WYSZUKIWARKA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI


WŁĄCZ NAPISY ↑


Jak znaleźć właściciela działki za darmo?
Czy można ustalić właściciela działki bez numeru księgi wieczystej?

Jak sprawdzić kto jest właścicielem działki przez internet?
jak sprawdzić do kogo należy działka geoportal

W wyniku współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a Ministerstwem Sprawiedliwości odpowiedzialnym za serwis Elektroniczne Księgi Wieczyste po kliknięciu w identyfikator działki ewidencyjnej podany w EKW następuje bezpośrednie przekierowanie do serwisu geoportal.gov.pl, który jest wykadrowany na widoku tej działki. 

Podobnie klikając na nr Księgi Wieczystej w geoportalu zostaniemy przekierowani do strony z Księgami Wieczystymi.

Funkcjonalność dotyczy jedynie tych działek, dla których powiaty publikują numery KW za pośrednictwem Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów.

❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

SPRZEDAŻ DZIAŁKI - AKT NOTARIALNY

Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży działki? 

Z Urzędu Gminy
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział, wykaz zmian danych ewidencyjnych jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
Ze Starostwa
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
Z Sądu
 • odpis z księgi wieczystej
Z Urzędu Skarbowego
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony,
  lub że nabycie jest zwolnione od podatku,
  lub że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
Od właściciela
 • podstawa nabycia wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży,
  lub darowizny,
  lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  lub akt poświadczenia dziedziczenia
❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

CO WYZNACZA GEODETA NA DZIAŁCE

Geodeta dysponuje sprzętem pozwalającym wyznaczyć granice działki. Może również wyznaczyć budynek lub urządzenia podziemne, np. przyłącze wodociągowe lub energetyczne. Po zakończeniu budowy potrzebna jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, pomiary te wykonuje się w celu porównania z projektem budowlanym. Jakie prace najczęściej wykonuje geodeta?

Planujesz budowę / budujesz?

 • Mapa do celów projektowych (pod budowę budynku, uzbrojenia podziemnego, przyłączy)
 • Wytyczenie (wyznaczenie projektu budynku / uzbrojenia na działce)
 • Inwentaryzacja powykonawcza (do odbioru inwestycji)
 • Pomiar kontrolny (pomiar powierzchni użytkowej, sprawdzenie pionowości, obliczenie objętości, itp.)
 • Kompleksowa obsługa budowy (mapa pod projekt, tyczenie, inwentaryzacja)

Sprzedajesz / kupujesz nieruchomość?

 • Podział działki (mapa z projektem podziału nieruchomości)
 • Wyznaczenie granic (wznowienie znaków granicznych, rozgraniczenie, itp.)
 • Mapa do celów prawnych (do sądu, do zasiedzenia, itp.)


❓📖 💁
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📲 +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl

WYŁĄCZENIE DZIAŁKI Z PRODUKCJI ROLNEJ W ŁODZI


 • Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, może nastąpić na podstawie ostatecznej decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

Załączniki do wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej:
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczna decyzja
o warunkach zabudowy bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kopia ostatecznej
decyzji o warunkach zabudowy, ostateczna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;
- 2 egz. projektu zagospodarowania terenu (odpowiadającego definicji zawartej w art. 34 ust.
3 pkt 1 Prawa budowlanego) z dodatkowym rozliczeniem w klasach gruntów powierzchni do
wyłączenia sporządzonym przez klasyfikatora;
- w przypadku wyłączeń gleb klas gruntów IV, IVa, IVb, V, VI załączyć również należy
opinię gleboznawczą gruntu, określającą pochodzenie gleb – pochodzenie organiczne gleby;
- w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, oryginał tego pełnomocnictwa udzielonego osobie
działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej
w wysokości 17 złotych (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie).

 • W przypadku gleb pochodzenia mineralnego klas gruntów IV, IVa, IVb, V, VI

Załączniki do wniosku o wydanie zaświadczenia:
- 1 egz. projektu zagospodarowania terenu (odpowiadającego definicji zawartej w art. 34 ust.
3 pkt 1 Prawa budowlanego) z dodatkowym rozliczeniem w klasach gruntów powierzchni do
wyłączenia sporządzonym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
- opinię gleboznawczą gruntu, określającą mineralne pochodzenie gleb – klas gruntów IV,
IVa, IVb, V, VI
- w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – oryginał opłaconego pełnomocnictwa.
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na
budowę – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1205 ze zm.)
❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

GEODEZJA POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI Naczelnik:
 Michał Kotynia
 tel. 42 632 98 28 wew. 18

 sekretariat  tel. 42 632 53 93 wew. 19
 fax. 42 630 73 97
 email: gik@lodzkiwschodni.pl
 pokój 312 (III piętro)  pn - pt
 8.00 - 16.00
 składnica  tel. 42 632 53 93 wew. 22  pokój 315 (III piętro)  pn - pt
 8.15 - 11.30
 12.00 - 15.45
 ZUDP  tel. 42 632 98 28 wew. 23  pokój 313 (III piętro)  pn - pt
 8.15 - 11.30
 12.00 - 15.45
 kasa  tel. 42 632 53 93 wew. 19

 Nr rachunku bankowego:
 Pekao S. A. III O/Łódź
 95 1240 3060 1111 0010 0504 0509
 (wpłaty za udostępnione materiały zasobu: mapy, wypisy, wyrysy, inne dane)
 pokój 312 (III piętro)  pn - pt
 8.15 - 11.30
 12.00 - 13.45
 Ewidencja Gruntów
 • Andrespol
 • Nowosolna
 tel. 42 632 53 93 wew. 17  pokój 418 (IV piętro)  pn - pt
 8.00 - 16.00
 Ewidencja Gruntów
 • Brójce
 tel. 42 295 01 15
 e-mail: gik.brojce@lodzkiwschodni.pl
 Stanowiska pracy w Brójcach
 Brójce 39, 95-006 Brójce
 pokój 15 (I piętro)

 Ewidencja Gruntów
 • Koluszki
 tel. 44 714 58 47
 e-mail: gik.koluszki@lodzkiwschodni.pl
 Stanowiska pracy w Koluszkach
 ul. Brzezińska 32, 95-040 Koluszki
 pokój 15, 16 (I piętro)

 Ewidencja Gruntów
 • Rzgów
 tel. 42 211 61 80
 e-mail: gik.rzgow@lodzkiwschodni.pl
 Stanowiska pracy w Rzgowie
 Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
 pokój 3 (parter)

 Ewidencja Gruntów
 • Tuszyn
 tel. 42 213 10 66
 e-mail: gik.tuszyn@lodzkiwschodni.pl
 Stanowiska pracy w Tuszynie
 ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
 pokój 25 (I piętro)
❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl