Geodezja Łódź: GEODEZYJNA MAPA POWIATU TOMASZOWSKIEGO

GEODEZYJNA MAPA POWIATU TOMASZOWSKIEGO

Wydział Geodezyjno - Budowlany (GB)
Kontakt: 44 724-21-27:118,
Ewidencja gruntów - 113, 114, 159, 139; 
Wypisy/wyrysy: 115; 
PODGiK 127,129,120,119,124,125; 
e-mail: geodezja@powiat-tomaszowski.pl

Naczelnik: Adelajda Karp, Z-ca Naczelnika: Małgorzata Gurzęda, Paweł Malej

>> TOMASZÓW MAZOWIECKI - GEODEZYJNA MAPA POWIATU <<

Zespół ds. ewidencji gruntów i budynków 

realizuje zadania z zakresu:
 1. utrzymywania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi;
 2. sporządzania i wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
 3. wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego, do spraw sądowych o uwłaszczenie lub zasiedzenie nieruchomości, o posiadaniu prawa własności do budynku lub lokalu mieszkalnego;
 4. przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 5. wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zatwierdzenia lub odmowy zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 6. sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych objętych ewidencją gruntów i budynków;
 7. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków;
 8. zawiadamiania organów podatkowych, właściwych urzędów o dokonanych zmianach w operatach ewidencji gruntów i budynków oraz Ksiąg Wieczystych;
 9. udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków organom egzekucyjnym,
 10. prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udostępniania danych rzeczoznawcom majątkowym;
 11. przeprowadzania i wykonywania scalenia i wymiany gruntów.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

realizuje zadania z zakresu:
 1. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego;
 2. tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
 3. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 4. tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
 5. zakładania i prowadzenia w systemie teleinformatycznym dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich bazy danych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych;
 6. weryfikacji przekazanych zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
 7. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 8. prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w tym bazy danych GESUT zwanej powiatową bazą GESUT;
 9. prowadzenia narad koordynacyjnych.
📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl