Przejdź do głównej zawartości

WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA ONLINE MIASTO GMINA ŁASK

Przed rozpoczęciem budowy, do uzyskania pozwolenia na budowę potrzebna jest informacja o przeznaczeniu terenu.
Pierwszym etapem jest ustalenia czy działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, taką wiedzę można uzyskać na gminnym geoportalu: mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_lask


Jeśli dla działki jest uchwalony plan zagospodarowania wystarczy wtedy zamówić wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Wypis i wyrys można zamówić online e-spdp.pl/urzad/gmina_lask


Jeśli działka nie jest objęta planem, należy wystąpić o indywidualne warunki zabudowy.
Do wniosku należy dołączyć
 1. 1 egz. mapy do celów opiniodawczych (ewentualnie do celów projektowych) w skali 1:500 lub 1:1000, inwestycje liniowe dopuszczalna skala 1:2000
 2. kserokopię mapy zasadniczej w skali 1:500, z naniesionym sposobem zagospodarowania terenu, oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać
 3. kompleksowe opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna)
 4. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 5. dowód zapłaty opłaty skarbowej
 6. pełny wypis z ewidencji gruntów dla działki inwestora
 7. odpis pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora (w przypadku gdy podanie składa pełnomocnik);
 8. opinie, warunki techniczne, umowy właściwych gestorów sieci, wstępne zapewnienia dostaw i warunków przyłączenia do sieci (energetycznych, wodociągowych, gazowych itp.)
 9. w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” KRS

Kontakt do Wydziału Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

 • Ewa Iwaszkiewicz-Beridze Naczelnik (43) 676-83-74
 • Mariola Taborowska Inspektor (43) 676-83-43
 • Grażyna Jastrząbek Inspektor (43) 676-83-42
 • Małgorzata Kubiak Prac. II st. (43) 676-83-42
 • Marzena Ogińska Inspektor (43) 676-83-75
 • Agnieszka Adamkiewicz Inspektor (43) 676-83-75


Pozostałe sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego można sprawdzić w poniższych kartach i na stronie: bip.lask.pl


❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl

Popularne posty z tego bloga

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

Jak rozszyfrować skróty na mapie?  Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy?  Prezentujemy wykaz skrótów które znajdziecie na: mapie do celów projektowych , mapie zasadniczej lub mapie do celów opiniodawczych. skrót nazwa a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały A pomiar wykrywaczem przewodów al. alejka b budynek biurowy B dane branżowe b przewód benzynowy b.z. inna budowla ziemna br. bród br. bruk bt. beton c przewód ciepłowniczy ch. chodnik

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej? Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku: przewodów kanalizacyjnych (ks, kd) - dla dna rury, przewodów kablowych (np. prąd) - dla wierzchu kabla, przewodów rurowych (np. woda, gaz) - dla średnicy przewodu. Zasady tworzenia mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych regulują głównie dwa przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej przewód i studzienka wodociągowa przewody energetyczne szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych ❔💁📖 Jeśli

Jak wyznaczyć granice działki samemu

Wskazanie granic działek to zadanie dla geodety , ale można spróbować samemu. Jest wiele sposobów wyznaczania granic działek: Jeśli były już stabilizowane znaki graniczne (słupki, paliki, kamienie) możemy spróbować je odnaleźć. Prawdopodobnie został sporządzony protokół graniczny na którym są wymiary działki, odległości od trwałych elementów (budynki, ogrodzenia, itp.). Korzystając z tego dokumentu możemy przy pomocy taśmy lub innego przyrządu pomiarowego "odłożyć" odległości od widocznych ścian budynku albo ogrodzenia i znaleźć słupek graniczny.  Jeśli w posiadanej dokumentacji nie posiadamy kopii takiego protokołu granicznego, jego oryginał można znaleźć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Jeśli odnajdziemy przynajmniej jeden słupek graniczny kolejne możemy odnaleźć na podstawie odległości przy pomocy taśmy mierniczej. Co zrobić jeśli znaków granicznych nigdy nie było? Można skorzystać z aplikacji  na telefon. Korzystając z lokalizacji GPS urząd