Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Budynek w trakcie budowy
Jeśli planujesz odbiór budynku, na którego realizację wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Większość projektów domów jednorodzinnych nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W przypadku domów jednorodzinnych, potrzebne jest ono zwykle wówczas, gdy legalizowana była samowola budowlana. Najczęściej koniec budowy wystarczy zgłosić do nadzoru budowlanego, dołączając wymagane dokumenty, którymi są:

– dziennik budowy (oryginał)
– oświadczenie kierownika budowy:
 • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z tym, co zawierały zatwierdzone projekty domów i decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (i – jeśli korzystano – drogi, sąsiedniej nieruchomości itp.)
– oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (jeśli wymagane)

– protokoły sprawdzeń i badań,

– potwierdzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy,

– świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (kopia)

Dodatkowym dokumentem, jaki musimy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy jest geodezyjna inwentaryzacja  powykonawcza.

Co to jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Domy jednorodzinne (i inne obiekty budowlane, które wymagały pozwolenia na budowę) a także urządzenia podziemne, czyli np. przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne itd., przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Inwentaryzację należy zlecić firmie geodezyjnej, która pomierzy budynek, uzbrojenie podziemne  i elementy sytuacyjne zagospodarowania działki i naniesie je na mapę zasadniczą.
Pomiar geodezyjny

Inwentaryzację rozpoczyna się od pomiaru stanu wyjściowego obiektu wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. W późniejszych terminach, pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń powinny być wykonywane jeśli konieczność pomiarów przewidywał projekt budowlany, lub na wniosek inwestora.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza składa się z operatu geodezyjnego i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Operat geodezyjny zawiera całą dokumentację geodezyjną, sporządzaną na poszczególnych etapach budowy, łącznie z pracami przygotowawczymi na placu budowy, tj. tyczeniem i kontrolą położenia poszczególnych elementów budynku.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna ma zawierać te dane, które umożliwią wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Jeśli chodzi o inwentaryzację przyłączy, to powinna się w niej znaleźć również informacja o zgodności z uzgodnionym przed rozpoczęciem budowy projektem ZUDP lub planem zagospodarowania działki.

Geodeta przekazuje kierownikowi budowy kopię mapy, którą wykonał podczas geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Jest on również zobowiązany do przekazania oryginału dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Na podstawie przekazanych danych, zostaną zaktualizowane informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

POMIARY GEODEZYJNE DZIAŁEK

Geodeta wykonuje czynności związane z pomiarem powierzchni terenu. Wynikiem prac geodety są mapy i opracowania kartograficzne.

Najczęściej wykonywane pomiary geodezyjne

Do najważniejszych i najczęściej wykonywanych pomiarów geodezyjnych zalicza się:

Pomiary poziome, nazywane inaczej sytuacyjnymi:

Pomiary sytuacyjne to pomiary określające wzajemne rozmieszczenie względem siebie różnych obiektów szczegółowych znajdujących się na danym terenie. Do przeprowadzenia pomiarów poziomych wykorzystuje się najczęściej taki sprzęt geodezyjny, jak: dalmierz, tachimetr, zestaw pomiarowy GPS, taśma miernicza.

Pomiary wysokościowe, zwane również pomiarami pionowymi:

Pomiary wysokościowe to takie podczas których są wyznaczane wysokości punktów (rzędnych) w odniesieniu do założonego punktu odniesienia. Tego typu pomiary nazywane są niwelacją terenu. Niwelacja terenu umożliwia przedstawienie na mapie formy ukształtowania terenu. Niwelacja terenu przeprowadzana jest przy pomocy niwelatora bądź tachimetru oraz łaty niwelacyjnej. Prace niwelacyjne wykonuje się najczęściej przy użyciu niwelatora bądź tachimetru.

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:

Jest to połączenie pomiaru sytuacyjnego i wysokościowego. Polega ono na wyznaczaniu punktów szczegółowych na płaszczyźnie z jednoczesnym podaniem ich wysokości. Podczas wyznaczania punktów sytuacyjno – wysokościowych geodeta wykorzystuje tzw. metodę biegunową. Na podstawie wyznaczonych punktów sytuacyjno – wysokościowych wykonywany jest szkic terenu.

Pomiary GPS RTK

Pomiary RTK należą do pomiarów w czasie rzeczywistym. Metoda bazuje na algorytmie inicjalizacji OTF (ang. On The Fly) czyli prawie natychmiastowego rozwiązania nieznanej liczby fal na drodze satelita-odbiornik. Metoda wymaga widoczności minimum 5 satelitów powyżej 15°. Wykorzystywane są obserwacje fazowe odbiornikiem dwuczęstotliwościowym. W tych pomiarach następuje natychmiastowe wyznaczenie pozycji.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

ŁÓDŹ - NOWE ULICE NA MAPIE MIASTA

mapa nowych ulic Łodzi
Nr Zarządzenia
Wojewody Łódzkiego
Stara nazwa ulicy Nowa nazwa ulicy
PNIK-I.4102.4 Plac Zwycięstwa Plac Lecha Kaczyńskiego
PNIK-I.4102.5 Maksyma Gorkiego Andrzeja Sacharowa
PNIK-I.4102.6 Witolda Wandurskiego Leopolda Tyrmanda
PNIK-I.4102.7 Marii Wedmanowej Ferdynanda Ossendowskiego
PNIK-I.4102.8 Gwardii Ludowej Kazimierza Dejmka
PNIK-I.4102.9 Eugeniusza Ajnenkiela Iry Aldridge’a
PNIK-I.4102.10 Bronisława Zapały Solidarności Walczącej
PNIK-I.4102.11 Zuli Pacanowskiej Eliasza Chaima Majzela
PNIK-I.4102.12 Stanisława Działka Jana Nowaka-Jeziorańskiego
PNIK-I.4102.13 Heleny Wolff Rodzeństwa Schollów
PNIK-I.4102.14 Batalionu Platerówek Bułata Okudżawy
PNIK-I.4102.15 „Stanisława Standego Małej Piętnastki
PNIK-I.4102.17 Stanisława Tybury Generała Tadeusza Kutrzeby
PNIK-I.4102.18 Tekli Borowiakowej Johna Wayne’a
PNIK-I.4102.19 Wiceadmirała Zdzisława Studzińskiego Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
PNIK-I.4102.20 Lucjana Rudnickiego Karla Dedeciusa
PNIK-I.4102.21 Hanki Sawickiej Czesława Miłosza
PNIK-I.4102.22 Przodowników Pracy Romskich Ofiar Getta Łódzkiego
PNIK-I.4102.23 Dąbrowszczaków Jacka Bierezina
PNIK-I.4102.24 Rodzeństwa Fibaków Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r.
PNIK-I.4102.25 Michaliny Tatarkówny - Majkowskiej Anny Walentynowicz
PNIK-I.4102.26 Franciszka Prożka Wojciecha Kilara
PNIK-I.4102.27 Szymona Harnama Hermana Konstadta
PNIK-I.4102.28 Salomona Jaszuńskiego Mieczysława Siewierskiego
PNIK-I.4102.29 Lucjana Szenwalda Mieczysława Hertza
PNIK-I.4102.30 Leona Kruczkowskiego Konspiracyjnego Wojska Polskiego
PNIK-I.4102.31 Wincentego Pstrowskiego Zbigniewa Herberta

Interaktywna mapa miasta z lokalizacjami nowych ulic.


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

SMARTGEO POLECA - NOTARIUSZ


Kancelaria Notarialna Notariusz Ewy Sługockiej

📱+48426304838
📱+48609588508
📩 ewa.slugocka.notariusz@onet.eu
🌏 Łódź, Piotrkowska 121/3

Firma wykonuje:
- akty notarialne
- akty poświadczenia dziedziczenia
- inne dokumenty notarialne

Kalkulator opłat notarialnych przy nabyciu nieruchomości

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

WZNOWIENIE GRANIC


Ile ma moja działka?

Gdzie jest granica?

Czy geodeta dobrze mierzy?

Granica to linia łącząca punkty graniczne oznaczone znakami granicznymi. Mogą to być przedmioty z trwałego materiału np. słupki betonowe lub pręty bądź rurki metalowe. Punkty graniczne można oznaczać też mniej trwałymi metodami np. palikami drewnianymi.

Punkty graniczne można wyznaczać na kilka sposobów:

● można je wznawiać (jeśli były już zastabilizowane w gruncie i został sporządzony z tych
czynności protokół graniczny)
● można je wyznaczać (jeśli istnieje dokumentacja geodezyjna na podstawie której można
odtworzyć przebieg granic)
● jeżeli nie ma podstaw do wznowienia lub wyznaczenia punktów granicznych, granice
działek można ustalić na podstawie oświadczeń sąsiadów lub przyjąć według stanu
posiadania
● w ostateczności, gdy sąsiedzi nie są zgodni co do przebiegu granicy, można wykonać
rozgraniczenie, czyli postępowanie administracyjne, które powinno zakończyć się
wydaniem decyzji administracyjnej określającej przebieg granicy.
● Jeśli i na tym etapie strona postępowania nie będzie zadowolona - dalszy ciąg
rozgraniczenia będzie toczył się przed sądem.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

NOWE INWESTYCJE MIESZKANIOWE W ŁODZI 2018

Na portalu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej można zobaczyć plany zadospodarowania przestrzennego. Tereny przeznaczone pod zabudowę m.in. mieszkaniową są oznaczone literami MN, MU, itp. 

Mapa zagospodarowania przestrzennego Łodzi
Jeżeli teren nie jest objęty planem zagospodarowania można wystąpić o indywidualne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zobacz: Jak uzyskać warunki zabudowy?

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

JAK WYKONAĆ PODZIAŁ GEODEZYJNY NA WIELE DZIAŁEK


Co robimy, żeby bezpiecznie podzielić Twoją nieruchomość:


 • zgłaszamy zamiar wykonania podziału w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • badamy Księgi Wieczyste
 • analizujemy archiwalną dokumentację geodezyjną i kartograficzną
 • ustalamy granice nieruchomości przed podziałem
 • sporządzamy wstępny projekt podziału do zaopiniowania przez UG / UM
 • wykonujemy pomiar sytuacyjny budynków, ogrodzeń itp.
 • sporządzamy operat techniczny zawierający mapę z projektem podziału do przyjęcia Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • przygotowujemy wniosek o zatwierdzenie decyzji przez UG / UM / Sąd
 • sporządzamy protokół graniczny
 • stabilizujemy znaki graniczne
📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

OZNACZENIA WYSOKOŚCI NA MAPIE ZASADNICZEJ

Co oznaczają liczby na mapie geodezyjnej?

Rzędne (wysokości) na mapie zasadniczej oraz mapie do celów projektowych podawane są w przypadku:

przewód i studzienka wodociągowa

przewody energetyczne
szkic inwentaryzacji przewodów podziemnych

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

MAPA ZABYTKÓW ŁODZI

Ewidencja Zabytków miasta Łodzi

Mapa zawiera do ponad trzech tysięcy obiektów będących w ewidencji lub rejestrze zabytków.

Dzięki nowej mapie każdy mieszkaniec starej kamienicy będzie mógł sprawdzić, czy budynek w którym zamieszkuje jest zabytkowy.

Co znajdziemy na geoportalu z zabytkami?

 • z którego roku pochodzą dane budynki, 
 • do kogo pierwotnie należały 
 • jaki architekt je projektował
Portal ma upowszechnić wiedzę o łódzkich zabytkach.

Mapa zabytków w Łodzi
Zobacz też:

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

TOMASZÓW MAZOWIECKI - MAPA GEODEZYJNA

Wydział Geodezyjno - Budowlany (GB)
Kontakt: 44 724-21-27:118,
Ewidencja gruntów - 113, 114, 159, 139; 
Wypisy/wyrysy: 115; 
PODGiK 127,129,120,119,124,125; 
e-mail: geodezja@powiat-tomaszowski.pl

Naczelnik: Adelajda Karp, Z-ca Naczelnika: Małgorzata Gurzęda, Paweł Malej

>> TOMASZÓW MAZOWIECKI - GEODEZYJNA MAPA POWIATU <<

Zespół ds. ewidencji gruntów i budynków 

realizuje zadania z zakresu:
 1. utrzymywania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi;
 2. sporządzania i wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
 3. wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego, do spraw sądowych o uwłaszczenie lub zasiedzenie nieruchomości, o posiadaniu prawa własności do budynku lub lokalu mieszkalnego;
 4. przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 5. wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zatwierdzenia lub odmowy zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 6. sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych objętych ewidencją gruntów i budynków;
 7. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków;
 8. zawiadamiania organów podatkowych, właściwych urzędów o dokonanych zmianach w operatach ewidencji gruntów i budynków oraz Ksiąg Wieczystych;
 9. udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków organom egzekucyjnym,
 10. prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udostępniania danych rzeczoznawcom majątkowym;
 11. przeprowadzania i wykonywania scalenia i wymiany gruntów.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

realizuje zadania z zakresu:
 1. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego;
 2. tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
 3. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 4. tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
 5. zakładania i prowadzenia w systemie teleinformatycznym dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich bazy danych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych;
 6. weryfikacji przekazanych zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
 7. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 8. prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w tym bazy danych GESUT zwanej powiatową bazą GESUT;
 9. prowadzenia narad koordynacyjnych.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

PROJEKT POŁĄCZENIA ULIC: ALEJA OFIAR TERRORYZMU - TRASA GÓRNA

Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje fragment połączenia dróg: "Aleja Ofiar Terroryzmu 11 Września" i "Trasa Górna"
Plan zagospodarowania przestrzennego cz. m. Łodzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych.
Planowane połączenie drogowe (1 KDGP) będzie spełniać następujące warunki:

a) klasę GP – droga główna ruchu przyspieszonego,
b) przekrój 1/2 – jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
c) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 30,0 m do 31,5 m

Więcej o planowanych drogach można znaleźć na stronie www.mpu.lodz.pl

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

KRĘPA - TEREN INWESTYCYJNYMapa z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Krępa w gm. Domaniewice

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+ 48 690210110
📱+ 48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

TYCZENIU BUDYNKU - KIEROWNIK BUDOWY

Czy kierownik budowy jest potrzebny przy tyczeniu budynku?

Kierownik budowy jest potrzebny na każdym etapie budowy, m.in. powinien być obecny przy tyczeniu obiektów budowlanych (np. domu).

Jakie zalety ma obecność kierownika budowy podczas tyczenia?


Kierownik może skontrolować pracę geodety, może porównać wymiary budynku z wymiarami na projekcie budowlanym, a usytuowanie i odległości od granic działki z planem zagospodarowania terenu.

Jakie konsekwencje może mieć nieobecność kierownika budowy przy tyczeniu budynku?

W przypadku błędu tyczenia (np. złe odległości od granic działki / błędne wymiary ścian) i jednoczesnym braku kontroli kierownika budowy, budynek może być wybudowany niezgodnie z projektem, co będzie miało konsekwencje finansowe. Koszt rozbiórki / przebudowy.

Kwestię  obecności kierownika budowy przy tyczeniu reguluje poniższy przepis prawny:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
[...]

§ 59 Szkic tyczenia

1. Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia zawierającym:
1) dane dotyczące osnowy realizacyjnej;
2) rysunek obiektów projektowanych;
3) dane konieczne do wytyczenia;
4) dane zrealizowane w trakcie tyczenia;
5) rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów obiektów;
6) adnotację o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów obiektów, z wyróżnieniem utrwalonych znaków osi głównych obiektów, reperów roboczych i głównych elementów konstrukcyjnych;
7) podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy.
2. Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia w kolorze czerwonym.
3. Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu tyczenia kolorem czarnym w nawiasie.
4. Oryginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennika budowy, zaś jego kopia uwierzytelniona przez kierownika budowy pozostaje w dyspozycji wykonawcy.
[...]

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

ADMINISTRACJA GEODEZYJNA OTWOCK

kliknij w link poniżej

geoportal otwocki

Wydział Geodezji i Kartografii [KONTAKT]  otwock.podgik.pl

ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock Wejście A pok. 1, 2, 13, 18 i 19 ul. Górna 13, 05-400 Otwock
Kierownictwo Wydziału
ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock (wejście A)

Geodeta Powiatowy Jacek Kossowski
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 390
e-mail: geodezja@powiat-otwocki.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału Krystyna Gołębiowska-Cyra

tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 391
e-mail: kcyra@powiat-otwocki.pl


Podinspektor Joanna Bąk
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 397
e-mail: geodezja2@powiat-otwocki.pl

Inspektor Iwona Falska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56w. 398
e-mail: geodezja2@powiat-otwocki.pl

Główny Specjalista Katarzyna Kajka
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 394
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Katarzyna Kowalska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56  w. 398
e-mail: geodezja2@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Beata Kuciak
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 397
e-mail: geodezja2@powiat-otwocki.pl

Inspektor Katarzyna Miturska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 396
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Specjalista Karina Młynarczyk
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56  w. 395
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Główny Specjalista Ewa Smolińska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56  w. 392
e-mail: esmolinska@powiat-otwocki.pl

Inspektor Ilona Sokołowska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 395
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Inspektor Monika Rygas
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 394
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Inspektor Marlena Łuczak
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56w. 395
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Starszy Specjalista Danuta Kwiatkowska
tel. (22) 778-1-328
e-mail: d.kwiatkowska@powiat-otwocki.pl

Starszy Informatyk Michał Morawski
tel. (22) 778-1-328
e-mail: m.morawski@powiat-otwocki.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

           ul. Górna 13, 05-400 Otwock, pok. 126

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne Mieczysław Mazek
tel. (22) 778-1-380
e-mail: m.mazek@powiat-otwocki.pl

Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Andrzej Jejer
tel. (22) 788-1-382

Geodeta Anna Hutnik
tel. (22) 778-1-381

Geodeta Iwona Jędrzejczak
(22) 778-1-381

Geodeta Małgorzata Tywanek
tel. (22) 778-1-381

Geodeta Renata Papis
tel. (22) 778-1-381

Geodeta Rafał Pyza
tel. (22) 778-1-381 -

Specjalista Janina Zawada
tel. (22) 778-1-381

Główny Specjalista Krzysztof Wąsowski
tel. (22) 778-1-341
e-mail: zud@powiat-otwocki.pl

ADMINISTRACJA GEODEZYJNA OTWOCK

kliknij w link poniżej

geoportal otwocki

Wydział Geodezji i Kartografii [KONTAKT]  otwock.podgik.pl

ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock Wejście A pok. 1, 2, 13, 18 i 19 ul. Górna 13, 05-400 Otwock
Kierownictwo Wydziału
ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock (wejście A)

Geodeta Powiatowy Jacek Kossowski
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 390
e-mail: geodezja@powiat-otwocki.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału Krystyna Gołębiowska-Cyra

tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 391
e-mail: kcyra@powiat-otwocki.pl


Podinspektor Joanna Bąk
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 397
e-mail: geodezja2@powiat-otwocki.pl

Inspektor Iwona Falska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56w. 398
e-mail: geodezja2@powiat-otwocki.pl

Główny Specjalista Katarzyna Kajka
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 394
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Katarzyna Kowalska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56  w. 398
e-mail: geodezja2@powiat-otwocki.pl

Podinspektor Beata Kuciak
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 397
e-mail: geodezja2@powiat-otwocki.pl

Inspektor Katarzyna Miturska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 396
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Specjalista Karina Młynarczyk
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56  w. 395
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Główny Specjalista Ewa Smolińska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56  w. 392
e-mail: esmolinska@powiat-otwocki.pl

Inspektor Ilona Sokołowska
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 395
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Inspektor Monika Rygas
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56 w. 394
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Inspektor Marlena Łuczak
tel. 22 788-15-34
22 788-15-35
22 788-15-37
22 788-14-65
22 779 62 56w. 395
e-mail: geodezja1@powiat-otwocki.pl

Starszy Specjalista Danuta Kwiatkowska
tel. (22) 778-1-328
e-mail: d.kwiatkowska@powiat-otwocki.pl

Starszy Informatyk Michał Morawski
tel. (22) 778-1-328
e-mail: m.morawski@powiat-otwocki.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

           ul. Górna 13, 05-400 Otwock, pok. 126

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne Mieczysław Mazek
tel. (22) 778-1-380
e-mail: m.mazek@powiat-otwocki.pl

Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Andrzej Jejer
tel. (22) 788-1-382

Geodeta Anna Hutnik
tel. (22) 778-1-381

Geodeta Iwona Jędrzejczak
(22) 778-1-381

Geodeta Małgorzata Tywanek
tel. (22) 778-1-381

Geodeta Renata Papis
tel. (22) 778-1-381

Geodeta Rafał Pyza
tel. (22) 778-1-381 -

Specjalista Janina Zawada
tel. (22) 778-1-381

Główny Specjalista Krzysztof Wąsowski
tel. (22) 778-1-341
e-mail: zud@powiat-otwocki.pl

INWENTARYZACJA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


 • Nie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3/dobę.
 • Oczyszczalnie o wydajności do 7,5 m3/dobę są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę; wystarczy zgłoszenie.
 • Budowę można rozpocząć nie wcześniej niż po 30 dniach (czas urzędu na ewentualną decyzję o sprzeciwie) i nie później niż w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu.
 • Przydomową oczyszczalnię ścieków można zmierzyć (najlepiej przed zasypaniem). Pomiar geodezyjny wykonywany jest z odpowiednią dokładnością, co pozwala sporządzenie mapy powykonawczej.


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl

INWENTARYZACJA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


 • Nie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi, jeżeli ich ilość nie przekracza 5 m3/dobę.
 • Oczyszczalnie o wydajności do 7,5 m3/dobę są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę; wystarczy zgłoszenie.
 • Budowę można rozpocząć nie wcześniej niż po 30 dniach (czas urzędu na ewentualną decyzję o sprzeciwie) i nie później niż w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu.
 • Przydomową oczyszczalnię ścieków można zmierzyć (najlepiej przed zasypaniem). Pomiar geodezyjny wykonywany jest z odpowiednią dokładnością, co pozwala sporządzenie mapy powykonawczej.


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Jeśli chcesz oszczędzić czas i zdrowie, możemy w Twoim imieniu wystąpić z wnioskiem "o warunki zabudowy".

Przedstawiamy poniżej procedurę uzyskania w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:


 • Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2 egzemplarze), obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja ma oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z kołnierzem nie mniejszym niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustaleniu warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów.
 • Charakterystykę inwestycji, obejmującą: określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

w zależności od potrzeb należy dołączyć:

 • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w wodę i odbiór ścieków - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w energię elektryczną – Łódzki Zakład Energetyczny S.A.,
 • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w gaz – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
 • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w ciepło – Dalia Łódź S.A.

UWAGA: W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w dniu 17 lipca 2010 r., m.in. w zakresie definicji „uzbrojenia terenu”, przez które należy rozumieć „(…) drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody(…)”, informujemy, że w przypadku inwestycji, które znacząco wpływają na istniejący układ komunikacyjny Miasta, należy dodatkowo dołączyć do wniosku o ustalenie warunków zabudowy opinię właściwego zarządcy drogi: Zarządu Dróg i Transportu;


 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej, w tym m.in.:
 • określenie zasad obsługi komunikacyjnej projektowanej inwestycji /istniejące, projektowane zjazdy, parkingi/ oraz określenie dostępu do drogi publicznej,
 • w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego, wniosek powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży;
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko:
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).
 • W przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
 • docelową rzędną składowiska odpadów,
 • roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
 • sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
 • sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Ponadto do wniosku należy załączyć:

 1. dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej;
 2. w przypadku gdy wnioskodawca ustanawia działającego w jego imieniu pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis;
 3. w przypadku gdy wniosek składa osoba prawna – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. W przypadku braku kompletu dokumentów załączonych do wniosku, organ wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków w podanym terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).
 5. W związku z prowadzonym postępowaniem mającym na celu wydanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestor może być zobowiązany do dostarczenia innych niezbędnych informacji i danych.


Opłaty za:

decyzję o warunkach zabudowy – 107 zł,
przeniesienie decyzji – 56 zł,
pełnomocnictwo – 17 zł,

na konto Wydziału Finansowego nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Decyzje dotyczące wyłącznie budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłat (zwolnienie nie dotyczy opłaty za pełnomocnictwo).

Termin załatwienia sprawy:

Decyzje wydane są niezwłocznie po uzyskaniu uzgodnień (w zależności od przedmiotu i zakresu wniosku), określonych w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym m.in. z wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o warunkach zabudowy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zgodnie z pouczeniem zawartym w wydanej decyzji.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Urbanistyki I-V ul. Piotrkowska 110 (wejście z pasażu Schillera)
Miejsce składania wniosków - parter, kancelaria pokój 046,
tel. (042) 638-47-49,
godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00.

Inne informacje:

dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone po dniu 31.12.1994 r., nie jest wymagane ustalanie warunków zabudowy. Mapa z oznaczonymi obszarami tych planów dostępna jest w kancelarii Piotrkowska 104 pok. 046 oraz na stronie mpu.lodz.pl
kopię mapy zasadniczej do nabycia w ŁOG w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23,
w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy,
decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich,
decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 52 i art. 64 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588),
ustawa z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.).

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki I
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki II
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki III
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki IV
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki V
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Jeśli chcesz oszczędzić czas i zdrowie, możemy w Twoim imieniu wystąpić z wnioskiem "o warunki zabudowy".

Przedstawiamy poniżej procedurę uzyskania w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:


 • Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2 egzemplarze), obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja ma oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z kołnierzem nie mniejszym niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustaleniu warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów.
 • Charakterystykę inwestycji, obejmującą: określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

w zależności od potrzeb należy dołączyć:

 • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w wodę i odbiór ścieków - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
 • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w energię elektryczną – Łódzki Zakład Energetyczny S.A.,
 • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w gaz – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
 • umowę (promesę lub warunki techniczne) gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w ciepło – Dalia Łódź S.A.

UWAGA: W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w dniu 17 lipca 2010 r., m.in. w zakresie definicji „uzbrojenia terenu”, przez które należy rozumieć „(…) drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody(…)”, informujemy, że w przypadku inwestycji, które znacząco wpływają na istniejący układ komunikacyjny Miasta, należy dodatkowo dołączyć do wniosku o ustalenie warunków zabudowy opinię właściwego zarządcy drogi: Zarządu Dróg i Transportu;


 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej, w tym m.in.:
 • określenie zasad obsługi komunikacyjnej projektowanej inwestycji /istniejące, projektowane zjazdy, parkingi/ oraz określenie dostępu do drogi publicznej,
 • w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego, wniosek powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży;
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko:
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).
 • W przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
 • docelową rzędną składowiska odpadów,
 • roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
 • sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
 • sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Ponadto do wniosku należy załączyć:

 1. dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej;
 2. w przypadku gdy wnioskodawca ustanawia działającego w jego imieniu pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis;
 3. w przypadku gdy wniosek składa osoba prawna – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. W przypadku braku kompletu dokumentów załączonych do wniosku, organ wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków w podanym terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).
 5. W związku z prowadzonym postępowaniem mającym na celu wydanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestor może być zobowiązany do dostarczenia innych niezbędnych informacji i danych.


Opłaty za:

decyzję o warunkach zabudowy – 107 zł,
przeniesienie decyzji – 56 zł,
pełnomocnictwo – 17 zł,

na konto Wydziału Finansowego nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Decyzje dotyczące wyłącznie budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłat (zwolnienie nie dotyczy opłaty za pełnomocnictwo).

Termin załatwienia sprawy:

Decyzje wydane są niezwłocznie po uzyskaniu uzgodnień (w zależności od przedmiotu i zakresu wniosku), określonych w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym m.in. z wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o warunkach zabudowy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zgodnie z pouczeniem zawartym w wydanej decyzji.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Urbanistyki I-V ul. Piotrkowska 110 (wejście z pasażu Schillera)
Miejsce składania wniosków - parter, kancelaria pokój 046,
tel. (042) 638-47-49,
godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00.

Inne informacje:

dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone po dniu 31.12.1994 r., nie jest wymagane ustalanie warunków zabudowy. Mapa z oznaczonymi obszarami tych planów dostępna jest w kancelarii Piotrkowska 104 pok. 046 oraz na stronie mpu.lodz.pl
kopię mapy zasadniczej do nabycia w ŁOG w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23,
w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy,
decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich,
decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 52 i art. 64 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588),
ustawa z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.).

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki I
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki II
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki III
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki IV
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki V
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
sekretariat pok. 308
telefon: +48 (42) 638-54-40, +48 (42) 638-53-45
Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, pokój 046, tel.: +48 (42) 638-47-49; +48 (42) 638-53-01

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt.: 8.00-16.00, wt.: 9.00-17.00

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl

TYCZENIE I INWENTARYZACJA UZBROJENIA PODZIEMNEGO

TYCZENIE I INWENTARYZACJA OBIEKTÓW SIECI ENERGETYCZNEJ

Mieliśmy przyjemność wykonać tyczenie i inwentaryzację przyłącza energetycznego w ramach najnowszej inwestycji firmy DOMENA S.C przy ulicy Targowej 35. Na obszarze tym zrewitalizowano istniejący budynek, tworząc nowoczesny biurowiec, oferujący wysokiej jakości przestrzeń biurową. Prace podzielono na dwa etapy:

1. Tyczenie sieci energetycznej, gdzie naszym zadaniem było wskazanie miejsca przebiegu linii energetycznej od skrzynki do budynku. Tyczenie wykonano zgodnie z projektem.
2. Inwentaryzacja powykonawcza sieci energetycznej,  po zakończonych pracach budowlanych, przed rozpoczęsciem użytkowania budynku, konieczne jest wykonanie przez geodetę geodezyjnej inwentaryzacji przyłącza. W związku z tym przeprowadzono pomiar przyłącza energetycznego w terenie, a następnie przedstawiono go na szkicu inwentaryzacji. 


 Szkic taki wykonany jest bez skali, przedstawia numerację mierzonych pikiet, orientacyjną lokalizacja punktów osnowy geodezyjnej, zmierzone czołówki oraz głębokość umieszczenia przewodu energetycznego, który został zaznaczony na szkicu czerwonym kolorem. 


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl