Przejdź do głównej zawartości

TOMASZÓW MAZOWIECKI - MAPA GEODEZYJNA

Wydział Geodezyjno - Budowlany (GB)
Kontakt: 44 724-21-27:118,
Ewidencja gruntów - 113, 114, 159, 139; 
Wypisy/wyrysy: 115; 
PODGiK 127,129,120,119,124,125; 
e-mail: geodezja@powiat-tomaszowski.pl

Naczelnik: Adelajda Karp, Z-ca Naczelnika: Małgorzata Gurzęda, Paweł Malej

>> TOMASZÓW MAZOWIECKI - GEODEZYJNA MAPA POWIATU <<

Zespół ds. ewidencji gruntów i budynków 

realizuje zadania z zakresu:
 1. utrzymywania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi;
 2. sporządzania i wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
 3. wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego, do spraw sądowych o uwłaszczenie lub zasiedzenie nieruchomości, o posiadaniu prawa własności do budynku lub lokalu mieszkalnego;
 4. przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 5. wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zatwierdzenia lub odmowy zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 6. sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych objętych ewidencją gruntów i budynków;
 7. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków;
 8. zawiadamiania organów podatkowych, właściwych urzędów o dokonanych zmianach w operatach ewidencji gruntów i budynków oraz Ksiąg Wieczystych;
 9. udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków organom egzekucyjnym,
 10. prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udostępniania danych rzeczoznawcom majątkowym;
 11. przeprowadzania i wykonywania scalenia i wymiany gruntów.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

realizuje zadania z zakresu:
 1. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego;
 2. tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
 3. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 4. tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
 5. zakładania i prowadzenia w systemie teleinformatycznym dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich bazy danych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych;
 6. weryfikacji przekazanych zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
 7. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 8. prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w tym bazy danych GESUT zwanej powiatową bazą GESUT;
 9. prowadzenia narad koordynacyjnych.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd