Geodezja Łódź: ODROLNIENIE DZIALKI ZIEMI LODZ PRZEKSZTALCENIE DZIALKI ROLNEJ

ODROLNIENIE DZIALKI ZIEMI LODZ PRZEKSZTALCENIE DZIALKI ROLNEJ

KARTA INFORMACYJNA
KLASYFIKACJA GRUNTÓW
I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek od właściciela albo wieczystego użytkownika o przeprowadzenie klasyfikacji
gruntu.
2. Załączniki:
a. operat klasyfikacyjny przyjęty uprzednio do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
II. OPŁATY
1. w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, oryginał tego pełnomocnictwa albo odpis
wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych (opłacie
nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu,
rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie).
2. 10 zł opłata za decyzję klasyfikacyjną.
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Biuro podawcze - parter
Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta 21/23, 90-913 Łódź
IV. KOMÓRKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Dział Geodezji
Ewa Siuda pok. 915; tel. (42) 272-68-95
Edyta Bandzierz pok. 915; tel. (42) 272-68-95
V. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013
r., poz. 267 ze zm.).
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.
520.).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 542),
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. 2013 r.,
poz. 1205 ze zm.).
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2014 r, poz. 1153 ze zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji (tj. Dz. U. 2012, poz. 1246).