Geodezja Łódź: WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA ONLINE MIASTO GMINA ŁASK

WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA ONLINE MIASTO GMINA ŁASK

Przed rozpoczęciem budowy, do uzyskania pozwolenia na budowę potrzebna jest informacja o przeznaczeniu terenu.
Pierwszym etapem jest ustalenia czy działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, taką wiedzę można uzyskać na gminnym geoportalu: mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_lask


Jeśli dla działki jest uchwalony plan zagospodarowania wystarczy wtedy zamówić wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Wypis i wyrys można zamówić online e-spdp.pl/urzad/gmina_lask


Jeśli działka nie jest objęta planem, należy wystąpić o indywidualne warunki zabudowy.
Do wniosku należy dołączyć
 1. 1 egz. mapy do celów opiniodawczych (ewentualnie do celów projektowych) w skali 1:500 lub 1:1000, inwestycje liniowe dopuszczalna skala 1:2000
 2. kserokopię mapy zasadniczej w skali 1:500, z naniesionym sposobem zagospodarowania terenu, oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać
 3. kompleksowe opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna)
 4. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 5. dowód zapłaty opłaty skarbowej
 6. pełny wypis z ewidencji gruntów dla działki inwestora
 7. odpis pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora (w przypadku gdy podanie składa pełnomocnik);
 8. opinie, warunki techniczne, umowy właściwych gestorów sieci, wstępne zapewnienia dostaw i warunków przyłączenia do sieci (energetycznych, wodociągowych, gazowych itp.)
 9. w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” KRS

Kontakt do Wydziału Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

 • Ewa Iwaszkiewicz-Beridze Naczelnik (43) 676-83-74
 • Mariola Taborowska Inspektor (43) 676-83-43
 • Grażyna Jastrząbek Inspektor (43) 676-83-42
 • Małgorzata Kubiak Prac. II st. (43) 676-83-42
 • Marzena Ogińska Inspektor (43) 676-83-75
 • Agnieszka Adamkiewicz Inspektor (43) 676-83-75


Pozostałe sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego można sprawdzić w poniższych kartach i na stronie: bip.lask.pl


❓💁📖 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📞 +48 690 210 110
📱 +48 537 468 695
📧 biuro@smartgeo.pl