Geodezja Łódź: OZNACZENIA GEODEZYJNE NA MAPIE

OZNACZENIA GEODEZYJNE NA MAPIE

  • Co oznaczają skróty na mapie? 
  • Jak  czytać mapę geodezyjną? 


  skrót nazwa
  a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały
  A pomiar wykrywaczem przewodów
  al. alejka
  b budynek biurowy
  B dane branżowe
  b przewód benzynowy
  b.z. inna budowla ziemna
  br. bród
  br. bruk
  bt. beton
  c przewód ciepłowniczy
  ch. chodnik
  cn przewód ciepłowniczy o niskim parametrze - wodny
  cpd przewód ciepłowniczy dwuprzewodowy - parowy
  cpj przewód ciepłowniczy jednoprzewodowy - parowy
  cw przewód ciepłowniczy o wysokim parametrze - wodny
  d budynek łączności, dworca i terminalu
  D digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy
  dr. droga bez nazwy
  e budynek szkoły i instytucji badawczej
  e przewód elektroenergetyczny
  eN przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia
  eo przewód elektroenergetyczny oświetleniowy
  eS przewód elektroenergetyczny średniego napięcia
  eW przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia
  eWW przewód elektroenergetyczny najwyższego napięcia
  f budynek kultury fizycznej
  F fotogrametria
  g budynek gospodarstwa rolnego
  G pomiary GPS bez powiązania z osnową
  g przewód gazowy
  G stacja gazowa
  gn przewód gazowy niskiego ciśnienia
  gp przewód gazowy podwyższonego średniego ciśnienia
  gr. grunt naturalny
  gs przewód gazowy średniego ciśnienia
  gw przewód gazowy wysokiego ciśnienia
  gz. stabilizowana żwirem lub żużlem
  h budynek hotelu
  H hydrofornia
  I inne sposoby pozyskiwania lub pomiaru
  i pozostały budynek niemieszkalny, gdzie indziej niewymieniony
  i przewód inny
  i. inny rodzaj nawierzchni
  i.b. inna budowla
  i.h. inna budowla hydrotechniczna
  i.i. inna budowla inżynierska
  i.o. inny obiekt orientacyjny
  i.u. inne urządzenie techniczne
  IB inna budowla podziemna
  j. jezdnia
  jaz r. jaz ruchomy
  jaz s. jaz stały
  jez. jezioro
  k budynek muzeum i biblioteki
  k przewód kanalizacyjny
  kd przewód kanalizacyjny deszczowy
  kk. kostka kamienna
  kl osadnik kanalizacji lokalnej
  kl przewód kanalizacyjny lokalny
  kl. klinkier
  ko przewód kanalizacyjny ogólnospławny
  kp przewód kanalizacyjny przemysłowy
  kp. kostka prefabrykowana
  ks przewód kanalizacyjny sanitarny
  KT kanał technologiczny
  M pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
  mb. masa bitumiczna
  md budynek mieszkalny o dwóch mieszkaniach
  mj budynek mieszkalny jednorodzinny
  mt budynek mieszkalny o trzech i więcej mieszkaniach
  mz budynek mieszkalny zbiorowego zamieszkania
  N niepoprawne położenie - brak miar kontrolnych, błędne
  n przewód naftowy
  n.u. niezidentyfikowane urządzenie techniczne
  o ogólnodostępny obiekt kulturalny
  O pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową
  O.dz. ogród działkowy
  o.p. inny obiekt przyrodniczy
  os.pias. osadnik piaskowy
  p budynek przemysłowy
  P przepompownia
  P wiata przystankowa
  pas. pasaż
  pb. płyty betonowe
  per. peron
  PG parking lub garaż
  pl. plac
  pł. przeprawa łodziami
  PP przejście podziemne
  pr. przeprawa promowa
  r budynek przeznaczony do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
  R reklama
  r.zab. ruina zabytkowa
  rmp. rampa
  Rn przewód nadziemny
  Rz przewód naziemny
  S schron lub bunkier
  s zbiornik, silos i budynek magazynowy
  st szafa sterownicza
  t budynek garażu
  T kontener telekomunikacyjny
  t przewód telekomunikacyjny
  TD tunel drogowy
  TK tunel kolejowy
  tl. tłuczeń
  TM tunel metra
  Tr transformator
  ts słupek telekomunikacyjny
  TT tunel tramwajowy
  turb.wiatr. turbina wiatrowa
  u budynek handlowo-usługowy
  u.t. inne urządzenie transportowe
  w przewód wodociągowy
  w. woda morska, woda płynąca, woda stojąca
  w.b. inna wysoka budowla techniczna
  w.ciśn. wieża ciśnień
  w.ppoż. wieża przeciwpożarowa
  w.sk. wieża szybu kopalnianego
  w.wid. wieża widokowa
  wdsp. wodospad
  wl przewód wodociągowy lokalny
  wo przewód wodociągowy ogólny
  wyw. wywietrznik
  X nieokreślone położenie - brak danych
  x obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków i objęty indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobro kultury
  x przewód niezidentyfikowany
  z budynek szpitala i zakładu opieki medycznej
  zastaw. zastawka piętrząca
  zb. zbiornik
  zb.c. zbiornik na ciecz
  zb.i. inny zbiornik techniczny
  zb.p. zbiornik na materiały pędne
  zb.s. zbiornik na materiały sypkie
  źr. źródło
  żw. żwir

  Podstawa prawna stosowania skrótów i symboli na mapach: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

  📖❔

  Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
  📱+ 48690210110
  📱+48537468695
  📩 biuro@smartgeo.pl