INWENTARYZACJA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W


 • Nie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych 艣ciek贸w do w贸d lub ziemi, je偶eli ich ilo艣膰 nie przekracza 5 m3/dob臋.
 • Oczyszczalnie o wydajno艣ci do 7,5 m3/dob臋 s膮 zwolnione z obowi膮zku uzyskania pozwolenia na budow臋; wystarczy zg艂oszenie.
 • Budow臋 mo偶na rozpocz膮膰 nie wcze艣niej ni偶 po 30 dniach (czas urz臋du na ewentualn膮 decyzj臋 o sprzeciwie) i nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu dw贸ch lat od terminu okre艣lonego w zg艂oszeniu.
 • Przydomow膮 oczyszczalni臋 艣ciek贸w mo偶na zmierzy膰 (najlepiej przed zasypaniem). Pomiar geodezyjny wykonywany jest z odpowiedni膮 dok艂adno艣ci膮, co pozwala sporz膮dzenie mapy powykonawczej.


馃摉❔
Je艣li masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwo艅 lub napisz:
馃摫+ 48690210110
馃摫+48537468695
馃摡 geodeta@smartgeo.pl

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Je艣li chcesz oszcz臋dzi膰 czas i zdrowie, mo偶emy w Twoim imieniu wyst膮pi膰 z wnioskiem "o warunki zabudowy".

Przedstawiamy poni偶ej procedur臋 uzyskania w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunk贸w zabudowy.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawiera膰:


 • Okre艣lenie granic terenu obj臋tego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej przyj臋tych do pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2 egzemplarze), obejmuj膮cych teren, kt贸rego wniosek dotyczy i obszaru, na kt贸ry ta inwestycja ma oddzia艂ywa膰, w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z ko艂nierzem nie mniejszym ni偶 trzykrotna szeroko艣膰 frontu dzia艂ki obj臋tej wnioskiem o ustaleniu warunk贸w zabudowy, nie mniejszej jednak ni偶 50 metr贸w.
 • Charakterystyk臋 inwestycji, obejmuj膮c膮: okre艣lenie zapotrzebowania na wod臋, energi臋 oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania 艣ciek贸w, a tak偶e innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby r贸wnie偶 sposobu unieszkodliwiania odpad贸w,

w zale偶no艣ci od potrzeb nale偶y do艂膮czy膰:

 • umow臋 (promes臋 lub warunki techniczne) gwarantuj膮c膮 zaopatrzenie inwestycji w wod臋 i odbi贸r 艣ciek贸w - Zak艂ad Wodoci膮g贸w i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 • umow臋 (promes臋 lub warunki techniczne) gwarantuj膮c膮 zaopatrzenie inwestycji w energi臋 elektryczn膮 – 艁贸dzki Zak艂ad Energetyczny S.A.,
 • umow臋 (promes臋 lub warunki techniczne) gwarantuj膮c膮 zaopatrzenie inwestycji w gaz – Mazowiecka Sp贸艂ka Gazownictwa Sp. z o.o.,
 • umow臋 (promes臋 lub warunki techniczne) gwarantuj膮c膮 zaopatrzenie inwestycji w ciep艂o – Dalia 艁贸d藕 S.A.

UWAGA: W zwi膮zku ze zmian膮 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym, kt贸ra wesz艂a w 偶ycie w dniu 17 lipca 2010 r., m.in. w zakresie definicji „uzbrojenia terenu”, przez kt贸re nale偶y rozumie膰 „(…) drogi, obiekty budowlane, urz膮dzenia i przewody(…)”, informujemy, 偶e w przypadku inwestycji, kt贸re znacz膮co wp艂ywaj膮 na istniej膮cy uk艂ad komunikacyjny Miasta, nale偶y dodatkowo do艂膮czy膰 do wniosku o ustalenie warunk贸w zabudowy opini臋 w艂a艣ciwego zarz膮dcy drogi: Zarz膮du Dr贸g i Transportu;


 • okre艣lenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabaryt贸w projektowanych obiekt贸w budowlanych oraz powierzchni terenu podlegaj膮cej przekszta艂ceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej, w tym m.in.:
 • okre艣lenie zasad obs艂ugi komunikacyjnej projektowanej inwestycji /istniej膮ce, projektowane zjazdy, parkingi/ oraz okre艣lenie dost臋pu do drogi publicznej,
 • w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego, wniosek powinien zawiera膰 okre艣lenie powierzchni sprzeda偶y;
 • okre艣lenie charakterystycznych parametr贸w technicznych inwestycji oraz dane charakteryzuj膮ce jej wp艂yw na 艣rodowisko:
 • decyzj臋 o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku przedsi臋wzi臋膰 wymienionych w rozporz膮dzeniu Rady Ministr贸w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).
 • W przypadku lokalizacji sk艂adowiska odpad贸w:
 • docelow膮 rz臋dn膮 sk艂adowiska odpad贸w,
 • roczn膮 i ca艂kowit膮 ilo艣膰 sk艂adowanych odpad贸w oraz rodzaje sk艂adowanych odpad贸w,
 • spos贸b gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania 艣ciek贸w,
 • spos贸b gromadzenia, oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu sk艂adowiskowego.

Ponadto do wniosku nale偶y za艂膮czy膰:

 1. dow贸d wniesienia nale偶nej op艂aty skarbowej;
 2. w przypadku gdy wnioskodawca ustanawia dzia艂aj膮cego w jego imieniu pe艂nomocnika – orygina艂 pe艂nomocnictwa lub urz臋dowo (notarialnie) po艣wiadczony odpis;
 3. w przypadku gdy wniosek sk艂ada osoba prawna – aktualny odpis z Krajowego Rejestru S膮dowego.
 4. W przypadku braku kompletu dokument贸w za艂膮czonych do wniosku, organ wzywa wnioskodawc臋 do ich uzupe艂nienia w terminie 7 dni. Nieusuni臋cie brak贸w w podanym terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).
 5. W zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem maj膮cym na celu wydanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestor mo偶e by膰 zobowi膮zany do dostarczenia innych niezb臋dnych informacji i danych.


Op艂aty za:

decyzj臋 o warunkach zabudowy – 107 z艂,
przeniesienie decyzji – 56 z艂,
pe艂nomocnictwo – 17 z艂,

na konto Wydzia艂u Finansowego nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Decyzje dotycz膮ce wy艂膮cznie budownictwa mieszkaniowego s膮 zwolnione z op艂at (zwolnienie nie dotyczy op艂aty za pe艂nomocnictwo).

Termin za艂atwienia sprawy:

Decyzje wydane s膮 niezw艂ocznie po uzyskaniu uzgodnie艅 (w zale偶no艣ci od przedmiotu i zakresu wniosku), okre艣lonych w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym m.in. z wojew贸dzkim konserwatorem zabytk贸w – w odniesieniu do obszar贸w i obiekt贸w obj臋tych ochron膮 konserwatorsk膮.

Tryb odwo艂awczy:

Od decyzji o warunkach zabudowy przys艂uguje odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego, za po艣rednictwem dzia艂aj膮cego z upowa偶nienia Prezydenta Miasta 艁odzi, Dyrektora Wydzia艂u Urbanistyki i Architektury UM艁, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zgodnie z pouczeniem zawartym w wydanej decyzji.

Wydzia艂 prowadz膮cy spraw臋:

Wydzia艂 Urbanistyki i Architektury
Oddzia艂y Urbanistyki I-V ul. Piotrkowska 110 (wej艣cie z pasa偶u Schillera)
Miejsce sk艂adania wniosk贸w - parter, kancelaria pok贸j 046,
tel. (042) 638-47-49,
godziny urz臋dowania: pon., 艣r., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00.

Inne informacje:

dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla kt贸rych obowi膮zuj膮 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone po dniu 31.12.1994 r., nie jest wymagane ustalanie warunk贸w zabudowy. Mapa z oznaczonymi obszarami tych plan贸w dost臋pna jest w kancelarii Piotrkowska 104 pok. 046 oraz na stronie mpu.lodz.pl
kopi臋 mapy zasadniczej do nabycia w 艁OG w 艁odzi przy ul. Traugutta 21/23,
w odniesieniu do tego samego terenu decyzj臋 o warunkach zabudowy mo偶na wyda膰 wi臋cej ni偶 jednemu wnioskodawcy,
decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa w艂asno艣ci i uprawnie艅 os贸b trzecich,
decyzja o warunkach zabudowy mo偶e by膰 przeniesiona, za zgod膮 strony, na rzecz kt贸rej zosta艂a wydana, na rzecz innej osoby, je艣li przejmuje ona wszystkie warunki wynikaj膮ce z decyzji.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z p贸藕n. zm.),
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z p贸藕n. zm.) oraz art. 52 i art. 64 rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymaga艅 dotycz膮cych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588),
ustawa z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. - o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z p贸藕n. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o op艂acie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z p贸藕n. zm.).

Szczeg贸艂owych informacji udziela:

Wydzia艂 Urbanistyki i Architektury
Oddzia艂 Urbanistyki I
ul. Piotrkowska 104
90-926 艁贸d藕
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane s膮 w kancelarii Wydzia艂u:
parter, pok贸j 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urz臋dowania: pon., 艣r., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydzia艂 Urbanistyki i Architektury
Oddzia艂 Urbanistyki II
ul. Piotrkowska 104
90-926 艁贸d藕
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane s膮 w kancelarii Wydzia艂u:
parter, pok贸j 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urz臋dowania: pon., 艣r., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydzia艂 Urbanistyki i Architektury
Oddzia艂 Urbanistyki III
ul. Piotrkowska 104
90-926 艁贸d藕
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane s膮 w kancelarii Wydzia艂u:
parter, pok贸j 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urz臋dowania: pon., 艣r., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydzia艂 Urbanistyki i Architektury
Oddzia艂 Urbanistyki IV
ul. Piotrkowska 104
90-926 艁贸d藕
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane s膮 w kancelarii Wydzia艂u:
parter, pok贸j 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urz臋dowania: pon., 艣r., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydzia艂 Urbanistyki i Architektury
Oddzia艂 Urbanistyki V
ul. Piotrkowska 104
90-926 艁贸d藕
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane s膮 w kancelarii Wydzia艂u:
parter, pok贸j 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urz臋dowania: pon., 艣r., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

馃摉❔
Je艣li masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwo艅 lub napisz:
馃摫+ 48690210110
馃摫+48537468695
馃摡 geodeta@smartgeo.pl

TYCZENIE I INWENTARYZACJA UZBROJENIA PODZIEMNEGO

TYCZENIE I INWENTARYZACJA OBIEKT脫W SIECI ENERGETYCZNEJ

Mieli艣my przyjemno艣膰 wykona膰 tyczenie i inwentaryzacj臋 przy艂膮cza energetycznego w ramach najnowszej inwestycji firmy DOMENA S.C przy ulicy Targowej 35. Na obszarze tym zrewitalizowano istniej膮cy budynek, tworz膮c nowoczesny biurowiec, oferuj膮cy wysokiej jako艣ci przestrze艅 biurow膮. Prace podzielono na dwa etapy:

1. Tyczenie sieci energetycznej, gdzie naszym zadaniem by艂o wskazanie miejsca przebiegu linii energetycznej od skrzynki do budynku. Tyczenie wykonano zgodnie z projektem.
2. Inwentaryzacja powykonawcza sieci energetycznej,  po zako艅czonych pracach budowlanych, przed rozpocz臋sciem u偶ytkowania budynku, konieczne jest wykonanie przez geodet臋 geodezyjnej inwentaryzacji przy艂膮cza. W zwi膮zku z tym przeprowadzono pomiar przy艂膮cza energetycznego w terenie, a nast臋pnie przedstawiono go na szkicu inwentaryzacji. 


 Szkic taki wykonany jest bez skali, przedstawia numeracj臋 mierzonych pikiet, orientacyjn膮 lokalizacja punkt贸w osnowy geodezyjnej, zmierzone czo艂贸wki oraz g艂臋boko艣膰 umieszczenia przewodu energetycznego, kt贸ry zosta艂 zaznaczony na szkicu czerwonym kolorem. 


馃摉❔
Je艣li masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwo艅 lub napisz:
馃摫+48690210110
馃摫+48537468695
馃摡 geodeta@smartgeo.pl

MAPA - BARCI艃SKI PARK - LOKALIZACJA

Mapa osiedla Barci艅ski Park - ul. Tylna, 艁贸d藕

Wi臋cej wiadomo艣ci o mieszkaniach znajdziesz na stronie:馃摉❔
Je艣li masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwo艅 lub napisz:
馃摫+48690210110
馃摫+48537468695
馃摡 geodeta@smartgeo.pl

G艁OSUJ臉 NA ZDROWIE

Bud偶et obywatelki 2016, czyli G艁OSUJ臉 NA ZDROWIE!!


Mieszka艅cy 艁odzi mieli mo偶liwo艣膰 zadecydowania w g艂osowaniu, kt贸re ze zg艂oszonych projekt贸w zostan膮 zrealizowane z pieni臋dzy miasta. 艁odzianie wsp贸lnie wybrali 艣cie偶k臋 dla biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu, a my mieli艣my przyjemno艣膰 wykona膰 geodezyjn膮 obs艂ug臋 inwestycji. 
G艂贸wnym celem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni asfaltowej i wykonanie dwukilometrowej, amortyzowanej (poliuretanowej) nawierzchni o przeznaczeniu biegowym o szeroko艣ci jednego metra. Do tej pory dziurawa 艣cie偶ka sprzyja艂a wielu kontuzjom, tera偶 艣cie偶ka b臋dzie sprzyja膰 nie tylko biegom 艣rednio- i d艂ugodystansowym, r贸wnie偶 mi艂o艣nicy szybko艣ci b臋d膮 mogli sprawdzi膰 swoje umiej臋tno艣ci na 100 lub 200 metrach. 

Aby inwestycja zosta艂a zrealizowana wykonali艣my map臋 do cel贸w projektowych: 


GEOPORTAL GMINY LUTOMIERSK

Geoportal Gminy Lutomiersk zawiera m. in.: plany zagospodarowania przestrzennego, granice miejscowo艣ci, tras臋 komunikacji tramwajowej i autobusowej, ulice i drogi, drogi polne, tereny zabudowane, lasy, cmentarze, sady i ogrody, zbiorniki wodne, przedszkola i szko艂y, ko艣cio艂y i kaplice.

Serwis jest dost臋pny pod adresem:

lutomiersk.e-mapa.net

Mapa Gminy Lutomiersk

Lista miejscowo艣ci Gminy Lutomiersk:


Albert贸w Antoniew Babice Babiczki Bechcice-Kolonia Bechcice-Parcela Bechcice-Wie艣 Charbice Dolne Charbice G贸rne Czo艂czyn Dziektarzew Florentyn贸w Franciszk贸w Jerwonice Jeziorko Kazimierz Legendzin Lutomiersk Madaje Nowe Malan贸w Mian贸w Miko艂ajewice Miros艂awice Orzech贸w Prusinowice Prusinowiczki Puczniew Stanis艂aw贸w Nowy Stanis艂aw贸w Stary Szyd艂贸w Szyd艂贸wek Wola Puczniewska Wrz膮ca Wygoda Miko艂ajewska Zalew Zdziech贸w Zdziech贸w Nowy Zofi贸wka Zygmunt贸w 呕urawieniecPRZEKSZTA艁CENIE DZIA艁KI ROLNEJ W BUDOWLAN膭

Dzia艂ka rolna
Aby rozpocz膮膰 budow臋 domu lub uzyska膰 kredyt, potrzebne jest przekszta艂cenie dzia艂ki z rolnej na budowlan膮. Cz臋sto jest to proces d艂ugo terminowy. W przypadku dzia艂ek posiadaj膮cych pozwolenie na budow臋, wy艂ączenie gruntu z produkcji rolnej odbywa się na podstawie planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

Etapy przekszta艂cenia:
 1. Wykonujemy operat geodezyjny i na podstawie kt贸rego zostanie zaktualizowana mapa ewidencyjna, (czynno艣膰 to mo偶e zosta膰 wykonana jednocze艣nie przy sporz膮dzaniu mapy do cel贸w projektowych przy budowie).
 2. Rozpocz臋cie budowy zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow臋 / przyj臋cia zg艂oszenia i wytyczeniem budynku dla grunt贸w oznaczenie przej艣ciowe: Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).
 3. Aktualizuje danych ewidencyjnych w ewidencji grunt贸w i budynk贸w przez geodet臋.
 4. Z艂o偶enie wniosku o aktualizację sposobu korzystania w dziale I KW na podstawie  aktualnego wypisu z Ewidencji grunt贸w i budynk贸w. (egib)
Dzia艂ki bez pozwolenia na budow臋, mog膮 r贸wnie偶 zosta膰 wy艂膮czone z produkcji rolnej, analogicznie jak w przypadku dzia艂ek z pozwoleniem na budow臋, z pomini臋ciem pkt.2 dot. rozpocz臋cia prac budowlanych.


Dzia艂ka budowlana
Wy艂ączenie z produkcji rolnej jest niezbędne dla grunt贸w o klasie: I, II, III, IIIa, IIIb, IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Dla grunt贸w pochodzenia mineralnego wy艂ącznie jeśli są objęte ochroną w oparciu o Uchwa艂ę Rady Gminy. Poza terenami miejskimi, wy艂ącznie z produkcji rolnej gleb min. I i II może być niemożliwe, dla osoby nie będącej rolnikiem.

Nieruchomo艣膰 rolna to dzia艂ka, kt贸ra zosta艂a sklasyfikowana jako grunty orne, sady, 艂膮ki, pastwiska i grunty pod budynkami, stawami czy rowami, grunty zadrzewione, nieu偶ytki (oznaczenie wg wypisu z rejestru grunt贸w: R, S, 艁, Ps, Br, Wsr, W, Lzr, N).

Je艣li masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwo艅: + 48 690 210 110 lub +48 537 468 695. Mo偶esz napisa膰 r贸wnie偶 na adres: biuro@smartgeo.pl

BUDOWA TORU 艁脫D殴 STRYK脫W

Dobiega ko艅ca budowa toru szkoleniowo - wy艣cigowego w miejscowo艣ci Kie艂mina w Gminie Stryk贸w. Zako艅czyli艣my geodezyjn膮 inwentaryzacj臋 powykonawcz膮 tego obiektu. 


Jest to jedyny taki tor wy艣cigowy w wojew贸dztwie 艂贸dzkim. Sk艂ada si臋 z odcinka asfaltowego o d艂ugo艣ci oko艂o 1,5 km i szeroko艣ci 8-12 m, dw贸ch p艂yt po艣lizgowych prostok膮tnej (7mx70m) i p艂yty stanowi膮cej wycinek pier艣cienia.

Wi臋cej o torze na stronie: www.tor-lodz.pl

WZNOWIENIE GRANIC

Jak znale藕膰 s艂upki geodezyjne


Mo偶emy dla Ciebie wznowi膰 znaki graniczne je偶eli zosta艂y przesuni臋te, uszkodzone lub zniszczone. 


videoZnaki graniczne, mog膮 by膰 wznowione bez przeprowadzenia post臋powania rozgraniczeniowego, je偶eli by艂y ustalone uprzednio oraz istniej膮 dokumenty pozwalaj膮ce na okre艣lenie ich pierwotnego po艂o偶enia. Je偶eli jednak wyniknie sp贸r co do po艂o偶enia znak贸w, strony mog膮 wyst膮pi膰 do s膮du o rozstrzygni臋cie sprawy.


O czynno艣ciach wznowienia znak贸w granicznych zawiadamia si臋 zainteresowane strony. Z czynno艣ci wznowienia znak贸w granicznych sporz膮dzamy protok贸艂 graniczny.

WODOCI膭GI ZGIERZ


Do wniosku do warunk贸w zabudowy nale偶y do艂膮czy膰 m.in. informacj臋 o mo偶liwo艣ci zapewnienia dostaw wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie miasta Zgierza.

"Wodkan - Zgierz" Sp. z o. o.

Granica miasta Zgierza
ul. A. Struga 45
95-100 Zgierz
tel: 42 715 12 95
fax: 42 715 27 61
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl
GEOPORTAL POWIATU 艁ASKIEGO

Mapa geodezyjna Powiatu 艁askiego
Mapa geodezyjna Powiatu 艁askiego
Dane udost臋pnione poprzez Geoportal Powiatu 艁askiego stanowi膮 dost臋p do us艂ug o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbior贸w danych przestrzennych prowadzonych przez Starost臋 艁askiego. 
KLIKNIJ LINK PONI呕EJPOMIARY GPS Global Positioning System

Segmenty i sygna艂 GPS
Pomiary satelitarne wyko­rzystuj膮ce globalny system wyznaczania pozycji GPS znalaz艂y w ostatnich latach powszechne zastosowanie w pracach geodezyjnych i na­wigacji. Zadecydowa艂a o tym mo偶liwo艣膰 natychmiastowego uzyskania po艂o偶enia, prawie ca艂kowita automatyzacja pomiar贸w i ich opracowania, a tak偶e wy偶sza dok艂adno艣膰 oraz znacznie ni偶sze koszty w por贸wnaniu z tradycyjnymi technikami naziemnymi. Tech­nologia GPS jest te偶 u偶ywana w badaniach geodynamicz­nych, m.in. do wyznaczania parametr贸w ruchu bieguna czy badania stabilno艣ci ruchu obrotowego Ziemi, a tak偶e ruchu p艂yt tektonicznych.
A co to jest GPS? Global Positio­ning System (GPS) zaprojekto­wano
i skonstruowano w USA na zlecenie ameryka艅skiego Minister­stwa Obrony (Department of Defen­se) jako wojskowy system nawigacyjny. Tworz膮 go trzy segmenty (rys. 1):
 • konstelacja co najmniej 24 sateli­t贸w,
 • O艣rodek Dowodzenia po艂膮czony ze stacjami permanentnie obserwuj膮cy­mi wszystkie satelity GPS,
 • u偶ytkownicy wyposa偶eni w od­biorniki GPS.

Rys. 1. Segmenty systemu GPS
Od 1 stycznia 1995 roku GPS jest w pe艂ni operacyjny. Obecna konstelacja sk艂ada si臋 z 30 satelit贸w umieszczonych na sze艣ciu prawie ko艂owych orbitach na­chylonych wzgl臋dem r贸wnika pod k膮­tem 55° (rys. 2), r贸wnomiernie roz艂o偶o­nych w d艂ugo艣ci geograficznej i odda­lonych od powierzchni Ziemi o ponad 20 000 km. Okres obiegu satelity wok贸艂 naszej planety wynosi oko艂o 12 godzin. Takie rozmieszczenie w przestrzeni za­pewnia mo偶liwo艣膰 jednoczesnego obser­wowania (widzenia) przynajmniej czte­rech satelit贸w GPS z dowolnego punktu na Ziemi.

Rys. 2. Nachylenie orbity
Bazy i stacje monitoruj膮ce. Wszystkie satelity GPS s膮 per­manentnie obserwowane przez kilka tzw. stacji monitoruj膮cych i dla ka偶dego z nich obliczane s膮 precyzyj­ne elementy orbity i poprawka zegara atomowego. Dane te wprowadzane s膮 do pami臋ci komputer贸w pok艂adowych. W ten spos贸b ka偶dy satelita ma zapew­nion膮 aktualizacj臋 swojej pozycji w prze­strzeni i synchronizacj臋 zegara do czasu ca艂ego GPS. O艣rodek Dowodzenia (Ma­ster Control Station) znajduje si臋 w bazie ameryka艅skich si艂 lotniczych w Colora­do Springs. Stacje obserwacyjne (Moni­tor Stations) USAF (US Air Force) pra­cuj膮 w Kwajalein, Diego Garcia, na Wy­spach Wniebowst膮pienia (Ascension Is.) i na Hawajach. Dzia艂a tak偶e 6 sta­cji NGA (National Geospatial Agen­cy): w Argentynie, Australii, Bahrajnie, Ekwadorze, Stanach Zjednoczonych ­na Alasce, w Korei Po艂udniowej, Nowej Zelandii, RPA i na Tahiti (rys. 3).

Rys. 3. Lokalizacja stacji kontrolnych GPS

GEODETA LODZ GEODEZJA LODZKIE POMIARY GEODEZYJNE

Pomiary geodezyjne wykonujemy r贸wnie偶 zim膮. Je艣li Twoja inwestycja nie mo偶e czeka膰  do wiosny - prace pomiarowe mo偶emy wykonywa膰 podczas okresu zimowego.

MAPA BO呕EGO NARODZENIA

Czy Bo偶e Narodzenie mo偶na odnale藕膰 na mapie?

Na Oceanie Indyjskim le偶y Australijska Wyspa Bo偶ego Narodzenia. Swoj膮 nazw臋 zawdzi臋cza swojemu odkrywcy brytyjskiemu kapitanowi, kt贸ry dotar艂 do jej brzeg贸w 25 grudnia 1615 r. czyli w dzie艅 Bo偶ego Narodzenia.

殴r贸d艂o: wikipedia.org

MAPA BO呕EGO NARODZENIA


BO呕E NARODZENIE 2016


Wszystkim Klientom,
Wsp贸艂pracownikom i Przyjacio艂om 
偶yczymy pe艂nych mi艂o艣ci i spokoju 
艢wi膮t Bo偶ego Narodzenia.

Niech Nowy Rok 2017 przyniesie 
Pa艅stwu t臋 odrobin臋 szcz臋艣cia, 
kt贸ra sprawi, 偶e wszystkie podj臋te
dzia艂ania zako艅cz膮 si臋 sukcesem.
Zesp贸艂 SmartGeo

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY ZGIERZ

UCHWA艁A Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz
 • Tre艣膰 Uchwa艂y 
 1. Ustronie, Jedlicze B 
 2. Grotniki, Jedlicze A, Lu膰mierz 
 3. D膮br贸wka Strumiany, Maciej贸w, Nowe 艁agiewniki, Rosan贸w 
 4. Czaplinek, Glinnik, J贸zef贸w, Nowe 艁agiewniki, Skotniki, Szczawin 
 5. Legenda 
 6. Kania G贸ra, S艂owik 
 7. Astachowice, B膮dk贸w, Ciosny, Dzier偶膮zna, Jasionka, Rog贸藕no 
 8. Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny, W艂adys艂aw贸w, Wola Branicka, Wola Rogozi艅ska 
 9. Legenda pobierz map臋
 10. 艢ladk贸w G贸rny POBIERZ MAP臉 smartgeo.pl
 11. Gieczno, 艢ladk贸w G贸rny, Wypych贸w, Stare Brachowice  POBIERZ MAP臉 smartgeo.pl
 12. Lorenki, Kwilno POBIERZ MAP臉 smartgeo.pl

GEODEZYJNA MAPA POWIATU ZGIERSKIEGO


zgierski.webewid.pl >>> wejd藕 jako go艣膰

Powiatowy O艣rodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. D艂uga 49; 95-100 Zgierz


Kontakt: 

tel.: (42) 2888 360
fax: (42) 719 02 63
ewidencja grunt贸w (42) 2888 368
mapy d/c lokalizacji (42) 2888 390
kontrola rob贸t geodezyjnych (42) 2888 387
wy艂膮czenia grunt贸w z produkcji rolniczej (42) 2888 378

ZUDP (42) 2888 381
 • o艣rodek: 
  - w poniedzia艂ek, 艣rod臋 i czwartek w godz. 8:00 - 15:00
  - we wtorek w godz. 8:00 - 16:00
  - w pi膮tek w godz. 8:00 - 14:00
 • kasa:
    - poniedzia艂ek, 艣roda-pi膮tek - 8.00 – 15.00
    - wtorek - 8.00-16.00
馃摉
Je艣li masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwo艅 lub napisz: 
馃摫+48690210110
馃摫+48537468695
馃摡 geodeta@smartgeo.pl

TUSZYN - MAPA GEODEZYJNA

URZ膭D MIASTA W TUSZYNIE
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
tel./fax. 042 614-30-69

GEODEZJA POWIAT 艁脫DZKI WSCHODNI

POWIATOWY O艢RODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
90-002 艁贸d藕, ul. J. Tuwima 28

POWIAT 艁脫DZKI WSCHODNI
Godziny otwarcia
(poniedzia艂ek - pi膮tek)

Mapy, ZUDP
8:15 - 11:30, 12.00 - 15:45

Kasa
8:15 - 11.30, 12.00 - 15:00

podgik-lodzkiwschodni.pl

lodzkiwschodni.e-mapa.net

Mapy przegl膮dowe miast i gmin do pobrania:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA - NOWY 艢WIAT

 • Planujesz budow臋 domu?
 • Chcesz podzieli膰 dzia艂k臋?
 • Zamierzasz kupi膰 nieruchomo艣膰?

Sprawd藕 przeznaczenie terenu w planie zagospodarowanie przestrzennego!

PLAN ZAGOSPODAROWANIA OBR臉BU NOWY 艢WIAT
Wie艣 Apolonia, Nowy 艢wiat 
REJESTR OBOWI膭ZUJ膭CYCH 
MIEJSCOWYCH PLAN脫W ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY WODZIERADY

JAK BEZPIECZNIE SPRZEDA膯 / KUPI膯 NIERUCHOMO艢膯

Notariusz ma trzy dni robocze na przes艂anie wypisu z aktu notarialnego do s膮du prowadz膮cego ksi臋gi wieczyste. Termin ten jest wykorzystywany do ponownej sprzeda偶y mieszkania, domu lub dzia艂ki. O mechanizmie wykorzystywanym przez oszust贸w opowiada Bartosz Nosiadek:


Przed zakupem warto zleci膰 zbadanie Ksi臋gi Wieczystej. Jednak czy da si臋 unikn膮膰 zakupu ju偶 raz sprzedanej nieruchomo艣ci? 
Z rozwag膮 nale偶y podchodzi膰 do ofert w kt贸rych w艂a艣ciciel naciska na niezw艂oczne podpisanie aktu notarialnego zach臋caj膮c nisk膮 cen膮.


Podw贸rzec miejski na ul. Traugutta w 艁odzi

Na ul. Traugutta w 艁odzi powstaje Podw贸rzec Miejski (woonerf). Woonerf na ul. Traugutta jest zadaniem realizowanym w ramach Bud偶etu Obywatelskiego. Ulica Traugutta ma sta膰 si臋 lustrzanym odbiciem ul. 6 Sierpnia. Na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza ulica zyska now膮 nawierzchni臋, o艣wietlenie, drzewa, 艂awki, stojaki rowerowe.Ciekawym rozwi膮zaniem b臋dzie kostka bazaltowa uk艂adana w kwadraty, kt贸ra urozmaici wygl膮d nawierzchni i b臋dzie nawi膮zaniem do ul. Hotelowej. Po stronie po艂udniowej we wn臋ce mi臋dzy budynkami zlokalizowany zostanie parking.

W po艂owie odcinka powstanie szykana, kt贸ra wymusi zmian臋 toru jazdy, co spowolni ruch samochod贸w. Dodatkowo wbudowane te偶 zostan膮 granitowe spowalniacze. Wi臋cej informacji o pracach mo偶na znale藕膰 na stronach: woonerf.dlalodzi.info i facebook.com/Woonerf.dlaLodzi.info

GEOPORTAL BRZEZI艃SKI

Dane udost臋pnione poprzez Geoportal Powiatu Brzezi艅skiego udost臋pnia zbiory danych przestrzennych prowadzonych przez Starost臋 Brzezi艅skiego. S膮 to m.in. dzia艂ki, budynki, klasou偶ytki, zdj臋cia lotnicze.

Geoportal powiatu brzezi艅skiego

dost臋pny jest pod adresem: brzeziny.geoportal2.pl

GEODEZYJNA MAPA POWIATU BRZEZI艃SKIEGO

MAPA POD PRZY艁膭CZE WODOCI膭GOWE

Jak doprowadzi膰 wod臋 do dzia艂ki?  Przy艂膮cze z sieci wodoci膮gowej opr贸cz fizycznego pod艂膮czenia przewod贸w z wod膮 wymaga wykonania kilku czynno艣ci technicznych i prawnych. S膮 to m.in. mapa do cel贸w projektowych, wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Budowa wodoci膮gu krok po kroku
 • wniosek o wydanie warunk贸w zaopatrzenia w wod臋
 • wydanie warunk贸w okre艣laj膮cych, czy jest mo偶liwo艣膰 doprowadzenia wody, podanie technicznych aspekt贸w budowy przy艂膮cza
 • mapa do cel贸w projektowych pod przy艂膮cze wodoci膮gowe
 • projekt techniczny przy艂膮cza
 • uzgodnienie projektu
 • wytyczenie przewod贸w i studzienek w terenie
 • wykonanie przy艂膮cza wodoci膮gowego
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przewod贸w przed zasypaniem
 • odbi贸r przy艂膮cza