Geodezja Łódź: GEOPORTAL ŚWINICE WARCKIE

GEOPORTAL ŚWINICE WARCKIESystem informacji przestrzennej swinicewarckie.e-mapa.net zapewnia dostęp do aktualnych informacji dla inwestorów i mieszkańców Gminy Świnice Warckie. W interaktywnym geoportalu można znaleźć m.in. plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania czy rejestr mienia komunalnego. Przed planowaną budową i zleceniem wykonaniem mapy do celów projektowych warto zapoznać się z obszarami przeznaczonymi pod zabudowę.