Przejdź do głównej zawartości

PLAN OGÓLNY ŁODZI

Rada Miejska w Łodzi zdecydowała o rozpoczęciu prac nad nowym PLANEM OGÓLNYM dla miasta. Zbiera teraz propozycje od mieszkańców, które można składać od 18 marca do 26 kwietnia 2024 roku. Formularze są dostępne online na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi lub można je przesłać pocztą na adres tej instytucji. Można również wysłać wnioski drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub za pośrednictwem platformy ePUAP.PLAN OGÓLNY MIASTA ŁODZI

Odpowiedzi na zgłoszenia nie będą udzielane pojedynczo, ale poprawnie złożone wnioski będą rozpatrywane, a informacje o ich rozstrzygnięciu znajdą się w dokumencie wydanym przez Prezydenta Miasta, dostępnym online. Mieszkańcy będą mogli tam znaleźć informacje dotyczące swoich propozycji. Po przeanalizowaniu zgłoszeń i przeprowadzeniu odpowiednich analiz, zostanie opracowany projekt planu ogólnego, który będzie dostępny na kolejnym etapie prac planistycznych.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 kwietnia 2024 roku o godzinie 17:00 w Sali Warsztatowej w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10.

Plan ogólny to nowe prawo miejscowe zastępujące dotychczasowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Określi on sposób zagospodarowania przestrzeni Łodzi, co będzie miało wpływ na inwestycje na terenach prywatnych i gminnych.

Plan ogólny ustala podstawowe zasady rozwoju miasta, profil funkcjonalny dla poszczególnych terenów oraz wskaźniki zagospodarowania terenu. Nie obejmuje jednak decyzji o remontach dróg czy budynków, rozmieszczeniu małej architektury czy gatunkach roślinności.

Jest to część ogólnokrajowej reformy planistycznej rozpoczętej w 2023 roku, na mocy której wszystkie gminy w Polsce są zobowiązane do przygotowania Planu Ogólnego.

Podstawą prawną jest: 


Zespół Planu Ogólnego: 

Magdalena Salwa
tel.: 42-628-75-57

Karolina Godos
tel.: 42-628-75-40

Magdalena Filipiak
tel.: 42-628-75-58

Ewelina Sawicka
tel.: 42-628-75-64

Izabela Durecka
tel.: 42-628-75-22


 1. Czy plan ogólny zastąpi studium?
 2. Tak, plan ogólny zastąpi studium. Będzie to nowy dokument opracowywany dla całego miasta, którego ustalenia będą wiążące dla planów miejscowych, jak również dla decyzji WZ. Obecnie decyzje WZ nie muszą być zgodne ze studium. Zarówno studium, jak i plan ogólny są dokumentami bazującymi na istniejących uwarunkowaniach, jednak ich ustalenia będą się różnić ze względu na inną strukturę i szczegółowość dokumentu. Dotychczasowe zagadnienia, do których odnosiło się studium, zgodnie z nowymi przepisami mają być zawarte w:
 3. ▪ planie ogólnym - w zakresie ustaleń stref planistycznych,
 4. ▪ strategii rozwoju gminy - w zakresie ustaleń strategicznych i kierunkowych.

 5. Czym się różni plan ogólny od studium?
 6. Do kiedy studium będzie ważne? Studium zachowuje moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.
 7. Czy tereny przeznaczone pod zabudowę w studium, w planie ogólnym również będą przeznaczone pod zabudowę? Plan ogólny może różnić się od studium pod względem zasięgu terenów przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej przepisy ściśle określają zasady ich wyznaczania oraz uzależniają ich zasięg m.in. od prognoz demograficznych.

 8. Co się stanie z wnioskami złożonymi do procedowanej zmiany studium?
 9. Wnioski złożone do zmiany studium nie będą mogły być uwzględnione w procedurze sporządzania planu ogólnego i należy je złożyć ponownie, w czasie zbierania wniosków do planu ogólnego. Prace nad zmianą studium ze względów formalnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) nie mogą być kontynuowane.

 10. Czy plan ogólny zastąpi plany miejscowe?
 11. Plan ogólny i plan miejscowy to różne dokumenty planistyczne, funkcjonujące równolegle w systemie prawnym. Plan ogólny będzie dokumentem tworzonym dla całej gminy i będzie on wskazywał katalog funkcji dla poszczególnych terenów, a także wskaźniki zagospodarowania. Plan miejscowy jest dokumentem bardziej szczegółowym, zawierającym ustalenia dotyczące m.in.: linii zabudowy, linii rozgraniczających, kształtowania przestrzeni publicznych.

 12. Czy obowiązujące obecnie plany miejscowe zachowują moc? Tak. Obowiązujące plany miejscowe zachowują moc.

 13. Czy po uchwaleniu planu ogólnego nadal będą obowiązywać miejscowe plany?
 14. Tak. Od momentu wejścia w życie planu ogólnego, plany miejscowe sporządzane są w zgodności ze studium.

 15. Czy ustalenia planu ogólnego mogą różnić się od ustaleń obowiązującego planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu?
 16. Tak, przy czym uchwalenie planu ogólnego nie spowoduje automatycznej zmiany planów miejscowych. Z tego względu przeznaczenie terenu ustalone w planie miejscowym będzie obowiązywało do czasu zmiany tego planu miejscowego.

 17. Czym mogę wystąpić o decyzję WZ po wejściu w życie planu ogólnego?
 18. Tak, przy czym decyzje WZ będą wydawane jedynie na obszarze uzupełnienia zabudowy wskazanym w planie ogólnym. Decyzje te będą musiały być zgodne z planem ogólnym w zakresie funkcji zabudowy oraz parametrów i wskaźników urbanistycznych. Decyzje, które staną się prawomocne po wejściu w życie planu ogólnego, będą terminowe, tzn. ważne przez 5 lat od daty, kiedy staną się prawomocne.

 19. Czym mogę wystąpić o decyzję WZ podczas opracowywania planu ogólnego?
 20. Tak, wszystkie decyzje WZ, które stały się prawomocne przed wejściem w życie planu ogólnego, zachowują ważność, tj. stanowią podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Ustalenia takiej decyzji będą wiążące niezależnie od ustaleń planu ogólnego.

 21. Czy decyzje WZ prawomocne przed wejściem w życie planu ogólnego będą nadal ważne?
 22. Tak, wszystkie decyzje WZ, które stały się prawomocne przed wejściem w życie planu ogólnego, zachowują ważność, tj. stanowią podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Ustalenia takiej decyzji będą wiążące niezależnie od ustaleń planu ogólnego.

 1. Czy przy opracowywaniu planu ogólnego będą wzięte pod uwagę wydane decyzje WZ?Przepisy nie przewidują wymogu uwzględniania wydanych decyzji WZ w planie ogólnym.

 2. Dlaczego sporządzany jest plan ogólny?
 3. Plan ogólny miasta Łodzi będzie nowym dokumentem, tworzonym w wyniku zmiany przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana przepisów ma na celu poprawę funkcjonowania systemu planowania przestrzennego, a w konsekwencji zapobieganie chaotycznemu rozwojowi zabudowy. Sporządzenie planu ogólnego jest obligatoryjne dla wszystkich gmin w Polsce do dnia 31 grudnia 2025 r.

 4. Kto może złożyć wniosek lub uwagę do planu ogólnego?
 5. Wnioski lub uwagi do planu ogólnego może złożyć każdy zainteresowany.

 6. Złożyłem wniosek/uwagę i nie dostałem odpowiedzi – dlaczego?
 7. Procedura planistyczna nie obejmuje korespondencji indywidualnej z obywatelami. Rozpatrzenie złożonych wniosków i uwag odbywa się poprzez zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi, które jest zamieszczane na danym etapie prac na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w tym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi


❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd