MACIEJÓW GM. ZGIERZ

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu geodezyjnego, Maciejów w gm. Zgierz zostanie wykonana do końca 2014 r.

Obręb Maciejów:

 • powierzchnia 216 ha
 • ilość działek 469
 • ilość budynków 492Wykaz prac przeprowadzonych w ramach modernizacji:
1) aktualizacja danych opisowych ewidencji gruntów na podstawie protokółów badania ksiąg wieczystych dla lokali
2) aktualizacja danych przedmiotowy ewidencji obejmować będzie wszystkie budynki
3) pozyskanie i rejestracja danych ewidencji lokali
4) zredagowanie zbiorów danych opisowych o budynkach i lokalach na podstawie dotychczasowej bazy danych ewidencji gruntów.
5) uzupełnienie bazy danych części opisowej ewidencji gruntów wynikami prac modernizacyjnych za pomocą aplikacji TurboEWID.

O Szczegółach prac można przeczytać TUTAJ

MAPA DZIAŁEK GEODEZYJNYCH OBRĘBU MACIEJÓW

GEOPORTAL ŚWINICE WARCKIESystem informacji przestrzennej swinicewarckie.e-mapa.net zapewnia dostęp do aktualnych informacji dla inwestorów i mieszkańców Gminy Świnice Warckie. W interaktywnym geoportalu można znaleźć m.in. plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania czy rejestr mienia komunalnego. Przed planowaną budową i zleceniem wykonaniem mapy do celów projektowych warto zapoznać się z obszarami przeznaczonymi pod zabudowę.

MAPA ADRESÓW MIASTA GMINY STRYKÓW

strykow.e-mapa.net


Urząd Miasta-Gminy Stryków
95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
POKÓJ NR 13
Bożena Dudkiewicz – podinspektor d/s nieruchomości - tel. 42 719-80-02 w.328
 • nadawanie numerów porządkowych posesji
 • nazewnictwo ulic i placów


ŁÓDŹ - MAPA CEN MIESZKAŃ

 • Ceny dotyczą 1 m2 lokalu i nie zawierają dodatkowych opłat, w szczególności podatku VAT.
 • Poziom cen III kwartał 2014 r.
 • Dane pochodzą z badań prowadzonych przez analityków rynku nieruchomości, pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji i dotyczą wolnorynkowych transakcji kupna - sprzedaży prawa własności lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych zarówno na rynku pierwotnym jak wtórnym.

>>> PRZEJDŹ DO MAPY <<<


MAPA MIASTA I GMINY WIELUŃ

Geoportal iMPA dla Miasta i Gminy Wieluń wielun.e-mapa.net udostępnia informacje dotyczące lokalizacji zabytków, działek na sprzedaż oraz prezentacja zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji (w tym z wykorzystaniem środków unijnych).

>>> PRZEJDŹ DO MAPY <<<


Nową funkcjonalnością jest monitoring obiektów ruchomych pozwalający na prezentację w czasie rzeczywistym położenia obiektów na terenie gminy.


>>> INSTRUKCJA OBSŁUGI <<<KSIĘGI WIECZYSTE


Wykonujemy Badania Ksiąg Wieczystych oraz innych dokumentów, 
które są podstawą własności.


Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych

Odpis z księgi wieczystej można otrzymać przez internet. Bezpłatne przeglądanie księgi wieczystej za pośrednictwem internetu jest możliwe po podaniu jej numeru.
Podmioty publiczne mają możliwość wyszukiwania ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW) po numerach PESEL i REGON. Są to m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, sądy, prokuratura i komornicy sądowi. Ułatwia to ustalenie majątku dłużnika, a w efekcie zwiększa efektywność egzekucji i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych.


Dokumentem wydawanym przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW) jest wyciąg z księgi wieczystej (obejmujący wskazane działy). Przez internet można złożyć wniosek o wydanie: odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty będzie można samodzielnie wydrukować i pod względem prawnym będą one równe dokumentom wydawanym przez sąd.Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

Mapa z projektem inwestycji drogowej

Co wytyczamy podczas budowy drogi?


 • Punkty główne i charakterystyczne drogi
 • Bariery ochronne
 • Rowy odwadniające
 • Kanalizację deszczową
 • Elementy inżynieryjne, oznakowanie, ogrodzenia itp.
 • Chodniki
 • Przyczółki, słupy, korpusy nośne, oczepy górne, ciosy podłożyskowe
 • Inną infrastrukturę towarzyszącą drodze

Co podlega pomiarom inwentaryzacyjnym?


 • Charakterystyczne punkty drogi
 • Dno wykopu
 • Stabilizację gruntu cementem
 • Podbudowę z kruszywa naturalnego i łamanego
 • Podbudowę bitumiczną
 • Warstwę wiążącą i ścieralną asfaltu
 • Przyczółki, słupy, korpusy nośne, oczepy górne itp.
 • Skarpy, drzewa, krzewy.

Jakie dokumenty otrzymuje zamawiający?


 • Szkice dokumentacyjne
 • Szkice polowe inwentaryzacyjne
 • Kopie mapy zasadniczej zarejestrowane w PODGiK

MAPA ŚWIATA Z POLSKIMI NAZWAMI GEOGRAFICZNYMI

Pobierz mapę w większej rozdzielczości
Pobierz wykaz nazw
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy GUGiK opublikowała w grudniu 2013 r. urzędowe wykazy: nazw państw i terytoriów niesamodzielnych oraz polskich nazw geograficznych świata.

Zagraniczne nazwy w nowych wykazach „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych” ukazuje się co 2 lata. W ostatnim wydaniu umieszczono 195 państw uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską (193 państwa członkowskie ONZ oraz Kosowo i Watykan) oraz 69 terytoriów niesamodzielnych. Załącznikiem do publikacji jest lista dziesięciu terytoriów o nieustalonym lub spornym statusie międzynarodowym oraz mapa.

Pobierz wykaz nazw
„Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata” publikowany jest nie rzadziej niż raz na 5 lat i zawarto w nim polskie nazwy oraz odpowiadające im nazwy oryginalne dla 13 359 obiektów geograficznych leżących poza granicami Polski. Ponadto w przypadku nazw w językach posługujących się pismami niełacińskimi podano zapis zlatynizowany. W publikacji zamieszczono również współrzędne geograficzne obiektów. Wykaz podzielony został na osiem części: Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia i Oceania, Antarktyka oraz Obiekty podmorskie.

POMIAR PIONOWOŚCI WIEŻ TURBIN WIATROWYCH


Jak sprawdzić czy wiatrak stoi w pionie?

Budowle wysmukłe jakimi są wieże turbin wiatrowych są poddawane okresowej kontroli geodezyjnej. 
Graficzne przedstawienie pomiarów

Kierunki pomiaru


Pomiar przeprowadzamy na wielu poziomach pomiarowych oraz
w kilku seriach pomiarowych. Mierząc deformacje geometryczne sprawdzamy czy nie zostały przekroczone wartości graniczne odkształceń.

ORTOFOTOMAPA LÓDŹ 2013

Zdjęcia pochodzą z nalotu w dniu 18 kwietnia 2013 r. (ok. 25% powierzchni miasta) i 22 kwietnia 2013 r. (ok. 75% powierzchni miasta). Do pozyskania zdjęć pionowych, wykorzystana została kamera UltraCam Eagle. W ramach projektu pozyskano blisko 4000 zdjęć lotniczych (obszar o powierzchni 388,4 km2).

mapa.lodz.pl

Łódź, ul. Piotrkowska - pl. Wolności
Cyfrowa ortofotomapa z terenową wielkością piksela 0,05 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG2000/6 została wykonana przez konsorcjum firm MGGP AERO Sp. z o.o. i MGGP SA z Tarnowa. Firmy wykonały i dostarczyły zdjęcia lotnicze oraz na ich podstawie opracowały NMT i ortofotomapę dla Łodzi. Koszt wykonania to 244 524 zł

Łódź, ul. Ogrodowa - Manufaktura
Z ortofotomapy można również korzystać przez WMS (Web Map Service). W celu zobaczenia map użytkownik łączy się z serwerem WMS przy pomocy specjalnego programu - klienta WMS.

HALE MAGAZYNOWE

Automatyczne magazyny wysokiego składowania wymagają precyzyjnej obsługi geodezyjnej.
Przed budową regałów wykonujemy niwelację posadzki z dokładnością do dziesiątych części milimetra.


Zainstalowane regały i inne urządzenia poddawane są pomiarom kontrolnym.


MOBILNY GEOPORTAL ŁÓDZKIEGO

Geoportal województwa łódzkiego można przeglądać na tabletach i smartfonach z systemem Android. Aplikację Łódź Mobile jest do pobrania z witryny Google Play.

Pobierz Łódź Mobile
iMapMobile dla Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego

Aplikacja umożliwia:
• dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych,
• dodawanie usług, wybór kompozycji mapowych, 
• wyszukiwanie obiektów geograficznych.

Jakie prawa i obowiązki ma geodeta

Czy geodeta może wejść na grunt?

Geodeta ma prawo:
 • wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z pracami geodezyjnymi
 • dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;
 • nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;
 • umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.

OBSŁUGA GEODEZYJNA

Obsługujemy powiaty: bełchatowski kutnowski łaski łęczycki łowicki łódzki wschodni opoczyński pabianicki pajęczański piotrkowski poddębicki radomszczański rawski sieradzki skierniewicki tomaszowski wieluński wieruszowski zduńskowolski zgierski brzeziński Łódź Piotrków Trybunalski Skierniewice

Nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych

Oferujemy doradztwo i pośrednictwo w nabywaniu Nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych.

doradztwo przy zakupie nieruchomości:

 • pomoc przy wyborze nieruchomości,
 • badanie ograniczeń mogących ciążyć na nieruchomości,
 • sprawdzanie ewentualnych niezgodności w księgach wieczystych lub zasobach
 • ewidencji gruntów i budynków,
 • analiza zapisów widniejących w miejscowym planie zagospodarowania
 • przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

doradztwo dotyczące opłat, podatków od nieruchomości:

GEOPORTAL ZGIERSKI

Portal Danych Przestrzennych Powiatu zgierskiego
Internetowy System Informacji Przestrzennej oparty jest na danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Mapa powiatu zgierskiego
Portal prezentuje dane geometryczne w postaci mapy. Zapewnia dostęp do danych geodezyjnych interesantom urzędu, geodetom uprawnionym, rzeczoznawcom majątkowym oraz notariuszom. Dane przestrzenne i opisowe prezentowane są w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji wtyczek, plug-in’ów i apletów JAVA.
Granice działek

Jak sprawdzić numer działki?

SKRÓTY NA MAPIE GEODEZYJNEJ

 • Jak rozszyfrować skróty na mapie? 
 • Jak odczytać skróty których nie ma w legendzie mapy? 

skrót nazwa
a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały
A pomiar wykrywaczem przewodów
al. alejka
b budynek biurowy
B dane branżowe
b przewód benzynowy
b.z. inna budowla ziemna
br. bród
br. bruk
bt. beton
c przewód ciepłowniczy
ch. chodnik

WOLNY ZAWÓD GEODETA


Kto może zostać geodetą?

23 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa deregulująca dostęp m.in. do zawodu geodety i kartografa. Co to oznacza dla chcących zdobyć teraz uprawnienia zawodowe?

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii mogą uzyskać osoby, które posiadają:

  1. dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
   - na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych — dla zakresu geodezyjne pomiary podstawowe,
   - na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących redakcji map — dla zakresu redakcja map,
   - na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących fotogrametrii i teledetekcji — dla zakresu fotogrametria i teledetekcja,
  2. rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia.

       Deregulacja dostępu do zawodu geodety obejmuje 3 zakresy uprawnień:

       1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
       2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
       3. geodezyjne pomiary podstawowe
       4. geodezyjna obsługa inwestycji
       5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
       6. redakcja map
       7. fotogrametria i teledetekcja
       Dotychczasowe wymaganiaZmiany
       Konieczne jest wykształcenie techniczne z zakresu geodezji i kartografii na poziomie wyższym lub średnim.
       Zaświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za ściśle określony katalog przestępstw.
       Konieczne jest posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodetę uprawnionego. Obecnie wymagana praktyka zawodowa to 3 lata przy wykształceniu wyższym lub 6 lat przy wykształceniu średnim.Skrócenie praktyki zawodowej do 2 lat przy wykształceniu wyższym,
       Egzamin

       Likwidacja obowiązku,
       Wprowadzenie wymogu wpisu do rejestru, dokonywanego na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień       Czego deregulacja nie zmieniła?


       Najpopularniejsze rodzaje uprawnień wymagają dodatkowo zdania egzaminu państwowego.

       świadectwo uprawnień geodezyjnych

       Deregulacja nie objęła 4 zakresów uprawnień:


        1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
        2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
        3. geodezyjne pomiary podstawowe
        4. geodezyjna obsługa inwestycji
        5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
        6. redakcja map
        7. fotogrametria i teledetekcja

        geodeta uprawniony

        GEODEZJA PRZEZ INTERNET - ŁÓDŹ

        Zamów mapę z dostawą do domu!

        W Łódzkim Ośrodku Geodezji można składać wnioski elektroniczne przez Portal GIS.        Portal daje możliwość składania wniosków m.in.: o wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali; o wyrys z mapy ewidencyjnej; o kopię mapy ewidencyjnej oraz kopię mapy zasadniczej. 

        Po złożeniu wniosku należy wnieść wymaganą opłatę, a następnie oczekiwać na informację o możliwości odbioru dokumentu.

        portalgis.log.lodz.pl

        REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

        Wniosek o wypis z rejestru gruntow

        Wniosek o wypis z rejestru gruntów

        Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
        Wniosek o wypis z rejestru budunkow

        Wniosek o wypis z rejestru budunków

        Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
        Wniosek o wypis z rejestru lokali

        Wniosek o wypis z rejestru lokali

        Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
        Wniosek o wypis z kartoteki budynkow

        Wniosek o wypis z kartoteki budynków

        Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
        Wniosek o wypis z kartoteki lokali

        Wniosek o wypis z kartoteki lokali

        Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np. Księgi Wieczyste), Urzędu Skarbowego, Wydziału Finansowego UMŁ.
        Wniosek o uproszczony wypis z rejestru gruntow

        Wniosek o uproszczony wypis z rejestru gruntów

        Jest to zaświadczenie dla Rzeczoznawców i Projektantów.
        Wniosek o wyrys z mapy ewidencyjnej

        Wniosek o wyrys z mapy ewidencyjnej

        Jest to zaświadczenie do Notariusza, banku (np. kredyt), Sądu (np.: do założenia Księgi Wieczystej, wyjścia ze współwłasności; ujawnienie zmian w Księdze Wieczystej).
        Wniosek o kopie mapy ewidencyjnej

        Wniosek o kopię mapy ewidencyjnej

        Jest to dokument służący do ujawnienia budynków w księgach wieczystych (wymagana dodatkowa pieczątka), dla banku (np. kredyt), do celu własnego. Dla Rzeczoznawcy do wyceny i do operatu szacunkowego. Do opinii środowiskowej.
        Wniosek o kopie mapy zasadniczej

        Wniosek o kopię mapy zasadniczej

        Jest to dokument służący do wydania decyzji o warunkach zabudowy, warunków zasilania (przyłącza), do celu własnego. Dla Rzeczoznawcy do operatu szacunkowego i wyceny. Dla projektanta do projektu. Do zgłoszenia prac budowlanych.
        Wniosek o charakterze ogolnym

        Wniosek o charakterze ogólnym

        Dzięki temu wnioskowi można zgłosić swoją sprawę do ŁOG, o ile jej tematyka nie dotyczy żadnego z powyższych wniosków. Przykład: zapytanie o udostępnienie danych ewidencyjnych (m.in. nr KW)


        CENNIK USŁUG GEODEZYJNYCH

         ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
        Wypis na jedną działkę ewidencyjną ...12,00zł
        ... każda następna działka w tej samej jednostce rejestrowej i na tym samym wydruku6,00zł
        Wypis z kartoteki budynków na jeden budynek ...12,00zł
        ... każdy następny budynek w tej samej jednostce budynkowej i na tym samym wydruku6,00zł
        Wypis z rejestru lokali na jeden lokal ...12,00zł
        … każdy następny lokal w tej samej jednostce lokalowej i na tym samym wydruku6,00zł
        Wyrys na jedną działkę ewidencyjną ...120,00zł
        … każda następna działka na tej samej mapie12,00zł
        Informacja o jednej działce ewidencyjnej, budynku lub lokalu (m.in. nr KW) – nie zawiera informacji o właścicielu4,00zł
        Kopia mapy zasadniczej - format A4 - 1 egz.34,92zł
        Kopia mapy zasadniczej - format A4 - każdy następny egzemplarz7,92zł
        Kopia mapy zasadniczej - format A3 - 1 egz.54,84zł
        Kopia mapy zasadniczej - format A3 - każdy następny egzemplarz14,34zł
        Kopia mapy zasadniczej - format A2 - 1 egz.74,76zł
        Kopia mapy zasadniczej - format A2 - każdy następny egzemplarz20,76zł
        Kopia mapy zasadniczej - format A1 - 1 egz.95,91zł
        Kopia mapy zasadniczej - format A1 - każdy następny egzemplarz28,41zł
        Kopia mapy ewidencyjnej - format A4 - 1 egz.13,92zł
        Kopia mapy ewidencyjnej - format A4 - każdy następny egzemplarz5,82zł
        Kopia mapy ewidencyjnej - format A3 - 1 egz.23,34zł
        Kopia mapy ewidencyjnej - format A3 - każdy następny egzemplarz11,19zł
        Kopia mapy ewidencyjnej - format A2 - 1 egz.32,76zł
        Kopia mapy ewidencyjnej - format A2 - każdy następny egzemplarz16,56zł
        Kopia mapy ewidencyjnej - format A1 - 1 egz.43,41zł
        Kopia mapy ewidencyjnej - format A1 - każdy następny egzemplarz23,16zł
        Mapa w wersji elektronicznej - 1ha37,50zł