Geodezja Łódź: TYCZENIU BUDYNKU - KIEROWNIK BUDOWY

TYCZENIU BUDYNKU - KIEROWNIK BUDOWY

Czy kierownik budowy jest potrzebny przy tyczeniu budynku?

Kierownik budowy jest potrzebny na każdym etapie budowy, m.in. powinien być obecny przy tyczeniu obiektów budowlanych (np. domu).

Jakie zalety ma obecność kierownika budowy podczas tyczenia?


Kierownik może skontrolować pracę geodety, może porównać wymiary budynku z wymiarami na projekcie budowlanym, a usytuowanie i odległości od granic działki z planem zagospodarowania terenu.

Jakie konsekwencje może mieć nieobecność kierownika budowy przy tyczeniu budynku?

W przypadku błędu tyczenia (np. złe odległości od granic działki / błędne wymiary ścian) i jednoczesnym braku kontroli kierownika budowy, budynek może być wybudowany niezgodnie z projektem, co będzie miało konsekwencje finansowe. Koszt rozbiórki / przebudowy.

Kwestię  obecności kierownika budowy przy tyczeniu reguluje poniższy przepis prawny:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
[...]

§ 59 Szkic tyczenia

1. Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia zawierającym:
1) dane dotyczące osnowy realizacyjnej;
2) rysunek obiektów projektowanych;
3) dane konieczne do wytyczenia;
4) dane zrealizowane w trakcie tyczenia;
5) rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów;
6) adnotację o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów obiektów, z wyróżnieniem utrwalonych znaków osi głównych obiektów, reperów roboczych i głównych elementów konstrukcyjnych;
7) podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy.
2. Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia w kolorze czerwonym.
3. Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu tyczenia kolorem czarnym w nawiasie.
4. Oryginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennika budowy, zaś jego kopia uwierzytelniona przez kierownika budowy pozostaje w dyspozycji wykonawcy.
[...]

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl