Geodezja Łódź: Tyczenia obiektów budowlanych

Tyczenia obiektów budowlanych

Tyczenie obiektów budowlanych

Geodezyjne wytyczenie obiektu na gruncie jest pierwszym etapem budowy. Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu przez geodetę. Wytyczenie obiektu budowlanego polega na przeniesieniu na grunt założeń projektu budowlanego. W przypadku budynków wytyczeniu podlegają zwykle główne osie konstrukcyjne, natomiast przy obiektach liniowych wytyczeniu podlegają punkty załamania osi przebiegu oraz punkty węzłowe danego obiektu. Po wytyczeniu otrzymują Pańństwo geodezyjny szkic z tyczenia, a my dokonujemy wpisu do dziennika budowy.

Etapy tyczenia

- Przyjęcie zlecenia.
- Geodezyjne opracowanie projektu.
- Wytyczenie obiektu w terenie.
- Wpis do dziennika budowy i przekazanie szkicu tyczenia.