Geodezja Łódź

GEOPORTAL GMINA KOLUSZKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Mapa Gminy Koluszki

Na gminnym Geoportalu mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_koluszki można sprawdzić przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Po kliknięciu na wybraną działką uzyskujemy dostęp do rysunku planu i uchwały, w której zapisane są szczegółu dotyczące przeznaczenia działki.
❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl
💻 www.dzialkilodzkie.pl

GMINA DOBROŃ PLAN ZAGOSPODAROWANIA WARUNKI ZABUDOWY

Jeśli planujesz zakup działki bądź budowę w gminie Dobroń, sprawdź przeznaczenie terenu na gminnym geoportalu.


Obszar gminy można podzielić na:
 1. Teren objęty planem zagospodarowania

  Listę planów zagospodarowania Gminy Dobroń
  można znaleźć na stronie dobron.bip.net.pl

  Wypis i wyrys z planu zagospodarowania
  wydaje Urząd Gminy
  +48 43 677 26 83 wew.114
  Bud. B pok. nr 3
  planowanie@dobron.ug.gov.pl
  Do pobrania: wniosek

 2. Teren nie objęty planem.
  na takich nieruchomościach przed podjęciem inwestycji należy uzyskać
  decyzję o warunkach zabudowy.

  Decyzje o warunkach zabudowy
tel: +48 43 677 26 83 wew.114
Bud. B pok. nr 3
planowanie@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:
 • Wniosek
 • 2 egz. mapy do celów opiniodawczych / ewentualnie do celów projektowych/ w skali 1:500 lub 1:1000, mapa ma obejmować teren objęty wnioskiem wraz z obszarem podlegającym analizie /w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki, nie mniejszej niż 50m/ z naniesioną lokalizacją projektowanych obiektów i orientacyjnymi odległościami od granic działki
 • Pełny wypis z ewidencji gruntów dla działki inwestora
 • Skrócony wypis w ewidencji gruntów dla działek sąsiednich + droga
 • Odpis pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora /w przypadku gdy podanie składa pełnomocnik/
 • 3 egz. raportu – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport oddziaływania na środowisko jest wymagany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.. /Dz.U nr 179 poz. 1490 z dnia 29.10.202 r/
 • Po 1 egz. wstępnych zapewnień dostaw i warunków przyłączenia do sieci / energetycznych, wodociągowych, gazowych itp.

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

PLAN ZAGOSPODAROWANIA GMINY BRZEZINY
O Plan Miejscowy w Gminie  Brzeziny można pytać w pokoju 1.19 lub pod numerem   tel. 46 874-32-29. Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i nieruchomości obsługuje p. Katarzyna Strumian

Gdzie mogę sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego Brzeziny (łódzkie)?

Gmina Brzeziny prowadzi również geoportal sip.gison.pl/brzezinybrzezinski. Internetowa mapa zawiera informacje o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania. 


Brzeziny Miejscowy plan zagospodarowania


Geoportal Powiatu brzezińskiego


Na powiatowym portalu można sprawdzić m.in. numery działek geodezyjnych, klasyfikację gruntów, uzbrojenie podziemne.


❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl


ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY SŁAWNO

Jeśli planujesz budowę w gminie Sławno w powiecie opoczyńskim sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar gminy nie jest w 100 % pokryty planami zagospodarowania przestrzennego, dlatego budowę trzeba poprzedzić uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy. Poglądowym dokumentem, który może sugerować gdzie możemy budować np. domy jest Studium Uwarunkowań. Jest to dokument, który określa obszary przeznaczone pod różne sposoby użytkowania. Odrębnymi kolorami na mapie oznaczone są tereny mieszkaniowe, przemysłowe i rekreacyjne. Gmina Sławno jest sąsiaduje z zalewem Sulejowskim stąd działki rekreacyjne są tutaj często kupowane.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SŁAWNO

Większy rozmiar map i szczegóły dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno można znaleźć pod adresem ugslawno.pl

Pod adresem bip.ugslawno.pl można znaleźć druki do złożenia wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeśli przed zakupem działki sprzedający wystąpił o warunki zabudowy można złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. 

Jeśli działka jest objęta planem zagospodarowania do pozwolenia na budowę będzie potrzebny tylko wypis (i/lub) wyrysu z miejscowego planu.

Jeśli nie wiemy jakie jest przeznaczenie nieruchomości możemy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie.

Szczegółowe informacje o zagospodarowaniu przestrzennym można też zyskać telefonicznie pod numerem + 48 44 755 18 57

Informacje o działkach i klasach gruntów można sprawdzić na powiatowym geoportalu opoczno.geoportal2.pl

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA ONLINE MIASTO GMINA ŁASK

Przed rozpoczęciem budowy, do uzyskania pozwolenia na budowę potrzebna jest informacja o przeznaczeniu terenu.
Pierwszym etapem jest ustalenia czy działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, taką wiedzę można uzyskać na gminnym geoportalu: mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_lask


Jeśli dla działki jest uchwalony plan zagospodarowania wystarczy wtedy zamówić wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Wypis i wyrys można zamówić online e-spdp.pl/urzad/gmina_lask


Jeśli działka nie jest objęta planem, należy wystąpić o indywidualne warunki zabudowy.
Do wniosku należy dołączyć
 1. 1 egz. mapy do celów opiniodawczych (ewentualnie do celów projektowych) w skali 1:500 lub 1:1000, inwestycje liniowe dopuszczalna skala 1:2000
 2. kserokopię mapy zasadniczej w skali 1:500, z naniesionym sposobem zagospodarowania terenu, oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać
 3. kompleksowe opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna)
 4. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 5. dowód zapłaty opłaty skarbowej
 6. pełny wypis z ewidencji gruntów dla działki inwestora
 7. odpis pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora (w przypadku gdy podanie składa pełnomocnik);
 8. opinie, warunki techniczne, umowy właściwych gestorów sieci, wstępne zapewnienia dostaw i warunków przyłączenia do sieci (energetycznych, wodociągowych, gazowych itp.)
 9. w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” KRS

Kontakt do Wydziału Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

 • Ewa Iwaszkiewicz-Beridze Naczelnik (43) 676-83-74
 • Mariola Taborowska Inspektor (43) 676-83-43
 • Grażyna Jastrząbek Inspektor (43) 676-83-42
 • Małgorzata Kubiak Prac. II st. (43) 676-83-42
 • Marzena Ogińska Inspektor (43) 676-83-75
 • Agnieszka Adamkiewicz Inspektor (43) 676-83-75


Pozostałe sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego można sprawdzić w poniższych kartach i na stronie: bip.lask.pl


❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl