Geodezja Łódź: POMIARY GEODEZYJNE DZIAŁEK

POMIARY GEODEZYJNE DZIAŁEK

Geodeta wykonuje czynności związane z pomiarem powierzchni terenu. Wynikiem prac geodety są mapy i opracowania kartograficzne.

Najczęściej wykonywane pomiary geodezyjne

Do najważniejszych i najczęściej wykonywanych pomiarów geodezyjnych zalicza się:

Pomiary poziome, nazywane inaczej sytuacyjnymi:

Pomiary sytuacyjne to pomiary określające wzajemne rozmieszczenie względem siebie różnych obiektów szczegółowych znajdujących się na danym terenie. Do przeprowadzenia pomiarów poziomych wykorzystuje się najczęściej taki sprzęt geodezyjny, jak: dalmierz, tachimetr, zestaw pomiarowy GPS, taśma miernicza.

Pomiary wysokościowe, zwane również pomiarami pionowymi:

Pomiary wysokościowe to takie podczas których są wyznaczane wysokości punktów (rzędnych) w odniesieniu do założonego punktu odniesienia. Tego typu pomiary nazywane są niwelacją terenu. Niwelacja terenu umożliwia przedstawienie na mapie formy ukształtowania terenu. Niwelacja terenu przeprowadzana jest przy pomocy niwelatora bądź tachimetru oraz łaty niwelacyjnej. Prace niwelacyjne wykonuje się najczęściej przy użyciu niwelatora bądź tachimetru.

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:

Jest to połączenie pomiaru sytuacyjnego i wysokościowego. Polega ono na wyznaczaniu punktów szczegółowych na płaszczyźnie z jednoczesnym podaniem ich wysokości. Podczas wyznaczania punktów sytuacyjno – wysokościowych geodeta wykorzystuje tzw. metodę biegunową. Na podstawie wyznaczonych punktów sytuacyjno – wysokościowych wykonywany jest szkic terenu.

Pomiary GPS RTK

Pomiary RTK należą do pomiarów w czasie rzeczywistym. Metoda bazuje na algorytmie inicjalizacji OTF (ang. On The Fly) czyli prawie natychmiastowego rozwiązania nieznanej liczby fal na drodze satelita-odbiornik. Metoda wymaga widoczności minimum 5 satelitów powyżej 15°. Wykorzystywane są obserwacje fazowe odbiornikiem dwuczęstotliwościowym. W tych pomiarach następuje natychmiastowe wyznaczenie pozycji.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 690 210 110
📱 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl