Przejdź do głównej zawartości

ADRESY ŁÓDZKIE

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

adresy.lodzkie.pl


adresy.lodzkie.pl

JAK ZNALEŹĆ ADRES?
Wprowadzenie


            Baza Adresowa Województwa Łódzkiego to aplikacja do prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości. Należy przez to rozumieć cały system włącznie ze środowiskiem serwerowym. Aplikacja pozwala na przeglądanie danych przestrzennych oraz ich atrybutów.
Aplikacja umożliwia również dodawanie nowych punktów adresowych oraz edycję istniejących z poziomu przeglądarki internetowej.Okno aplikacji


            Wygląd okna aplikacji do obsługi Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego przedstawia rysunek poniżej.

Rys. 1. Okno główne aplikacji

Strona główna aplikacji składa się z następujących elementów oznaczonych odpowiednio cyframi na rysunku 1:
 1. Okno z mapą – służy do wyświetlania map w przeglądarce
 2. Panel Zawartość mapy – zawiera listę warstw wyświetlanych na mapie
 3. Panel Wyniki – służy do wyświetlania wyników operacji wyszukiwania obiektów
 4. Panel Modyfikacja legendy – służy do modyfikacji zawartości mapy
 5. Panel Lokalizacja według współrzędnych – służy do lokalizacji punktu na mapie na podstawie współrzędnych
 6. Pasek narzędzi - zawiera podstawowe przyciski do obsługi aplikacji

Pasek narzędziowy


            Zakres i powiększenie mapy może być zmieniane za pomocą narzędzi na pasku narzędziowym.

Poszczególne ikony mają następujące znaczenie:
 1.   wybór skali wyświetlania mapy
 2.  powiększanie skali mapy wyświetlanej na ekranie
 3.  pomniejszanie skali mapy wyświetlanej na ekranie
 4.  przesuwanie mapy
 5.  ustawienie pełnego zasięgu mapy
 6.  przywrócenie wcześniejszego widoku obszaru mapy
 7.  powrót do późniejszego widoku obszaru mapy (jeśli użyto narzędzia opisanego w linii powyżej)
 8.  identyfikacja obiektów
 9.  wyszukiwanie punktów adresowych
 10.  wyszukiwanie działek
 11.  wykonywanie pomiarów (określanie współrzędnych, obliczanie odległości i powierzchni)
 12.  włączanie/wyłączanie „minimapy”
 13.  drukowanie mapy
 14.  pomoc

Identyfikacja obiektów na mapie


            Po wybraniu przycisku identyfikacji  należy wskazać obiekt, o którym chcemy uzyskać informacje. Pojawi się okno z atrybutami wskazanego obiektu.Rys. 2. Okno z atrybutami opisowymi wskazanego obiektu na mapie

Na rysunku 2 przedstawiono atrybuty opisowe wskazanego punktu adresowego.


Poniżej zamieszczono opis przedstawionych na rysunku atrybutów:
Nazwa atrybutu
Opis
OBJECTID
Systemowy identyfikator obiektu
NUMER_ADR
Numer punktu adresowego
UWAGI
Uwagi dotyczące punktu adresowego
ZAKRES_OD
Początkowa wartość zakresu numeracji
ZAKRES_DO
Końcowa wartość zakresu numeracji
KOD_POCZTOWY
Kod pocztowy miejscowości, na obszarze, której znajduje się punkt adresowy
DATA_UTW
Data utworzenia punktu adresowego
DATA_MODYF
data ostatniej modyfikacji punktu adresowego
CECHA
Cecha ulicy(ulica, aleja, plac, skwer itp.)
NR_DZIALKI
Numer działki punktu adresowego
OBREB
Numer obrębu punktu adresowego

Jeżeli w punkcie kliknięcia zlokalizowane zostały różne obiekty w górnej części okna uaktywni się pasek wyboru obiektu (pasek z ciemnym trójkątem skierowanym w dół, uwidacznia się po najechaniu kursorem).
Po kliknięciu w ten trójkąt rozwinie się lista obiektów, z której można wybrać obiekt, dla którego mają zostać wyświetlone atrybuty.

Rys. 3. Okno z atrybutami opisowymi wskazanego obiektu z rozwinięta listą obiektów zlokalizowanych w obszarze kliknięcia myszką


Na rozwiniętej liście wyboru przedstawionej na rysunku 3 pokazane są wszystkie obiekty, które są zlokalizowane w miejscu wskazania punktu na mapie. Wygląd tej listy jest uzależniony od treści mapy wyświetlanej w oknie.

W celu zakończenia działania opcji identyfikacji na mapie należy wybrać inną ikonę – np. przesuwania mapy.


Panel legendy


            Panel legendy prezentuje w formie drzewa listę warstw, które mogą być wyświetlone na mapie.

Rys. 4. Panel legendy mapy


Warstwy w szarym kolorze nie są aktualnie wyświetlane – co wynika ze skali wyświetlania mapy na ekranie. Wraz ze zmianą skali wyświetlania mapy, kolejne warstwy stają się widoczne.
Widoczność warstw można włączać lub wyłączać klikając w okienko znajdujące się po lewej stronie nazwy warstwy.
Znak „+” służy do rozwinięcia gałęzi z warstwą.
Znak „-” służy odpowiednio do zwinięcia gałęzi z warstwą.Panel Modyfikacja legendy


            Panel zawiera opcje umożliwiające modyfikację zawartości legendy mapy.
Za pomocą tego panelu można ustawiać przeźroczystość dla warstw znajdujących się w legendzie, zmieniać ich pozycje, usuwać z listy oraz dodawać dodatkowe źródła danych w postaci serwisów WMS.
Rys. 5. Panel Modyfikacja legendy

1.    Ustawianie przeźroczystości – w tym celu należy wybrać na liście odpowiednią warstwę, następnie za pomocą przycisków zlokalizowanych pod listą ustawić przeźroczystość dla wybranej warstwy. Przycisk  służy do zmniejszenia przeźroczystości, natomiast przycisk  służy do zwiększenia przeźroczystości. Istnieje również możliwość wpisania żądanej wartości w przedziale 0-100 w okienku między przyciskami zwiększania/zmniejszania. Wartość 0 – brak przeźroczystości, 100 – całkowita przeźroczystość.
2.    Zmiana pozycji –      w tym celu po wybraniu warstwy na liście należy za pomocą przycisków przesunąć warstwę do góry  lub w dół . Warstwa znajdująca się na górze listy będzie wyświetlana jako wierzchnia w oknie mapy.
3.    Usunięcie z listy –     opcja dotyczy tylko dodanych przez użytkownika serwisów WMS, aby usunąć odpowiedni serwis z legendy należy wybrać go na liście, następnie potwierdzić usunięcie za pomocą przycisku .
4.    Zatwierdzenie zmian -         aby wszystkie wykonane powyżej zmiany były widoczne w panelu z zawartością mapy, należy je zatwierdzić za pomocą przycisku .
5.    Dodanie serwisu WMS -     aby dodać do mapy serwis WMS, należy w polu „Podaj adres” wpisać adres serwisu WMS, w polu „Podaj nazwę” - dowolną nazwę, pod jaką ma być wyświetlany serwis WMS w panelu legendy. Po wybraniu przycisku „Dodaj” serwis zostanie dodany do okna mapy na pierwszej pozycji w legendzie.

Uwaga: Zmiany wprowadzone w panelu Modyfikacja legendy mają charakter tymczasowy - tylko podczas danej sesji.Dodanie serwisu WMS do mapy


            W panelu Modyfikacja legendy należy w odpowiednim polu „Podaj adres” wpisać adres serwisu WMS
np. http://www.polskiemiasta.pl/map/php/geoportal2.php następnie w polu „Podaj nazwę” wpisać nazwę, jaka się pojawi w legendzie np. Polskie miasta.
Rys. 6. Panel Modyfikacja legendy z wpisanymi parametrami serwisu WMS

Po wpisaniu adresu serwisu WMS należy wcisnąć przycisk „Dodaj”, aby serwis dodał się do okna mapy i do legendy.
Rys. 7. Okno aplikacji po dodaniu serwisu WMS

Serwis dodaje się na pierwszej pozycji legendy. W panelu Modyfikacja legendy należy zaznaczyć ten serwis na liście, następnie przesunąć np. na ostatnią pozycję za pomocą przycisku . Można również ustawić przeźroczystość za pomocą przycisku  do wartości np. 50%. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać za pomocą przycisku .

Rys. 8. Okno aplikacji po dodaniu serwisu WMS

Uwaga: Aplikacja obsługuje układ współrzędnych 1992, w związku z tym serwis WMS, aby mógł być prawidłowo wyświetlany w oknie mapy powinien udostępniać dane w tym układzie.

Panel Wyniki


            W panelu Wyniki wyświetlane są obiekty wybrane za pomocą narzędzi: „Identyfikacja obiektu na mapie”, „Wyszukaj adres” oraz „Wyszukaj działkę”. Opcja „Wyczyść listę wyników” służy do wyczyszczenia zawartości panelu Wyniki. Dodatkowo panel posiada menu kontekstowe uaktywniane prawym przyciskiem myszy po najechaniu na gałąź dotyczącą konkretnego obiektu.
Dostępne opcje menu kontekstowego:
1.    Powiększ do obiektu – opcja służy do powiększenia obszaru mapy do wybranego obiektu,
2.    Powiększ do zaznaczonego obiektu - opcja służy do powiększenia mapy do zaznaczonego obiektu,
3.    Przesuń do obiektu – opcja służy do przesunięcia okna z mapą do wybranego obiektu.

Rys. 9. Okno przedstawiające rozwinięty panel Wyniki


Wybrane obiekty automatyczne zaznaczane są kolorem niebieskim. W celu usunięcia obiektów z listy wyników należy kliknąć w napis „Wyczyść listę wyników”.Panel Lokalizacja według współrzędnych


            Panel zawiera opcje umożliwiające zlokalizowanie danego punktu na mapie za pomocą współrzędnych. Współrzędne szukanego punktu można podawać w dwóch formatach: współrzędnych płaskich w układzie 1992 i współrzędnych geograficznych GPS.
Punkt może być lokalizowany na dwa sposoby w zależności od opcji wybranej na liście wyboru:
1.    Ustaw ekran – po wciśnięciu przycisku „Lokalizuj” przesunie okno z mapą do określonego punktu,
2.    Przybliż punkt – po wciśnięciu przycisku „Lokalizuj” przybliży okno z mapa do określonego punktu, dla tej opcji dodatkowo pojawia się druga lista wyboru ze skalą, do której ma nastąpić przybliżenie okna mapy.
Szukany punkt na mapie zostanie zaznaczony chorągiewką.
Za pomocą przycisku „Ukryj wskaźnik” chorągiewkę można ukryć.


                    

                        
Rys.10. Przedstawienie sposobu działania panelu Lokalizacja według współrzędnych
Wyszukiwanie obiektów na mapie

Wyszukaj adres


            Aby uruchomić narzędzie do wyszukiwania punktów adresowych, należy wybrać przycisk . Narzędzie służy do wyszukiwania numerów adresowych na mapie na podstawie ich atrybutów opisowych. W oknie narzędziowym jest możliwość wyboru rodzaju obiektu do wyszukania, a następnie podania odpowiednich wartości atrybutów opisowych obiektu.

Rys. 11. Okno narzędzia do wyszukiwania punktów adresowych

Aby wyszukać punkt adresowy należy najpierw wybrać na liście wyboru powiat, następnie gminę, miejscowość, ulicę oraz numer adresowy. Następnie należy wcisnąć przycisk  zlokalizowany na wysokości listy wyboru z numerami adresowymi.
W przypadku, gdy chcemy wyszukać całą ulicę należy wykonać powyższe czynności tylko do listy wyboru ulic, a następnie wybrać przycisk  zlokalizowany na wysokości listy wyboru z ulicami.
Podobnie w przypadku wyszukania miejscowości, należy wybrać przycisk  zlokalizowany na wysokości listy wyboru z miejscowościami itd.
W przypadku, gdy punkt adresowy przypisany jest do miejscowości, należy wykonać czynności opisane powyżej. Na liście wyboru ulic trzeba wybrać wartość „Brak danych”. Wówczas na liście numerów adresowych pojawiają się numery przypisane do wybranej miejscowości, ale nie powiązane z żadną ulicą.
Również w przypadku, gdy nie jest znana gmina oraz powiat dla punktu adresowego na liście wyboru powiatu należy wybrać wartość „Brak danych” i następnie rozpocząć wyszukiwanie punktu adresowego od podania miejscowości.

JAK ZNALEŹĆ ADRES?

Wyszukaj działkę

 

            Aby uruchomić narzędzie do wyszukiwania punktów działek należy wybrać przycisk .
Rys. 12. Okno narzędzia do wyszukiwania działek

Obsługa tego narzędzia wygląda tak jak narzędzia do wyszukiwania adresów, tzn. należy wybrać wartości z list wyboru, a następnie wybrać przycisk  zlokalizowany na wysokości listy wyboru obiektu, który chcemy wyszukać.
Aby wyszukać działkę należy wybrać na liście wyboru powiat, następnie gminę, obręb i numer działki. Następnie należy wcisnąć przycisk  zlokalizowany na wysokości listy wyboru z numerami działek.
W przypadku, gdy chcemy wyszukać obręb należy wykonać powyższe czynności tylko do listy wyboru obrębów, a następnie wybrać przycisk  zlokalizowany na wysokości listy wyboru obrębów.
Podobnie w przypadku wyszukania gminy/miasta, należy wybrać przycisk  zlokalizowany na wysokości właściwej listy wyboru.

Drukowanie mapy


            Aby uruchomić narzędzie do generowania wydruków z mapy należy wybrać przycisk . Wydruki są generowane w postaci plików .pdf.
Rys. 13. Okno służące do generowania wydruku z mapy

Po uruchomieniu narzędzia otworzy się okno przedstawione na rysunku 28. Aby zdefiniować obszar wydruku należy w oknie narzędzia wybrać skalę z listy wyboru (dostępne skale wydruku: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000), format wydruku jest możliwy tylko w formacie A4 w orientacji pionowej lub poziomej. Następnie należy przesunąć żółtą ramkę w miejsce mapy, która ma być drukowana. Każda zmiana skali oraz układu strony zmienia wygląd żółtej ramki odpowiednio do ustawień. Elementy mapy, które mają być widoczne na wydruku należy odpowiednio ustawić w oknie z legendą. Po prawidłowym zdefiniowaniu obszaru wydruku oraz zawartości mapy należy wybrać przycisk „Drukuj” w celu rozpoczęcia generowania wydruku. Aplikacja utworzy plik w formacie .pdf, który następnie można wydrukować.
Rys. 14. Gotowy plik przygotowany do wydruku


 

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd