DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Jeśli chcesz oszczędzić czas i zdrowie, możemy w Twoim imieniu wystąpić z wnioskiem "o warunki zabudowy".

Przedstawiamy poniżej procedurę uzyskania w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:


 • Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2 egzemplarze), obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja ma oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z kołnierzem nie mniejszym niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustaleniu warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów.
 • Charakterystykę inwestycji, obejmującą: określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

w zależności od potrzeb należy dołączyć:

 • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w wodę i odbiór ścieków - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w energię elektryczną – Łódzki Zakład Energetyczny S.A.,
 • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w gaz – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
 • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w ciepło – Dalia Łódź S.A.

UWAGA: W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w dniu 17 lipca 2010 r., m.in. w zakresie definicji „uzbrojenia terenu”, przez które należy rozumieć „(…) drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody(…)”, informujemy, że w przypadku inwestycji, które znacząco wpływają na istniejący układ komunikacyjny Miasta, należy dodatkowo dołączyć do wniosku o ustalenie warunków zabudowy opinię właściwego zarządcy drogi: Zarządu Dróg i Transportu;


 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej, w tym m.in.:
 • określenie zasad obsługi komunikacyjnej projektowanej inwestycji /istniejące, projektowane zjazdy, parkingi/ oraz określenie dostępu do drogi publicznej,
 • w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego, wniosek powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży;
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko:
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).
 • W przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
 • docelową rzędną składowiska odpadów,
 • roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
 • sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
 • sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Ponadto do wniosku należy załączyć:

 1. dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej;
 2. w przypadku gdy wnioskodawca ustanawia działającego w jego imieniu pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis;
 3. w przypadku gdy wniosek składa osoba prawna – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. W przypadku braku kompletu dokumentów załączonych do wniosku, organ wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków w podanym terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).
 5. W związku z prowadzonym postępowaniem mającym na celu wydanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestor może być zobowiązany do dostarczenia innych niezbędnych informacji i danych.


Opłaty za:

decyzję o warunkach zabudowy – 107 zł,
przeniesienie decyzji – 56 zł,
pełnomocnictwo – 17 zł,

na konto Wydziału Finansowego nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Decyzje dotyczące wyłącznie budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłat (zwolnienie nie dotyczy opłaty za pełnomocnictwo).

Termin załatwienia sprawy:

Decyzje wydane są niezwłocznie po uzyskaniu uzgodnień (w zależności od przedmiotu i zakresu wniosku), określonych w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym m.in. z wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o warunkach zabudowy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zgodnie z pouczeniem zawartym w wydanej decyzji.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Urbanistyki I-V ul. Piotrkowska 110 (wejście z pasażu Schillera)
Miejsce składania wniosków - parter, kancelaria pokój 046,
tel. (042) 638-47-49,
godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00.

Inne informacje:

dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone po dniu 31.12.1994 r., nie jest wymagane ustalanie warunków zabudowy. Mapa z oznaczonymi obszarami tych planów dostępna jest w kancelarii Piotrkowska 104 pok. 046 oraz na stronie mpu.lodz.pl
kopię mapy zasadniczej do nabycia w ŁOG w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23,
w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy,
decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich,
decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 52 i art. 64 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588),
ustawa z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.).

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki I
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki II
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki III
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki IV
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki V
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń: + 48 690 210 110 lub +48 537 468 695. Możesz napisać również na adres: biuro@smartgeo.pl

Tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

TYCZENIE I INWENTARYZACJA OBIEKTÓW SIECI ENERGETYCZNEJ

Mieliśmy przyjemność wykonać tyczenie i inwentaryzację przyłącza energetycznego w ramach najnowszej inwestycji firmy DOMENA S.C przy ulicy Targowej 35. Na obszarze tym zrewitalizowano istniejący budynek, tworząc nowoczesny biurowiec, oferujący wysokiej jakości przestrzeń biurową. Prace podzielono na dwa etapy:

1. Tyczenie sieci energetycznej, gdzie naszym zadaniem było wskazanie miejsca przebiegu linii energetycznej od skrzynki do budynku. Tyczenie wykonano zgodnie z projektem.
2. Inwentaryzacja powykonawcza sieci energetycznej,  po zakończonych pracach budowlanych, przed rozpoczęsciem użytkowania budynku, konieczne jest wykonanie przez geodetę geodezyjnej inwentaryzacji przyłącza. W związku z tym przeprowadzono pomiar przyłącza energetycznego w terenie, a następnie przedstawiono go na szkicu inwentaryzacji. 


 Szkic taki wykonany jest bez skali, przedstawia numerację mierzonych pikiet, orientacyjną lokalizacja punktów osnowy geodezyjnej, zmierzone czołówki oraz głębokość umieszczenia przewodu energetycznego, który został zaznaczony na szkicu czerwonym kolorem. 


📖
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl

MAPA - BARCIŃSKI PARK - LOKALIZACJA

Mapa osiedla Barciński Park - ul. Tylna, Łódź

Więcej wiadomości o mieszkaniach znajdziesz na stronie:📖
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl

GŁOSUJĘ NA ZDROWIE

Budżet obywatelki 2016, czyli GŁOSUJĘ NA ZDROWIE!!


Mieszkańcy Łodzi mieli możliwość zadecydowania w głosowaniu, które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane z pieniędzy miasta. Łodzianie wspólnie wybrali ścieżkę dla biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu, a my mieliśmy przyjemność wykonać geodezyjną obsługę inwestycji. 
Głównym celem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchni asfaltowej i wykonanie dwukilometrowej, amortyzowanej (poliuretanowej) nawierzchni o przeznaczeniu biegowym o szerokości jednego metra. Do tej pory dziurawa ścieżka sprzyjała wielu kontuzjom, teraż ścieżka będzie sprzyjać nie tylko biegom średnio- i długodystansowym, również miłośnicy szybkości będą mogli sprawdzić swoje umiejętności na 100 lub 200 metrach. 

Aby inwestycja została zrealizowana wykonaliśmy mapę do celów projektowych: 


GEOPORTAL GMINY LUTOMIERSK

Geoportal Gminy Lutomiersk zawiera m. in.: plany zagospodarowania przestrzennego, granice miejscowości, trasę komunikacji tramwajowej i autobusowej, ulice i drogi, drogi polne, tereny zabudowane, lasy, cmentarze, sady i ogrody, zbiorniki wodne, przedszkola i szkoły, kościoły i kaplice.

Serwis jest dostępny pod adresem:

lutomiersk.e-mapa.net

Mapa Gminy Lutomiersk

Lista miejscowości Gminy Lutomiersk:


Albertów Antoniew Babice Babiczki Bechcice-Kolonia Bechcice-Parcela Bechcice-Wieś Charbice Dolne Charbice Górne Czołczyn Dziektarzew Florentynów Franciszków Jerwonice Jeziorko Kazimierz Legendzin Lutomiersk Madaje Nowe Malanów Mianów Mikołajewice Mirosławice Orzechów Prusinowice Prusinowiczki Puczniew Stanisławów Nowy Stanisławów Stary Szydłów Szydłówek Wola Puczniewska Wrząca Wygoda Mikołajewska Zalew Zdziechów Zdziechów Nowy Zofiówka Zygmuntów ŻurawieniecPRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁKI ROLNEJ W BUDOWLANĄ

Działka rolna
Aby rozpocząć budowę domu lub uzyskać kredyt, potrzebne jest przekształcenie działki z rolnej na budowlaną. Często jest to proces długo terminowy. W przypadku działek posiadających pozwolenie na budowę, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej odbywa się na podstawie planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

Etapy przekształcenia:
 1. Wykonujemy operat geodezyjny i na podstawie którego zostanie zaktualizowana mapa ewidencyjna, (czynność to może zostać wykonana jednocześnie przy sporządzaniu mapy do celów projektowych przy budowie).
 2. Rozpoczęcie budowy zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę / przyjęcia zgłoszenia i wytyczeniem budynku dla gruntów oznaczenie przejściowe: Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).
 3. Aktualizuje danych ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków przez geodetę.
 4. Złożenie wniosku o aktualizację sposobu korzystania w dziale I KW na podstawie  aktualnego wypisu z Ewidencji gruntów i budynków. (egib)
Działki bez pozwolenia na budowę, mogą również zostać wyłączone z produkcji rolnej, analogicznie jak w przypadku działek z pozwoleniem na budowę, z pominięciem pkt.2 dot. rozpoczęcia prac budowlanych.


Działka budowlana
Wyłączenie z produkcji rolnej jest niezbędne dla gruntów o klasie: I, II, III, IIIa, IIIb, IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Dla gruntów pochodzenia mineralnego wyłącznie jeśli są objęte ochroną w oparciu o Uchwałę Rady Gminy. Poza terenami miejskimi, wyłącznie z produkcji rolnej gleb min. I i II może być niemożliwe, dla osoby nie będącej rolnikiem.

Nieruchomość rolna to działka, która została sklasyfikowana jako grunty orne, sady, łąki, pastwiska i grunty pod budynkami, stawami czy rowami, grunty zadrzewione, nieużytki (oznaczenie wg wypisu z rejestru gruntów: R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr, N).

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń: + 48 690 210 110 lub +48 537 468 695. Możesz napisać również na adres: biuro@smartgeo.pl

BUDOWA TORU ŁÓDŹ STRYKÓW

Dobiega końca budowa toru szkoleniowo - wyścigowego w miejscowości Kiełmina w Gminie Stryków. Zakończyliśmy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą tego obiektu. 


Jest to jedyny taki tor wyścigowy w województwie łódzkim. Składa się z odcinka asfaltowego o długości około 1,5 km i szerokości 8-12 m, dwóch płyt poślizgowych prostokątnej (7mx70m) i płyty stanowiącej wycinek pierścienia.

Więcej o torze na stronie: www.tor-lodz.pl

WZNOWIENIE GRANIC

Jak znaleźć słupki geodezyjne


Możemy dla Ciebie wznowić znaki graniczne jeżeli zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone. 


videoZnaki graniczne, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli były ustalone uprzednio oraz istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.


O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządzamy protokół graniczny.

WODOCIĄGI ZGIERZ


Do wniosku do warunków zabudowy należy dołączyć m.in. informację o możliwości zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza.

"Wodkan - Zgierz" Sp. z o. o.

Granica miasta Zgierza
ul. A. Struga 45
95-100 Zgierz
tel: 42 715 12 95
fax: 42 715 27 61
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl
GEOPORTAL POWIATU ŁASKIEGO

Mapa geodezyjna Powiatu Łaskiego
Mapa geodezyjna Powiatu Łaskiego
Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Łaskiego stanowią dostęp do usług o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Łaskiego. 
KLIKNIJ LINK PONIŻEJ

>>> GEOPORTAL ŁASKI <<<


POMIARY GPS Global Positioning System

Segmenty i sygnał GPS
Pomiary satelitarne wyko­rzystujące globalny system wyznaczania pozycji GPS znalazły w ostatnich latach powszechne zastosowanie w pracach geodezyjnych i na­wigacji. Zadecydowała o tym możliwość natychmiastowego uzyskania położenia, prawie całkowita automatyzacja pomiarów i ich opracowania, a także wyższa dokładność oraz znacznie niższe koszty w porównaniu z tradycyjnymi technikami naziemnymi. Tech­nologia GPS jest też używana w badaniach geodynamicz­nych, m.in. do wyznaczania parametrów ruchu bieguna czy badania stabilności ruchu obrotowego Ziemi, a także ruchu płyt tektonicznych.
A co to jest GPS? Global Positio­ning System (GPS) zaprojekto­wano
i skonstruowano w USA na zlecenie amerykańskiego Minister­stwa Obrony (Department of Defen­se) jako wojskowy system nawigacyjny. Tworzą go trzy segmenty (rys. 1):
 • konstelacja co najmniej 24 sateli­tów,
 • Ośrodek Dowodzenia połączony ze stacjami permanentnie obserwujący­mi wszystkie satelity GPS,
 • użytkownicy wyposażeni w od­biorniki GPS.

Rys. 1. Segmenty systemu GPS
Od 1 stycznia 1995 roku GPS jest w pełni operacyjny. Obecna konstelacja składa się z 30 satelitów umieszczonych na sześciu prawie kołowych orbitach na­chylonych względem równika pod ką­tem 55° (rys. 2), równomiernie rozłożo­nych w długości geograficznej i odda­lonych od powierzchni Ziemi o ponad 20 000 km. Okres obiegu satelity wokół naszej planety wynosi około 12 godzin. Takie rozmieszczenie w przestrzeni za­pewnia możliwość jednoczesnego obser­wowania (widzenia) przynajmniej czte­rech satelitów GPS z dowolnego punktu na Ziemi.

Rys. 2. Nachylenie orbity
Bazy i stacje monitorujące. Wszystkie satelity GPS są per­manentnie obserwowane przez kilka tzw. stacji monitorujących i dla każdego z nich obliczane są precyzyj­ne elementy orbity i poprawka zegara atomowego. Dane te wprowadzane są do pamięci komputerów pokładowych. W ten sposób każdy satelita ma zapew­nioną aktualizację swojej pozycji w prze­strzeni i synchronizację zegara do czasu całego GPS. Ośrodek Dowodzenia (Ma­ster Control Station) znajduje się w bazie amerykańskich sił lotniczych w Colora­do Springs. Stacje obserwacyjne (Moni­tor Stations) USAF (US Air Force) pra­cują w Kwajalein, Diego Garcia, na Wy­spach Wniebowstąpienia (Ascension Is.) i na Hawajach. Działa także 6 sta­cji NGA (National Geospatial Agen­cy): w Argentynie, Australii, Bahrajnie, Ekwadorze, Stanach Zjednoczonych ­na Alasce, w Korei Południowej, Nowej Zelandii, RPA i na Tahiti (rys. 3).

Rys. 3. Lokalizacja stacji kontrolnych GPS

GEODETA LODZ GEODEZJA LODZKIE POMIARY GEODEZYJNE

Pomiary geodezyjne wykonujemy również zimą. Jeśli Twoja inwestycja nie może czekać  do wiosny - prace pomiarowe możemy wykonywać podczas okresu zimowego.

MAPA BOŻEGO NARODZENIA

Czy Boże Narodzenie można odnaleźć na mapie?

Na Oceanie Indyjskim leży Australijska Wyspa Bożego Narodzenia. Swoją nazwę zawdzięcza swojemu odkrywcy brytyjskiemu kapitanowi, który dotarł do jej brzegów 25 grudnia 1615 r. czyli w dzień Bożego Narodzenia.

Źródło: wikipedia.org

MAPA BOŻEGO NARODZENIA


BOŻE NARODZENIE 2016


Wszystkim Klientom,
Współpracownikom i Przyjaciołom 
życzymy pełnych miłości i spokoju 
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Nowy Rok 2017 przyniesie 
Państwu tę odrobinę szczęścia, 
która sprawi, że wszystkie podjęte
działania zakończą się sukcesem.
Zespół SmartGeo

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY ZGIERZ

UCHWAŁA Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz
 • Treść Uchwały 
 1. Ustronie, Jedlicze B 
 2. Grotniki, Jedlicze A, Lućmierz 
 3. Dąbrówka Strumiany, Maciejów, Nowe Łagiewniki, Rosanów 
 4. Czaplinek, Glinnik, Józefów, Nowe Łagiewniki, Skotniki, Szczawin 
 5. Legenda 
 6. Kania Góra, Słowik 
 7. Astachowice, Bądków, Ciosny, Dzierżązna, Jasionka, Rogóźno 
 8. Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny, Władysławów, Wola Branicka, Wola Rogozińska 
 9. Legenda pobierz mapę
 10. Śladków Górny POBIERZ MAPĘ smartgeo.pl
 11. Gieczno, Śladków Górny, Wypychów, Stare Brachowice  POBIERZ MAPĘ smartgeo.pl
 12. Lorenki, Kwilno POBIERZ MAPĘ smartgeo.pl

GEODEZYJNA MAPA POWIATU ZGIERSKIEGO


zgierski.webewid.pl >>> wejdź jako gość

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Długa 49; 95-100 Zgierz


Kontakt: 

tel.: (42) 2888 360
fax: (42) 719 02 63
ewidencja gruntów (42) 2888 368
mapy d/c lokalizacji (42) 2888 390
kontrola robót geodezyjnych (42) 2888 387
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (42) 2888 378

ZUDP (42) 2888 381
 • ośrodek: 
  - w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 8:00 - 15:00
  - we wtorek w godz. 8:00 - 16:00
  - w piątek w godz. 8:00 - 14:00
 • kasa:
    - poniedziałek, środa-piątek - 8.00 – 15.00
    - wtorek - 8.00-16.00
📖
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl

TUSZYN - MAPA GEODEZYJNA

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
tel./fax. 042 614-30-69

GEODEZJA POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
90-002 Łódź, ul. J. Tuwima 28

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Godziny otwarcia
(poniedziałek - piątek)

Mapy, ZUDP
8:15 - 11:30, 12.00 - 15:45

Kasa
8:15 - 11.30, 12.00 - 15:00

podgik-lodzkiwschodni.pl

lodzkiwschodni.e-mapa.net

Mapy przeglądowe miast i gmin do pobrania:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA - NOWY ŚWIAT

 • Planujesz budowę domu?
 • Chcesz podzielić działkę?
 • Zamierzasz kupić nieruchomość?

Sprawdź przeznaczenie terenu w planie zagospodarowanie przestrzennego!

PLAN ZAGOSPODAROWANIA OBRĘBU NOWY ŚWIAT
Wieś Apolonia, Nowy Świat 
REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH 
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY WODZIERADY

JAK BEZPIECZNIE SPRZEDAĆ / KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ

Notariusz ma trzy dni robocze na przesłanie wypisu z aktu notarialnego do sądu prowadzącego księgi wieczyste. Termin ten jest wykorzystywany do ponownej sprzedaży mieszkania, domu lub działki. O mechanizmie wykorzystywanym przez oszustów opowiada Bartosz Nosiadek:


Przed zakupem warto zlecić zbadanie Księgi Wieczystej. Jednak czy da się uniknąć zakupu już raz sprzedanej nieruchomości? 
Z rozwagą należy podchodzić do ofert w których właściciel naciska na niezwłoczne podpisanie aktu notarialnego zachęcając niską ceną.


Podwórzec miejski na ul. Traugutta w Łodzi

Na ul. Traugutta w Łodzi powstaje Podwórzec Miejski (woonerf). Woonerf na ul. Traugutta jest zadaniem realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ulica Traugutta ma stać się lustrzanym odbiciem ul. 6 Sierpnia. Na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza ulica zyska nową nawierzchnię, oświetlenie, drzewa, ławki, stojaki rowerowe.Ciekawym rozwiązaniem będzie kostka bazaltowa układana w kwadraty, która urozmaici wygląd nawierzchni i będzie nawiązaniem do ul. Hotelowej. Po stronie południowej we wnęce między budynkami zlokalizowany zostanie parking.

W połowie odcinka powstanie szykana, która wymusi zmianę toru jazdy, co spowolni ruch samochodów. Dodatkowo wbudowane też zostaną granitowe spowalniacze. Więcej informacji o pracach można znaleźć na stronach: woonerf.dlalodzi.info i facebook.com/Woonerf.dlaLodzi.info

GEOPORTAL BRZEZIŃSKI

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Brzezińskiego udostępnia zbiory danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Brzezińskiego. Są to m.in. działki, budynki, klasoużytki, zdjęcia lotnicze.

Geoportal powiatu brzezińskiego

dostępny jest pod adresem: brzeziny.geoportal2.pl

GEODEZYJNA MAPA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO

MAPA POD PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Jak doprowadzić wodę do działki?  Przyłącze z sieci wodociągowej oprócz fizycznego podłączenia przewodów z wodą wymaga wykonania kilku czynności technicznych i prawnych. Są to m.in. mapa do celów projektowych, wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Budowa wodociągu krok po kroku
 • wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę
 • wydanie warunków określających, czy jest możliwość doprowadzenia wody, podanie technicznych aspektów budowy przyłącza
 • mapa do celów projektowych pod przyłącze wodociągowe
 • projekt techniczny przyłącza
 • uzgodnienie projektu
 • wytyczenie przewodów i studzienek w terenie
 • wykonanie przyłącza wodociągowego
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przewodów przed zasypaniem
 • odbiór przyłącza