym etapem jest ustalenia czy działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, taką wiedzę można uzyskać na gminnym geoportalu: mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_lask


Jeśli dla działki jest uchwalony plan zagospodarowania wystarczy wtedy zamówić wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Wypis i wyrys można zamówić online e-spdp.pl/urzad/gmina_lask


Jeśli działka nie jest objęta planem, należy wystąpić o indywidualne warunki zabudowy.
Do wniosku należy dołączyć
 1. 1 egz. mapy do celów opiniodawczych (ewentualnie do celów projektowych) w skali 1:500 lub 1:1000, inwestycje liniowe dopuszczalna skala 1:2000
 2. kserokopię mapy zasadniczej w skali 1:500, z naniesionym sposobem zagospodarowania terenu, oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać
 3. kompleksowe opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna)
 4. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 5. dowód zapłaty opłaty skarbowej
 6. pełny wypis z ewidencji gruntów dla działki inwestora
 7. odpis pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora (w przypadku gdy podanie składa pełnomocnik);
 8. opinie, warunki techniczne, umowy właściwych gestorów sieci, wstępne zapewnienia dostaw i warunków przyłączenia do sieci (energetycznych, wodociągowych, gazowych itp.)
 9. w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” KRS

Kontakt do Wydziału Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

 • Ewa Iwaszkiewicz-Beridze Naczelnik (43) 676-83-74
 • Mariola Taborowska Inspektor (43) 676-83-43
 • Grażyna Jastrząbek Inspektor (43) 676-83-42
 • Małgorzata Kubiak Prac. II st. (43) 676-83-42
 • Marzena Ogińska Inspektor (43) 676-83-75
 • Agnieszka Adamkiewicz Inspektor (43) 676-83-75


Pozostałe sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego można sprawdzić w poniższych kartach i na stronie: bip.lask.pl


❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

CENA ZIEMI ROLNEJ W 2020

Jeśli planujesz kupić ziemię rolną warto przed rozpoczęciem negocjacji znać ceny średnie publikowane przez Główny Urząd Statystyczny raz na kwartał. Obowiązujące ceny średnie są pochodną cen z poprzedniego kwartału roku. Średnia cena ziemi rolnej w województwie łódzkim w pierwszym kwartale 2020 roku wynosi 41 591 zł  za 1 hektar. To znaczy, że jeden metr kwadratowy działki rolnej kosztuje 4,16 zł.

Wartość ziemi wzrasta wraz z lepszą klasą bonitacyjną. Wartość ziemi może wzrosnąć również w wyniku przekształcenia w działkę budowlaną, przemysłową lub rekreacyjną

Województwo Użytki rolne ogółem Grunt orny
ogółem dobry
(klasy I, II, IIIa)
średni
(klasy IIIb, IV)
słaby
(klasy V, VI)
w złotych za hektar
Dolnośląskie 35839 36591 44500 36100 30044
Kujawsko-pomorskie 55864 56274 70000 55659 40681
Lubelskie 34226 34738 53082 33076 22069
Lubuskie 29767 30515 34500 32961 26482
Łódzkie 41591 41832 57619 43521 34706
Małopolskie 34235 34584 41241 31932 26950
Mazowieckie 40205 40905 56842 44181 30965
Opolskie 47318 47788 65989 44247 32527
Podkarpackie 27840 28781 37967 28133 19542
Podlaskie 46390 47528 80000 52899 34720
Pomorskie 41232 41564 60000 42876 33547
Śląskie 39217 39217 57273 41111 22500
Świętokrzyskie 31154 31530 39530 28767 16859
Warmińsko-mazurskie 42700 43841 55000 46115 36949
Wielkopolskie 61508 63348 84364 65385 44264
Zachodniopomorskie 29423 29423 37325 29200 22300
POLSKA 46975 47706 60457 48738 34252

Aktualne i historyczne ceny można znaleźć na stronie arimr.gov.pl

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl