Geodezja Łódź: Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Zasób Geodezyjny i Kartograficzny zawiera m.in


ZASÓB CENTRALNY

 • mapy topograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000
 • mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000
 • kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne
 • zbiory map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, rejestry, 
 • wykazy, informatyczne bazy danych, katalogi danych geodezyjnych

ZASÓB WOJEWÓDZKI

 • mapy topograficzne w skali 1:10 000
 • mapy topograficzne i tematyczne, tworzone przez marszałka województwa
 • materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, 
 • programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian 
 • w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji
 • zbiory map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, rejestry, 
 • wykazy, informatyczne bazy danych, katalogi danych geodezyjnych

ZASÓB POWIATOWY

 • mapy ewidencyjne
 • mapy zasadnicze
 • dokumentacja na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych 
 • podziały nieruchomości
log.lodz.pl