GEOPORTAL BRZEZIŃSKI

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Brzezińskiego udostępnia zbiory danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Brzezińskiego. Są to m.in. działki, budynki, klasoużytki, zdjęcia lotnicze.

Geoportal powiatu brzezińskiego

dostępny jest pod adresem: brzeziny.geoportal2.pl

GEODEZYJNA MAPA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO

MAPA POD PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Jak doprowadzić wodę do działki?  Przyłącze z sieci wodociągowej oprócz fizycznego podłączenia przewodów z wodą wymaga wykonania kilku czynności technicznych i prawnych. Są to m.in. mapa do celów projektowych, wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Budowa wodociągu krok po kroku
 • wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę
 • wydanie warunków określających, czy jest możliwość doprowadzenia wody, podanie technicznych aspektów budowy przyłącza
 • mapa do celów projektowych pod przyłącze wodociągowe
 • projekt techniczny przyłącza
 • uzgodnienie projektu
 • wytyczenie przewodów i studzienek w terenie
 • wykonanie przyłącza wodociągowego
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przewodów przed zasypaniem
 • odbiór przyłączaPLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DALIKÓW

Z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dalików można zapoznać się na gminnym geooportalu pod adresem:
Wykaz miejscowości, które w całości lub części są objęte Planem Zagospodarowania:
Mapa Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dalików

GEOPORTAL POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

belchatow.geoportal2.pl

Geoportal prowadzony jest przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Pod adresem: belchatow.geoportal2.pl można zlokalizować przestrzenne obiekty ewidencji gruntów i budynków:
 • działki
 • klasoużytki
 • budynki
 • adresy
Dostęp do danych jest w trybie publicznym i chronionym.


geodezyjna mapa Bełchatowa
powiat bełchatowski i powiaty sąsiednie

PRZEBUDOWA UL. WIDAWSKIEJ W SZADKU

Powiat zduńskowolski ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”.
Szczegóły przetargu: TUTAJ
OZNAKOWANIE DROGI
PROJEKT DROGI

OZNAKOWANIE DROGI
LOKALIZACJA DROGIMAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Co to jest mapa do celów projektowych?


Aby powstała dla Ciebie mapa do celów projektowych wykorzystujemy wszystkie dostępne zbiory danych z PZGiK, wykonujemy niezbędne pomiary obiektów wskazanych przez projektanta lub inwestora.

Kto potrzebuje mapy do celów projektowych? 

Mapa do celów projektowych potrzebuje ten kto planuje budowę obiektu wymagającego uzyskania pozwolenie na budowę. Mapy takie obejmują swoim zasięgiem teren (działkę) na której ma powstać w przyszłości obiekt oraz najbliższy teren wokół działki w pasie nie mniejszym niż 30m. Jeśli wymagane są informacje o różnego rodzaju mediach (woda, gaz, elektryczność) a w pobliżu działki nie istnieją takie, należy dokonać pomiaru większego terenu. Wymaga tego później proces projektowania, w trakcie którego trzeba uwzględnić doprowadzenie mediów do przyszłej nieruchomości.

Ile trwa wykonanie mapy do celów projektowych? 

Pomiar działek dla mapy do celów projektowych
Pomiar działek
Zazwyczaj jest to kwestia kilku tygodni od momentu złożenia zlecenia. Czasami trzeba doliczyć czas na niezbędne ustalenia z zarządcami sieci mediów jeśli istnieją trudności ze zlokalizowaniem urządzeń, które muszą być pokazane na mapie.
Po dokonaniu fizycznego pomiaru w terenie gotowe opracowanie musi zostać wprowadzone do bazy danych, prowadzonej przez jednostkę lokalnego samorządu.

Jak długo ważna jest mapa do celów projektowych? 

Mapa do celów projektowych zachowuje swoją ważność przez okres dwóch lat. W nadzwyczajnych okolicznościach, kiedy warunki w terenie znacznie odbiegają od pokazanych na mapie, w interesie inwestora leży uaktualnienie mapy aby uniknąć problemów w dalszych etapach inwestycji.

Jak wygląda mapa do celów projektowych?

Mapka do celów projektowych
Przykład mapy do celów projektowych

PLAN ZAGOSPODAROWANIA - KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Konstantynów Łódzki

konstantynow.sipgminy.pl

LISTA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA bip.konstantynow.pl
Tereny Inwestycyjne w Konstantynowie Łódzkim


Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Konstantynów Łódzki to interaktywna mapa obejmująca obszar całego miasta, którą można dowolnie powiększać i tak komponować jej treść aby uzyskać potrzebne informacje.

Portal zawiera również obszary inwestycyjne.

Portal został wykonany przez firmę GARD - Pracowania Urbanistyczno-Architektoniczna.

MACIEJÓW GM. ZGIERZ

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu geodezyjnego, Maciejów w gm. Zgierz zostanie wykonana do końca 2014 r.

Obręb Maciejów:

 • powierzchnia 216 ha
 • ilość działek 469
 • ilość budynków 492Wykaz prac przeprowadzonych w ramach modernizacji:
1) aktualizacja danych opisowych ewidencji gruntów na podstawie protokółów badania ksiąg wieczystych dla lokali
2) aktualizacja danych przedmiotowy ewidencji obejmować będzie wszystkie budynki
3) pozyskanie i rejestracja danych ewidencji lokali
4) zredagowanie zbiorów danych opisowych o budynkach i lokalach na podstawie dotychczasowej bazy danych ewidencji gruntów.
5) uzupełnienie bazy danych części opisowej ewidencji gruntów wynikami prac modernizacyjnych za pomocą aplikacji TurboEWID.

O Szczegółach prac można przeczytać TUTAJ

MAPA DZIAŁEK GEODEZYJNYCH OBRĘBU MACIEJÓW

GEOPORTAL ŚWINICE WARCKIESystem informacji przestrzennej swinicewarckie.e-mapa.net zapewnia dostęp do aktualnych informacji dla inwestorów i mieszkańców Gminy Świnice Warckie. W interaktywnym geoportalu można znaleźć m.in. plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania czy rejestr mienia komunalnego. Przed planowaną budową i zleceniem wykonaniem mapy do celów projektowych warto zapoznać się z obszarami przeznaczonymi pod zabudowę.

MAPA ADRESÓW MIASTA GMINY STRYKÓW

strykow.e-mapa.net


Urząd Miasta-Gminy Stryków
95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
POKÓJ NR 13
Bożena Dudkiewicz – podinspektor d/s nieruchomości - tel. 42 719-80-02 w.328
 • nadawanie numerów porządkowych posesji
 • nazewnictwo ulic i placów


ŁÓDŹ - MAPA CEN MIESZKAŃ

 • Ceny dotyczą 1 m2 lokalu i nie zawierają dodatkowych opłat, w szczególności podatku VAT.
 • Poziom cen III kwartał 2014 r.
 • Dane pochodzą z badań prowadzonych przez analityków rynku nieruchomości, pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji i dotyczą wolnorynkowych transakcji kupna - sprzedaży prawa własności lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych zarówno na rynku pierwotnym jak wtórnym.

>>> PRZEJDŹ DO MAPY <<<


MAPA MIASTA I GMINY WIELUŃ

Geoportal iMPA dla Miasta i Gminy Wieluń wielun.e-mapa.net udostępnia informacje dotyczące lokalizacji zabytków, działek na sprzedaż oraz prezentacja zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji (w tym z wykorzystaniem środków unijnych).

>>> PRZEJDŹ DO MAPY <<<


Nową funkcjonalnością jest monitoring obiektów ruchomych pozwalający na prezentację w czasie rzeczywistym położenia obiektów na terenie gminy.


>>> INSTRUKCJA OBSŁUGI <<<KSIĘGI WIECZYSTE


Wykonujemy Badania Ksiąg Wieczystych oraz innych dokumentów, 
które są podstawą własności.


Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych

Odpis z księgi wieczystej można otrzymać przez internet. Bezpłatne przeglądanie księgi wieczystej za pośrednictwem internetu jest możliwe po podaniu jej numeru.
Podmioty publiczne mają możliwość wyszukiwania ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW) po numerach PESEL i REGON. Są to m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, sądy, prokuratura i komornicy sądowi. Ułatwia to ustalenie majątku dłużnika, a w efekcie zwiększa efektywność egzekucji i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych.

Cyfrę kontrolną można obliczyć używając bezpłatnego programu Cyferka.exe POBIERZ

Dokumentem wydawanym przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW) jest wyciąg z księgi wieczystej (obejmujący wskazane działy). Przez internet można złożyć wniosek o wydanie: odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty będzie można samodzielnie wydrukować i pod względem prawnym będą one równe dokumentom wydawanym przez sąd.Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

Mapa z projektem inwestycji drogowej

Co wytyczamy podczas budowy drogi?


 • Punkty główne i charakterystyczne drogi
 • Bariery ochronne
 • Rowy odwadniające
 • Kanalizację deszczową
 • Elementy inżynieryjne, oznakowanie, ogrodzenia itp.
 • Chodniki
 • Przyczółki, słupy, korpusy nośne, oczepy górne, ciosy podłożyskowe
 • Inną infrastrukturę towarzyszącą drodze

Co podlega pomiarom inwentaryzacyjnym?


 • Charakterystyczne punkty drogi
 • Dno wykopu
 • Stabilizację gruntu cementem
 • Podbudowę z kruszywa naturalnego i łamanego
 • Podbudowę bitumiczną
 • Warstwę wiążącą i ścieralną asfaltu
 • Przyczółki, słupy, korpusy nośne, oczepy górne itp.
 • Skarpy, drzewa, krzewy.

Jakie dokumenty otrzymuje zamawiający?


 • Szkice dokumentacyjne
 • Szkice polowe inwentaryzacyjne
 • Kopie mapy zasadniczej zarejestrowane w PODGiK

MAPA ŚWIATA Z POLSKIMI NAZWAMI GEOGRAFICZNYMI

Pobierz mapę w większej rozdzielczości
Pobierz wykaz nazw
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy GUGiK opublikowała w grudniu 2013 r. urzędowe wykazy: nazw państw i terytoriów niesamodzielnych oraz polskich nazw geograficznych świata.

Zagraniczne nazwy w nowych wykazach „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych” ukazuje się co 2 lata. W ostatnim wydaniu umieszczono 195 państw uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską (193 państwa członkowskie ONZ oraz Kosowo i Watykan) oraz 69 terytoriów niesamodzielnych. Załącznikiem do publikacji jest lista dziesięciu terytoriów o nieustalonym lub spornym statusie międzynarodowym oraz mapa.

Pobierz wykaz nazw
„Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata” publikowany jest nie rzadziej niż raz na 5 lat i zawarto w nim polskie nazwy oraz odpowiadające im nazwy oryginalne dla 13 359 obiektów geograficznych leżących poza granicami Polski. Ponadto w przypadku nazw w językach posługujących się pismami niełacińskimi podano zapis zlatynizowany. W publikacji zamieszczono również współrzędne geograficzne obiektów. Wykaz podzielony został na osiem części: Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia i Oceania, Antarktyka oraz Obiekty podmorskie.